Археологија

Курс:
Историјски модели музеализације (осн.)
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Излагање кључних момената који су одредили развојни пут историје збирки и музеја, од ризнице до виртуелног музеја. Основе методолошких приступа историји колекционарства: епистемолошке, психоаналитичке, семиолошке и наратолошке. Потврда специфичности одређених модела сваке године биће демонстрирана кроз следеће теме: Ризница као архетип музеја; Кабинети реткости од 15. до 17. века. Наслеђе антике у збиркама од 16. до 20. века; Идеје просветитељства и колекционарство у 18. веку; Владарске збирке и настанак великих светских музеја. Колекција између приватног и јавног у 19. веку. Музеји и колекционарство у 20. и 21. веку. На основу предавања студенти ће добијати задатке да пронађу, анализирају, препознају и креативно интерпретирају примере за кључне историјске моделе.
Циљ изучавања курса: Упознавање са кључним историјским моделима музеализације као основе за свеобухватније разумевање материјалне културе и цивилизације кроз интердисциплинарни приступ музеологије и музеографије.
Предуслови за полагање: Присуствовање предавањима и вежбама са решавањем индивидуалних задатака.
Облици наставе: Теоријска настава излаже се ex catedra са илустрацијама, а практични део са демонстрацијама на терену. Вежбе су у кабинету и институцијама баштине.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Paula Findlen, The Museum: Its Classical Etymology and Renaissance Genealogy, u Grasping The World, The Idea of the Museum, ed. by D.Preziosi, C.Farago, Ashgate. London, 2003. str. 159-191.
Mike Bal, Telling Objects: A Narrative Perspective of Collecting, u: Grasping The World, The Idea of the Museum, ed. by D.Preziosi, C.Farago, Ashgate. London, 2003. str.84-103.
D.Preziosi, The Other: Atr History and/as Museology, u: The Art of Art History: Acritical Anthology, edited by D.Preziosi. Oxford University Press, Oxford, 1998. str. 451-455; 507-528.
M. Certeau de, Psychoanalysis and its History, u: Grasping The World, The Idea of the Museum, ed. by D.Preziosi, C.Farago, Ashgate. London, 2003. str. 35-51.
Verena Han, Razvoj zbirki i muzeja od XIII do XIX vijeka, Poseban otisak iz Tkalčićevog zbornika 11, Zagreb 1958. str. 297-313.
Доналд Прециози, Збирке-музеји, у: Критички термини историје уметности, приредили Р.С.Нелсон и Р.Шиф, Светови, Нови Сад, стр 486-499.
Franses A. Jejts, Veština pamćenja, Mediterran publishing, Novi Sad 2012.
Mišel Fuko, "Druga mesta", Mišel Fuko: 1926-1984: hrestomatija, Novi Sad 2005, 29-36.
Ненад Радић, "Музеј на рушевинама Југославије". У: KULIĆ, Branka (ur.), MERENIK, Lidija (ur.). Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду. 5, 2009, 59-68.
Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Shaping of Knowledge, Routledge, London and NewYork, 1992.
Општа допунска литература
J.Siegel, Desire and Excess, The Nineteenth-century Culture of Art, Princeton University Press,Princeton and Oxford, 2000.
Art History as Cultural History, Warburg’s Projects, edited by R.Woodfield, G+B Arts, Amsterdam, 2001.
Mišel Fuko, Riječi i stvari, Arheologija humanističkih nauka, Nolit, Beograd, 1971.
J.В.Гете, Путовање по Италији, Просвета, Београд, 1962.
T. DaCosta Kaufmann, Remarks on the Collection og RudolfII: The Kunstkammer as a Form of Representatio, u: Grasping The World, The Idea of the Museum, ed. by D.Preziosi, C.Farago, Ashgate. London, 200
Grasping The World, The Idea of the Museum, ed. by D.Preziosi, C.Farago, Ashgate. London, 2003.
↑↑↑