Андрагогија

Курс:
Управљање знањем (мастер)
У оквиру предмета: Управљање знањем
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава:
Циљ изучавања курса: Развој компетенција и стицање теоријских знања о индивидуалном, групном и организационом учењу, и њиховој улози у процесу менаџмента знањем.
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис мастер студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, истраживачки рад, консултације, On-line метод, семинарски рад; студија случаја
↑↑↑