Археологија

Курс:
Латински језик (осн.)
У оквиру предмета: Латински језик
Предавачи: др Ненад Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Наставни програм предвиђа да се студенти упознају са главнином морфологије и основама синтаксе латинског језика. Практични део наставе чини читање и анализа једног број изабраних илустративних латинских текстова.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти упознају значај латинског језика и да овладају основама латинског језика.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова осим оних формалних који важе и за друге предмете студијског програма.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојана Шијачки Маневић, Граматика латинског језика, Београд, 1996.
Општа допунска литература
Јован Ђорђевић, Латинско – српски речник, Београд, 1997.
Милан Будимир,Litterae Latinae,Београд, 1996.
↑↑↑