Андрагогија

Курс:
Интеркултурно образовање одраслих (осн.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Интеркултурно и мировно образовање – појмови, концепције и приступи; - Културне универзалије и специфичности; - Европски и међународни програми интеркултурног и мировног образовања; - Интеркултурно образовање као подршка инклузивном образовању; - Психолошки аспекти наставе интеркултурног образовања одраслих. Практична настава: - Дидактичке специфичности интеркултурног образовања; - Методе интеркултурног образовања; - Организовање радионица у интеркултурном и мировном образовању; - Управљање конфликтима – методички приступи;
Циљ изучавања курса: Разумевање концепција и модела интеркултурног образовања и оспособљавање за његову методичку концептуализацију и имплементацију.
Предуслови за полагање: Положен предмет "Компаративна андрагогија".
Облици наставе: Интерактивна предавања, методичке радионице, нацрти пројеката.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Анкер, ван ден Ц, Апостолов, А. (ур.), Едукаcијом до мира и мултикултуралности. Прируčник за тренере, The University of Warwick, Европска Комисија, 2006.
- КОМПАС, Приручник за образовање младих за људска права, ЦОЕ, Група "Хајде да...", Београд, 2006.
- Марковић, Д. (прир.), Т-Кит Интеркултурално учење, ЦОЕ, Група "Хајде да...",Београд, 2005.
- Мрšе, С., Петровић, Д., Гоšовић, Р., Јеротијевић, М., Интеркултурално образовање и разумевање. Базиčни прируčник за наставнике и наставниcе, Група МОСТ, Београд, 2007.
↑↑↑