Андрагогија

Курс:
Планирање образовања одраслих (осн.)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања планирања образовања одраслих - Димензије процеса планирања образовања одраслих - Методе, технике и инструменти планирања образовања одраслих - Основни модели у планирању образовања одраслих (класични-линеарни, системски, партиципаторни, стратешки, интерактивни модел) Практична настава Прогнозирање и пројектовање образовних потреба - Писање пробног плана - Утврђивање услова за примену различитих модела планирања образовања одраслих - Одлучивање - Примена различитих техника и метода планирања образовања одраслих - Писање плана за хипотетичку ситуацију - Координација планова у образовању одраслих
Циљ изучавања курса: Стицање теоријских знања и вештина о концептима, теоријама и базичним моделима планирања образовања одраслих. Оспособљавање за примену различитих истраживачких парадигми на диференцираним нивоима планирања и пројектовања образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Положена Андрагошка дидактика
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, семинарски рад - израда плана, On-line метод, разговор са искусним колегом практичаром
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих
Предмет и подручја истраживања планирања образовања одраслих. Утицаји различитих школа мишљења. Историјска основа планирања образовања одраслих .

1. недеља
вежбе - Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих
Утицаји различитих школа мишљења.

2. недеља
предавање - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања
Различите концепције. Однос планирања образовања одраслих и сродних научних дисципина. Допринос међународних организација и асоцијација развоју планирања образовања одраслих. Конференције УНЕСЦО-а и планирање образовања одраслих.

3. недеља
предавање - Основе планирања образовања одраслих
Појам, одлике и функције планирања образовања одраслих. Чиниоци који утичу на процес планирања образовања одраслих. Методе, технике и инструменти у планирању образовања одраслих.

3. недеља
вежбе - Основе планирања образовања одраслих
Прогнозирање образовних потреба.

4. недеља
предавање - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Отвореност-затвореност система планирања образовања одраслих. Линеарни и концептуални планови. Реформе и иновације у образовању.

4. недеља
вежбе - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Пробни план у образовању одраслих.

5. недеља
предавање - Базични модели у планирању образовања одраслих
Основни модели у савременом планирању образовања одраслих. Разичите класификације модела планирања образовања одраслих. Услови за примену различитих модела планирања образовања одраслих.

6. недеља
предавање - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Постављање задатака у складу са резултатима анализе образовних потреба. Класификовање и приказивање образовних потреба. Избор наставних метода. Организовање наставе. Евалуација. Основни недостаци линеарног модела планирања образовања одраслих.

6. недеља
вежбе - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Коришћење линеарног модела планирања образовања одраслих.

7. недеља
предавање - Системски модел планирања образовања одраслих
Основне категорије ситуација за планирање образовања одраслих. Фазе и компоненте системског модела планирања образовања одраслих. Одлучивање. Идентификовање и прецизирање задатака. Бирање и прилагођавање одговарајућег облика. Реализација. Евалуација. Основни недостаци системског модела планирања образовања одраслих.

7. недеља
вежбе - Системски модел планирања образовања одраслих
Коришћење системског модела планирања образовања одраслих

8. недеља
предавање - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Претпоставке за примену партиципатормог модела планирања образовања одраслих. Основни задаци андрагога током процеса планирања образовања одраслих. Полазне основе, елементи и основни недостаци модела.

8. недеља
вежбе - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Коришћење партиципаторног модела планирања образовања одраслих.

9. недеља
предавање - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих- предавања
Матрица планирања образовања одраслих. Преговарање. Етичке дилеме у планирању образовања одраслих. ДАТА модел.

9. недеља
вежбе - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих
Примена матрице планирања образовања одраслих. Преговарање: студија случаја.

10. недеља
предавање - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Терминолошко одређење појмова стратегија и стратешко планирање образовања одраслих. Основне претпоставке стратешког планирања образовања одраслих. Исходи. Секвенце. Могућности коришћења модела. Недостаци модела. Технике и методе стратешког планирања образовања одраслих.

10. недеља
вежбе - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Коришћење стратешког модела планирања образовања одраслих.

11. недеља
предавање - Интерактивни модел планирања образовања одраслих
Идејна основа интерактивног модела планирања образовања одраслих. Компоненте модела.

12. недеља
предавање - Развој интерактивног плана образовања одраслих
Платформа за развој плана. Идентификовање и класификовање исхода. Развој задатака. Припрема за учење. Одређивање облика, буџета, припрема наставе. Координација и евалуација програма.

13. недеља
предавање - Примена интерактивног модела планирања образовања одраслих
Лична уверења планера. Развој прелиминарних претпоставки. Одређивање неопходних елемената плана.

13. недеља
вежбе - Интерактивни модел планирања образовања одраслих
Коришћење интерактивног модела планирања образовања одраслих.

14. недеља
предавање - Кључни аспекти интерактивног планирања образовања одраслих
Баријере у интерактивном планирању образовања одраслих. Позитивни ефекти интерактивног планирања образовања одраслих. Дилеме у интерактивном планирању образовања одраслих. Концепт доношења одлука у интерактивном планирању образовања одраслих.

15. недеља
предавање - Координација планова у образовању одраслих
Процењивање и евалуација. Координација планова.

15. недеља
вежбе - Координација планова у образовању одраслих
Припрема и презентација извештаја.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић, Д. (1997), Учење одраслих - кључ за 21. век, Андрагошке студије, Вол. 4, бр. 2, стр. 61-75
Сацк, П. (1982). Једна типологија образовних реформи. У: Перспективе образовања 1. Београд: ЗУНС, 51—68
Овесни, К. (2000). Концепт андрагогије и пракса образовања одраслих у Холандији. Андрагошке студије, 7(1—2), 47—60
Овесни, К. Алибабић, Ш., Миљковић, Ј. (2011). Евалуација на подручјима менаџмента/развоја људских ресурса и менаџмента у образовању. У: Квалитет у образовању. Београд: ИПА ФФ, 157—172
Сикавица, П. и др. (2008). Темељи менаџмента. Загреб: Школска књига, 136—183, 642—673
Бахтијаревић-Шибер, Ф. (1999). Менаџмент људских потенцијала. Загреб: Голден Маркетинг, 180—239
Caffarella, R.S., Merriam, Sh.B. (2004). Перспективе учења одраслих, Андрагошке студије, 1—2, 31—40
ЦИИО (2010). Разумевање друштвених исхода учења. Београд: МП РС
Torrington, D. и др. (2004). Менаџмент људских ресурса. Београд: Датастатус, 52—136
Филд, С. и др. (2010). Нема више неуспешних: десет корака до једнакоправности у образовању. Београд: МП РС, 81—93, 123—150
Noe, R. и др. (2006). Менаџмент људских потенцијала. Загреб: Мате, 143—175
Robbins, S., Judge, T. (2009). Организацијско понашање. Загреб: Мате, 144—183, 502—535
Овесни, К., прир. (2015), Планирање образовања одраслих, хрестоматија
Карној, М. (1989). Реформа и планирање образовања у контексту економске кризе. У: Перспективе образовања 3, Београд: ЗУНС, 211—224
Куписиевич, Ц. (1982). Школске реформе у индустријализованим земљама. У: Перспективе образовања 1, Београд: ЗУНС, 77—84
Општа допунска литература
Лаврња, И. (2001), Футуролошки аспекти педагошко-андрагошких истраживања, у: Клапан, А: и сар., ед., Андрагошке теме, Власт. наклада, Ријека
МПиС РС, (2002), Стратешки правци развоја образовања одраслих, Андрагошке студије, Вол. 9, бр. 1-2, стр. 65-88
Кулић, Р., Деспотовић, М. (2004), Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, стр. 211-219
ЕЦ (2001), Меморандум о доживотном учењу, Андрагошке студије, Вол. 8, бр. 1-2, с. 55-82
↑↑↑