Андрагогија

Курс:
Историја образовања одраслих
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет, задаци и методолошки проблеми историје образовања одраслих
Место историје образовања одраслих у систему андрагошких дисциплина Појам, предмет и задаци Историје образовања одраслих Карактеристике историјског истраживачког метода и истраживачки приступи Рад са изворима (врсте, критика извора) Документација, појам и врсте библиографија, архиви.
Литература: Mužić,V., Metodologija pedagoških istraživanja, ZzIU, Sarajevo,1973; Milić,V., Sociološki metod, Nolit, Beograd, 1978; Popović,K., Istorijska istraživanja u andragogiji, u:Istraživanja u pedagogiji i andragogiji,IPA, Filozofski fakultet,Beograd,1997.

2. недеља
предавање - Учење и образовања одраслих у раним историјским епохама
Облици и начин преношења знања у праисторији и улога учења у раним периодима развоја цивилизације Ране цивилизације - учење и образовање одраслих у њима Претхришћанске јеврејске заједнице као пример организованог и систематичног образовања одраслих
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.33-38. i 75-84)

3. недеља
вежбе - Хеленска мисао и пракса образовања одраслих
Идеје, схватања и концепција учења и образовања одраслих у антишкој Грчкој Хеленска пракса образовања одраслих Неформални облици образовања и учења одраслих у хеленском свету и у време хеленизма Софисти као први "учитељи" одраслих и покрет са просветитељским одликама Сократов рад, идеје и андрагошко наслеђе
Литература: Đurić, M., Iz helenskih riznica, Prosveta, Beograd, 1959;Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988; Ceković-Popović, K., Pojava i rani razvoj ideja o permanentnom obrazovanju, "Andragoške studije", br.1, 1995.

4. недеља
предавање - Платон и Аристотел - андрагошки рад и идеје
Платонова антрополошка и социјална мисао Платонове идеје о образовању и васпитању Аристотелова антрополошка, етичка и социјална схватања Аристотелове идеје о образовању и васпитању
Литература: Zaninović, M., Opća povijest ped., Školska knjiga, Zagreb, 1988;Samolovčev, B., Istorijski koreni i tokovi andr. teorije, InterJu Pres, Beograd, 1993; Ceković-Popović, K., Pojava i rani razvoj ideja o perm.obrazovanju, "Andr.studije" br.1, 1995.

5. недеља
вежбе - Образовање одраслих у античком Риму
Антички Рим, улога знања и образовања Схватања циља, садржаја и метода образовања и учења "Говорник" као образовни идеал Неформални облици образовања и учења одраслих Представници педагошке и андрагошке мисли античког Рима
Литература: Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988. (str. 39-45); Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.68-74)

6. недеља
предавање - Облици учења и образовања у средњем веку у Европи
Промена схватања и улоге знања и образовања у средњем веку Узроци пада писмености Институције образовања у средњем веку. Цркве и манастири. Настанак и развој универзитета. Облици неформалног образовања и учења одраслих Образовање и учење одраслих у Србији у средњем веку. Просветитељски рад Светог Саве
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.85-95); Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988; Antić, D., Cvekić, Lj., Venac Svetog Save, Glas crkve, Šabac, 1988.

7. недеља
предавање - Учење и образовање у епохи хуманизма и ренесансе
Нови поглед на човека и образовање, идеје и схватања Практични облици формалног и неформалног образовања и учења Улога образовања у покретима реформације и контрареформације Представници педагошке и андрагошке мисли епохе
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.95-102); Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988. (str.65-82, 89-93)

8. недеља
вежбе - Образовање одраслих у Новом веку
Идеје о образовању делима раних социјал-утописта (Т.Кампанела и Т.Мор) Идеје Бекона и Декарта и стварање нових парадигми у образовању Педагошка мисао Јана Амоса Коменског Андрагошка мисао Јана Амоса Коменског
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andr. ideja, Bgd.,1999. (str.102-104; 121-133); Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Šk. knjiga, Zagreb,1988. (str.85-89,94-101); Samolovčev, B., Istorijski koreni i tokovi andr. teorije, InterJu Pres,Bgd,1993

9. недеља
предавање - Епоха просветитељства - први модеран покрет за образовање одраслих у новом добу
Педагошке и андрагошке идеје Џ.Лока Андрагошка мисао епохе просветитељства и њених представника Антрополошка и социјална мисао, педагошке и андрагошке идеје Ж.Ж.Русоа Образовање одраслих у програмима француске буржоаске револуције
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.104-106; 116-118; 113-118); Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988. (str.116-120, 123-150)

10. недеља
предавање - Ново обликовање андрагошке мисли и праксе на прелазу у XIX век
Ј.Х.Песталоци и Ј.Ф.Хербарт и утицај њихове мисли на схватања о образовању одраслих Зачетак националних покрета и особености образовања одраслих у Енглеској, Француској и Немачкој Социјал-утописти и њихова мисао о образовању (К.Х.Сен-Симон,Ш.Фурије,Р.Овен)
Литература: Savićević,D., Koreni i razvoj andr. ideja,Bgd,1999; Zaninović,M., Opća povijest ped, Šk. knjiga, Zg,1988; Samolovčev,B., Istor.koreni i tokovi andr. teorije,InterJu Pres,Bgd,1993; Potkonjak,N., Izabrana dela III,PF,Osijek,1981.(3 pogl.)

11. недеља
семинар - Универзитетска екстенза - први модеран покрет организованог образовања одраслих
Раднички покрет у Енглеској као један од темеља интензивног развоја образовања одраслих Настанак, развој и улога механичких института Развој, карактеристике, дидактичко-методичке особености и значај "проширеног универзитета" Улоге институција, организација и удружења у образовању одраслих у Енглеској(WEA итд.) Представници покрета унивезитетске екстензе - Џ.Стјуарт,А.Менсбриџ Утицај андрагошке праксе универзитетске екстензе на друге земље и на Србију
Литература: Savićević,D.,Koreni i razvoj andragoških ideja, Bgd,1999;Bulatović,R.,Univerzitet za sve, PFV, Bgd,1980;Samolovčev,B.,Istor. koreni i tokovi andragoške teorije, InterJu Pres,Bgd,1993;Samolovčev,Savremeni tokovi u obrazovanju odraslih,Misao,N.Sad,1987

12. недеља
предавање - Данска као колевка модерног либералног образовања одраслих
Андрагошки рад и идеје Н.Ф.С.Грундвига Покрет високих народних школа у Данској, његов настанак, улога и значај Андрагошке, дидактичке и методичке особености данских високих народних школа Утицај покрета високих народних школа на Скандинавију, европске и неке ваневропске земље
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.134-174)

13. недеља
семинар - Образовање одраслих у Русији у првој половини XX века
Октобарска револуција и њен утицај на мисао и праксу образовања одраслих Андрагошки рад и мисао А. Мединског Образовање одраслих и његова друштвена и индивидуална функција у визури совјетске власти и њених педагошких представника
Литература: Zaninović, M., Opća povijest pedagogije, Školska knjiga, Zagreb, 1988. (str.261-282; Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999. (str.177-193)

14. недеља
предавање - Покрет Народног образовања у Вајмарској Немачкој
Друштвена улога и значај народног образовања у Вајмарској Немачкој и концепција и циљ народног образовања у различитим схватањима и правцима Немачке између два светска рата Вајмарска Немачка као "златно доба" образовања одраслих и њено андрагошко наслеђе Андрагошке и дидактичко-методичке особености Новог правца народног образовања Представници андрагошке мисли и рада епохе (В.Флитнер, В.Пихт,Е.Розеншток) Андрагошки рад и мисао о М.Бубера
Литература: Savićević, D., Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd, 1999; Samolovčev, B., Istorijski koreni i tokovi andragoške teorije, InterJu Pres, Beograd, 1993; Savićević, D., Komparativna andragogija, IPA, Beograd, 2003.

15. недеља
вежбе - Развој идеја и праксе образовања одраслих у Србији до I светског рата
Грађанска и социјал-демократска мисао о образовању одраслих Организациона и програмска основа народног просвећивања Научни и андрагошки рад и схватања Вићентија Ракића
Литература: Savićević, D.,Koreni i razvoj andragoških ideja,Beograd,1999; Medić,S. i Popović,K., Koncepcija narodnog prosvećivanja kod Srba početkom XX veka, Andragoške studije, br.1,1996; Samolovčev,Obrazovanje odraslih u prošlosti i danas, Znanje,Zagreb,1963.
↑↑↑