Археологија

Курс:
Археологија палеобалканских народа (докт.)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Валоризација грчких и римских писаних извора за проучавање илирских и трачких племена на Балкану. Домети и ограничења археолшких података о самосвојности материјалне и духовне културе појединих палеобалканских племена. Питање могућности јаснијег издвајања граница између Трачана, Илира, Дако-Мизијаца, Пеонаца и др. Утицај Источних Келта на развој аутохтоног становништа у Србији и северним деловима Балкана. Прихватање и отпори хеленизацији и романизацији код северних суседа Грчке и Македоније. Рађање првих прото-урабних центара на просторима унутрашњег дела Балкана.
Циљ изучавања курса: Продубњивање знања о протоисторијском периоду на тлу Србије и суседних земаља
Предуслови за полагање: Положен испит на основим студијама – Гвоздено доба на Балкану или на мастер струдијама (Илири и Трачани у предримско доба).
Облици наставе: Усмена предавања и менториски рад на припремању семинарских радова и кратких есеја о појединим мањим тематским целинама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
FOL A, SPIRIDONOV T., Istoričerska geografija na trakiskite plemena do III vek pre n.e., BAN Institut ot Trakologija, Sofija 1983
THEODOSSIEV N., North –Western Thrace from the Fifth to First Centuries BC, BAR International Series 859, 2000m (Oxford Press)
PAPAZOGLU F., Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1968. Reprint: Beograd (Equilibrium) 2007
Papazoglu F., Iz istorije antičkog Balkana (zbornik radova,ur. Đokić V.), Beograd, Equilibrium, 2007.
Општа допунска литература
ANCENT GOLD: THE WEALTH OF THE THRACIANS, New York 1998
- KACAROV, DEČEVI i drugi, Izvori za starata istorija i geografija na Trakija i Makedonija, Sofija 1949 (BAN).
- WIESNER J., Die Thaker, Stuttgartt 1963
HODDINOTT R.F., The Thracians, Thames and Hudson, London 1981
М. Јевтић, Гвоздено доба у околини Бора / The Iron Age in the Bor Area, Бор и околина у праисторији, антици и средњем веку/The Bor Area in Prehistory, Antiqutiy and the Middle Ages. (ed. M. Lazić), Bor-Belgrade 2004, 127-164
↑↑↑