Андрагогија

Курс:
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска: Курсеви предмета имаће, из године у годину, различите теме-подтеме, на пр.: Токови скулптуре у 20. веку - скулптура, антискулптура, нова скултура; Уметност и мода у 20. веку; Уметност и политика у 20. веку; Уметност и колонијализам; Уметнице у 20. веку, те разматрање, понаособ, појединих изразитих протагониста модерне уметности као на пр.: Пикасо, Де Кирико, М. П. Барили, Ф. Кало, М. Опенхајм, Ј. Бојс, Е. Ворхол и др. Акценат ће бити стављен на теоријску и историјску материју која већински не чини саставни део обавезне основне наставе. Појаве и протагонисти раматраће се различитим интерпретативно-проблемским методама, ширег спектра од оних у основној обавезној настави. Практична: Анализа уметничке појаве, уметничког дела, излагање и писање о њему.
Циљ изучавања курса: Разумевање идеја, идеологија, контекста, смисла, циља и значења модерних покрета у уметности 20. века. Циљ је да се студентима историје уметности и других студијских група Факултета, понуди широко и приступачно градиво.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Настава са учешћем студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Увод у постављену тему / проблем. Претходна историографска и теоријско-методолошка разматрања теме. Шта други писци мисли о теми.

2. недеља
предавање - Шта ви до сада знате о одабраној теми и како je оцењујете?
Разговор са студентима о њиховом познавању или мишљењу о одабраној теми, евентуалним предрасудама и сл.

3. недеља
предавање - Развој теме/проблема кроз старије епохе и модерну историју и уметност
Историјски пресек, синтеза, задате теме/проблема

4. недеља
предавање - Разлике у ликовном језику
На основу предочених визуелних примера, студенти уче да успоставе разлику у ликовном језику између више дела из раззличитих епоа и/или идеолошких слојева.

5. недеља
предавање - Разлике у идеји, раси, роду и класи
Шта су разлике у идеји, раси, роду и класи и да ли уопште постоје, и на који начин су видљиве у делу. Да ли ту постоје предрасуде и какве? Разговор са студентима.

6. недеља
предавање - Разликовање уметничких концепата
Разликовање уметничких концепата, од уметности позног 19. века, преко авангарди до послератног модернизма.

7. недеља
предавање - Кодови
Размтрање кодова расе, рода, класе и сл. По анализи уметничког дела.

8. недеља
предавање - Наративи
Разликовање наратива у предоченим уметничким делима: историјски, политички, феминистички, аутономно модернистички. Разликовање меганаратива од микронаратива на предоченој теми.

9. недеља
предавање - Методе и постулати модернизма
Уочавање метода и постулата модернизма (скулптуре, слике итд.) у теми и делима.

10. недеља
предавање - Методе и плурализам постулата постмодерне
Разликовање многобројних метода и постулата постмодерне, схваћене као специфичног, еклектичког стања уметности након 1968. Могу ли се зачеци постмодерних метода пронаћи и у делима насталим у првој половини 20. века?

11. недеља
предавање - Цитатност и апропријација
Посебно се осветљавају, објашњавају и разматрају појмови/методи цитатности и апропријације у задатој теми. На пр.: Постоје ли те методе у Де Кириковом делу, и ако постоје, на који начин их уочавамо и декодирамо?

12. недеља
предавање - Женски простори, женско писмо, женске приче
Разматрање теоријско-методолошких појмова Женски простори, женско писмо, женске приче и детектовање унутар задате теме. Начини декодирања и интерпретације.

13. недеља
предавање - Како сада закључујете о понуђеној теми и уметничком делу?
Закључна дискусија у којој студенти износе своја стечена запажања и способности интерпретације и дедукције одређене уметн. појаве, теме, проблема или дела.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Foster, Krauss et al., Art since 1900, Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames / Hudson, 2004.
Општа допунска литература
Umetničko djelo kao društvena činjenica. Perspektive kritičke povijesti umjetnosti, ed. Lj. Kolešnik, IPU, Zagreb 2005
F. Arijes, Ž. Dibi, Istorija privatnog života, od prvog svetskog rata do naših dana, Clio, Beograd 2004.
↑↑↑