Андрагогија

Историја образовања одраслих
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Предмет се бави општом и националном историјом образовања одраслих: - историјом идеја о образовању одраслих, различитих теоријских приступа и концепција - историјом праксе образовања и учења одраслих у различитим епохама и друштвима - историјом настајања и раног развоја андрагогије као научне дисциплине Садржај се обрађује кроз неколико историјских приступа: епохални, биографски, проблемски, социјални и обухвата период од првих облика организованог учења одраслих у јеврејским претхришћанским заједницама и раним цивилизацијама, па до другог светског рата.
Циљ изучавања предмета: Студенти се упознају са главним историјским чињеницама из области учења и образовања одраслих; стичу: способност разумевања међусобне зависности: учења и образовања - и друштвених, економских, политичких и културних прилика, као и динамику промена у овом односу кроз историјске епохе; способност извођења законитости развоја учења и образовања као историјских феномена и успостављања везе разумевање прошлости - мењање садашњости - предвиђање будућности, у области образовања одраслих; способност разумевања доживотног и свеживотног учења и образовања као обухватних феномена са веома разноликим облицима испољавања, веома променљивим садржајима и методама, али карактеристичним за сваки историјски период; развијају вештине коришћења историјске методологије и оспособљавају се за једноставнија истраживања из области историје образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Потребна основна знања из опште историје, посебно из историје филозофије и историје културе. Није неопходно похађање других курсева као предуслов.
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања, вежбе у виду радионица, групних активности, презентација студената.
Обавезе студената: Обавезно је редовно похађање наставе, вреднују се и презентације на часу, домаћи радови -есеји и активно учешће у раду.
Постојећи курсеви:
↑↑↑