Андрагогија

Курс:
Вештине саветовања у образовању одраслих (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Маја Максимовићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Теоријске основе саветовања и улога саветника у образовном раду - Различите теоријске оријентације у приступу саветовању (хуманистичка, когнитивно-бихејвиорална, психоаналитичка и постмодернистичка оријентација); - Различити приступи групном саветодавном раду (психодрама и социјална терапија) и њихова примена у образовању одраслих; - Еганов модел саветовања; - Успостављање односа са полазницима и базични услови развоја y теорији Карла Роџерса (контакт; емпатија, безусловно прихватање, конгруентност – истинитост, аутентичност). - Специфичне теме у образовању одраслих (односи моћи, мултикултуралност, питања рода, стид, страх, животне транзиције). - Етичке дилеме и постављање граница; - Брига о себи, супервизија и даље усавршавање. Практична настава: - Лична теорија саветовања - Вештине саветовања у образовном процесу – слушање, разумевање, рефлектовање, сумирање, суочавање.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим теоријским концепцијама саветовања и развијање основних саветодавних вештина и њихова примена у образовању одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом.
Облици наставе: Дискусије и разговори, групни рад, дневник учења, играње улога.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Janković, Ј. (2004). Savjetovanje u psihosocijalnom radu. Zagreb: Ertcetera.
Roџерс, К. (1985). Како постати личност. Београд: Нолит.
Newman, F. (2009). Vodič za stalni licni razvoj: Let’s develop! Beograd: Most Art.
Николић Максић, Т. и Максимовић, М. (2008). Икуствено учење и образовање одраслих. Андрагошке студије.
Nikolić Maksić, T. (2008). Dnevnik učenja odraslih. U zborniku: Obrazovanje i učenje – pretpostavke evropskih integracija, Beograd, IPA.
↑↑↑