Андрагогија

Курс:
Филозофија образовања одраслих (осн.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Упознавање са појмовним апаратом филозофије образовање одраслих; - Главни филозофски правци (прагматизам, либерализам, просветитељство, хуманизам, структурализам, феноменологија, постструктурализам...; - Модернизам и постмодернизам као контекст развоја андрагошке теорије и праксе; - Филозофска мисао XX века и њен утицај на образовање одраслих (Бубер, Фреире, Роџерс, Грамши, Хабермас, Фуко, Дерида...); - Вредности, циљеви, знање и садржаји у образовању одраслих; - Социјални покрети и њихов допринос филозофији образовања (постколонијализам, феминизам, еколошки покрет...); Практична настава: - Анализа дискурса андрагошке теорије и праксе; - Откривање личне филозофије образовања.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним филозофским правцима и концепцијама образовања одраслих и разумевање филозофских школа мишљења и парадигми целоживотног учења и образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Положен предмет "Историја образовања одраслих".
Облици наставе: Предавања, групни рад, истраживачки рад, рефлексивне дискусије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Добријевић, А. (2006). Између образовања и самообразовања: Од Блдунга до етике врлине. Филозофија и друштво, 1/2006.
- Максимовић, М. (2012). Теорије учења и односи моћи у образовању одраслих. Андрагошке студије, 1.
- Пејатовић, А. (Едс.). Андрагогија на почетку трећег миленијума, Универзитет у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд.
- Поповић, К. (2012). (wитх Максимовић, М.). Квалитет образовања одраслих у Европи као дискурзивна пракса. Ин: Алибабић, Ш. и други (Едс.). Квалитет у образовању – изазови и перспективе. Београд: ИПА
- Поповић, К. (2007): Мартин Бубер - Андрагошко наслеђе за изазове новог времена. Ин: Алибабић, Ш., Пејатовић, А. (Едс.). Андрагогија на почетку трећег миленијума, ИПА, Београд.
- Савићевић, Д. (2002). Филозофски основи андрагогије. Београд: ЗУНС, ИПА Филозофски факултет.
↑↑↑