Археологија

Курс:
Бакарно и бронзано доба југоисточне Европе (осн.)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед водећих култура бакарног и бронзаног доба, које су издвојене археолошким методама на простору од Јадрана до Црног Мора и од колена Дунава до грчког копна. Први тематски блок посвећен је водећим културама енеолитског периода, посебно раном праисториском рударењу и типологији првих бакарних и златних предмета. Посебно се изваја предавање о појави усамљених великих тумула степских одлика на простору Балкана, и проблему померања сточарских заједница у претпостављеној индоевропској сеоби. Други тематски блок садржи преглед култура бронзаног доба на Балкану. Посебно се указазује на разлике у хронолошким системима бронзаног доба, који се на централном и западном Балкану повезује са системом централне Европе, док се у источном делу Балкана бронзано доба посматра као део бронзаног доба Егеје. Издваја се као мања тематске целина типологија разноврсних бронзаних предмета, нарочиото из времена касног бронзаног доба, које садрже велике оставе ливачког или вотивног карактера.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о праисторијској прошлости становника југоисточне Европе од 5. до 2. миленија пре н.е., реконструисане на основу расположиве археолошке грађе.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Усмена предавања са слajд пројекцијама.
План курса:

12. недеља
предавање - Бакарно и бронзано доба југоисточне Европе
Енеолитски период 1. територијални и хронолошки оквири водећих култура бакарног доба на Балкану (осим Грчке) 2. прасторијско рударство и рана металургија бакра и злата у Србији и Бугарској 3. опште одлике култура раног енеолита у ЈИ Европи, 4. проблем тзв. индеоверопске собе и рани енеолитски тумули на Балкану, 5. средји и касни енеолит западног и централног Балкана, 6. касни енеолит у Бугарској и Румунији. Бронзано доба 1. Увод: територијални и хронолошки оквири; проблеми апсолутне и релативне хронологије 2. преглед култура раног бронзаног доба на западном и централном Балкану, 3. културе раног бронзананог доба у Бугарској и Румунији, 4. културе средњег и касног бронзаног доба западног Балкана, 5. културе средњег и касног бронзаног доба у Србији, 6. металуршки центри касног бронзаног доба у карпатском басену и северним деловима Балкана. Типологија бронзаних и златних предмета у културама касног бронзаног доба на Балкану.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. –SHERRAT A., The Emergence fo Elites: Earlier Bronze Age Europe, 2500-1300 BC.In: PREHISTORIC EUROPE. An Illustrated History (edited by Barry Cunliffe), Oxford Univerisity Press, Oxford, Ne
PREHISTORIC BULGARIA (ed. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology No. 22, Prehistoric Press, Madison Wisconsin 1995, p. 173-178; 243-248; 262-268; 291-308; 327-339
HARDING A., European Societies in the Bronze Age, Cambridge University Press 2000
On the Stratigraphy of Cernavoda III-Boleraz Finds from the Djerdap Area. In: Cernavoda III-Boleraz Symposium. Ein Vorgeschichtliches Phänomen zwischen Oberrhein und der Unteren Donau. Studia Dan
TASIĆ N., Eneolithic Cultures of Central and West Balkans, Belgrade 1995.
PRAISTORIJA JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA IV (Bronzano doba), Sarajevo 1983.
Општа допунска литература
Treasures of the Bronze Age in Romania (eds. C. Stoica, M. Rotea, N. Borofka), Muzeul National de istorie a Romaniei, Bucuresti 1995
PRAISTORIJA JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA III (Eneolit), Sarajevo 1979
Late Bronze and Early Iron Ages in the Danube Valley from V. Gradište down to Prahovo. In: The Yugoslav Danube basin and the Neighbouring Regions in the 2nd Millenium B.C., Symposium
ТАСИЋ Н., Југословенско Подунавље од индоевропске сеобе до продора Скита, Нови Сад – Београд 1983.
. - ARHEOLOŠKI LEKSIKON BOSNE i HERCEGOVINE. Tom 1 (urednik. B. Čović) Sarajevo, 1988
↑↑↑