Андрагогија

Курс:
Методологија истраживања образовања и учења одраслих (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Миомир Деспотовићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет проучавања методологије; Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у андрагогији; Природа и могућности утврђивања закона у друштвеним наукама; Теорија и истраживање; Плурализам истраживачких парадигми: херменеутика, епистемолошки холизам у истраживању васпитања, дијалектички приступ; Позитивизам и критичка теорија; Квантитативна и квалитативна истраживања; Специфичности и домети појединих врста истраживања (акциона, евалуацијска, етнографска и системно-структурална истраживања); Дескриптивна и каузална истраживања; Нове тенденције у развоју методологије друштвених наука; Оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда пројекта истраживања; Конструкција инструмената; Избор и образложење узорка; Израда плана прикупљања и обраде података; Израда извештаја о истраживању и презентација добијених резултата
Циљ изучавања курса: Стицање знања о епистемолошким основама истраживања; оспособљавање студената за разумевање теоријских основа андрагошког истраживања у контексту различитих епистемолошко-методолошких оријентација, самостално пројектовање и реализацију истраживања
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, анализе, саопштења и извештаји, дискусије; истраживачки рад – израда пројекта и реализација истраживања; тимски рад; менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије
Богдановић, М. (1994): Методолошке студије, Београд: Институт за политичке студије
Милић, В. (1978): Социолошки метод, Београд: Нолит
Печујлић, М. и Милић, В. (1991): Методологија друштвених наука, Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СФРЈ
Савићевић, Д. (1996): Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу
Шешић, Б. (1982): Основи методологије друштвених наука, Београд: Научна књига
Шушњић, Ђ. (1999): Методологија, Београд: Чигоја штампа
↑↑↑