Андрагогија

Курс:
Планирање образовања одраслих - општи курс
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет обухвата три основне тематске целине: 1. Основе планирања образовања одраслих 2. Проблеми савременог планирања образовања одраслих 3. Технике, методе и модели планирања образовања одраслих
Циљ изучавања курса: 1. Овладавање основним теоријским појмовима планирања образовања одраслих, разумевање њихове међусобне повезаности и утицаја 2. Стицање знања и способности за ефикасну примену различитих модела планирања образовања одраслих 3. Rазвој критичког промишљања различитих аспеката планирања образовања одраслих
Предуслови за полагање: у складу са предусловима за упис друге године студија
Облици наставе: Настава се одвија недељно: два часа предавања, два часа вежби (60 часова у семестру)
Обавезе студената: похађање наставе, писање и преѕентација пројеката, израда есеја, израда семинарског рада, активно учешће у настави и вежбама
Начин оцењивања рада и резултата: Испит се полаже писмено и/или усмено Максималан број поена остварених на испиту је 60. Заједно са максималним бројем поена предиспитних обавеза укупан број поена који студент може да оствари је 100. Минималан број поена неопходних за полагање испита је по 60% од максималног броја поена остварених у предиспитним обавезама и на испиту (укупно 60 поена)
План курса:

1. недеља
предавање - Планирање образовања одраслих - теоријске и историјске основе
Предмет и подручја истраживања планирања образовања одраслих Утицаји различитих школа мишљења Историјска основа планирања образовања одраслих

2. недеља
предавање - Конституисање планирања образовања одраслих као подручја истраживања
Различите концепције Однос планирања образовања одраслих и сродних научних дисципина Допринос међународних организација и асоцијација развоју планирања образовања одраслих Конференције УНЕСЦО-а и планирање образовања одраслих

3. недеља
предавање - Основе планирања образовања одраслих
Појам, одлике и функције планирања образовања одраслих Чиниоци који утичу на процес планирања образовања одраслих Методе, технике и инструменти у планирању образовања одраслих

3. недеља
вежбе - Основе планирања образовања одраслих
Прогнозирање образовних потреба

4. недеља
предавање - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Отвореност-затвореност система планирања образовања одраслих Линеарни и концептуални планови Реформе и иновације у образовању

4. недеља
вежбе - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Пробни план

5. недеља
предавање - Базични модели у планирању образовања одраслих
Основни модели у савременом планирању образовања одраслих Разичите класификације модела планирања образовања одраслих Услови за примену различитих модела планирања образовања одраслих

6. недеља
предавање - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Постављање задатака у складу са резултатима анализе образовних потреба Класификовање и приказивање образовних потреба Избор наставних метода. Организовање наставе. Евалуација. Основни недостаци линеарног модела планирања образовања одраслих

6. недеља
вежбе - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Коришћење линеарног модела планирања образовања одраслих

7. недеља
предавање - Системски модел планирања образовања одраслих
Основне категорије ситуација за планирање образовања одраслих Фазе и компоненте системског модела планирања образовања одраслих Одлучивање. Идентификовање и прецизирање задатака. Бирање и прилагођавање одговарајућег облика. Реализација. Евалуација. Основни недостаци системског модела планирања образовања одраслих

7. недеља
вежбе - Системски модел планирања образовања одраслих
Коришћење системског модела планирања образовања одраслих

8. недеља
предавање - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Претпоставке за примену партиципатормог модела планирања образовања одраслих Основни задаци андрагога током процеса планирања образовања одраслих Полазне основе, елементи и основни недостаци модела

8. недеља
вежбе - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Коришћење партиципаторног модела планирања образовања одраслих

9. недеља
предавање - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих
Матрица планирања образовања одраслих Етичке дилеме у планирању образовања одраслих ДАТА модел

9. недеља
вежбе - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих
Примена матрице планирања образовања одраслих

10. недеља
предавање - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Терминолошко одређење појмова стратегија и стратешко планирање образовања одраслих Основне претпоставке стратешког планирања образовања одраслих Исходи. Секвенце. Могућности коришћења модела. Недостаци модела. Технике и методе стратешког планирања образовања одраслих

10. недеља
вежбе - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Коришћење стратешког модела планирања образовања одраслих

11. недеља
предавање - Интерактивни модел планирања образовања одраслих
Идејна основа интерактивног модела планирања образовања одраслих Компоненте модела

12. недеља
предавање - Развој интерактивног плана образовања одраслих
Платформа за развој плана. Идентификовање и класификовање исхода. Развој задатака. Припрема за учење. Одређивање облика, буџета, припрема наставе. Координација и евалуација програма.

13. недеља
предавање - Примена интерактивног модела планирања образовања одраслих
Лична уверења планера. Развој прелиминарних претпоставки. Одређивање неопходних елемената плана.

13. недеља
вежбе - Примена интерактивног модела планирања образовања одраслих
Коришћење интерактивног модела планирања образовања одраслих

14. недеља
предавање - Кључни аспекти интерактивног планирања образовања одраслих
Баријере у интерактивном планирању образовања одраслих Позитивни ефекти интерактивног планирања образовања одраслих Дилеме у интерактивном планирању образовања одраслих Концепт доношења одлука у интерактивном планирању образовања одраслих

15. недеља
предавање - Координација планова у образовању одраслих
Процењивање и евалуација. Координација планова.

15. недеља
вежбе - Координација планова у образовању одраслих
Припрема извештаја Презентација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Caffarella, R. (2001), Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers, San Francisco: Jossey-Bass, xix-105.
Овесни, К., прир. (2008), Планирање образовања одраслих, хрестоматија
Општа допунска литература
Приручни материјали за вежбе
↑↑↑