Археологија

Курс:
Палеолит и мезолит Балкана (осн.)
У оквиру предмета: Палеолит и мезолит Балкана
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс се бави културним, економским и друштвеним променама у палеолиту и мезолиту Балкана. Посебна пажња ће бити посвећена културним променама и демографским кретањима у прелазним периодима, а нарочито на прелазу из средњег у горњи палеолит. Мезолит Ђердапа ће бити детаљно размотрен.
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о археолошкој грађи са палеолитских и мезолитских налазишта на Балкану. 2. Упознавање са главним темама и проблемима у проучавању ране праисторије Балкана. 3. Овладавање литературом и техником писања научног рада (семинарски рад).
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања и стање истражености
Досадашња истраживања палеолита и мезолита на Балкану биће представљена по периодима и географским регијама.

2. недеља
предавање - Природни оквири, насеља и станишта у доњем палеолиту
Климатске и еколошке особености Балкана у доњем и средњем плеистоцену; дистрибуција налазишта; елементи за реконструкцију система насељавања и начина снабдевања ресурсима.

3. недеља
предавање - Доњопалеолитске индустрије
Доњопалеолитске индустрије на Балкану; фактори који су могли да утичу на технолошке промене и регионалну диференцијацију индустрија.

4. недеља
предавање - Технолошке промене и популациона кретања на прелазу из доњег у средњи палеолит
Демографски процеси у средњем плеистоцену; Балкан, Анадолија и Блиски исток на прелазу из доњег у средњи палеолит

5. недеља
предавање - Природни оквири, насеља и станишта у средњем палеолиту
Климатске и еколошке особености Балкана крајем средњег и почетком горњег плеистоцена; дистрибуција налазишта; елементи за реконструкцију система насељавања и начина снабдевања ресурсима.

6. недеља
предавање - Средњопалеолитске индустрије
Технолошке промене и регионалне разлике у средњем палеолиту Балкана; разматрање фактора који су могли да утичу на варијабилност.

7. недеља
предавање - Технолошке промене и популациона кретања на прелазу из средњег у горњи палеолит
Појава анатомски модерног човека и горњег палеолита на Балкану; хипотезе о узроцима изумирања неандерталаца.

8. недеља
предавање - Природни оквири, насеља и станишта у горњем палеолиту
Климатске и еколошке особености Балкана крајем горњег плеистоцена; преглед налазишта; систем насељавања и начин снабдевања ресурсима.

9. недеља
предавање - Горњопалеолитске индустрије
Културна диференцијација и регионализација горњопалеолитских индустрија на Балкану.

10. недеља
предавање - Технолошке промене и популациона кретања на прелазу из палеолита у мезолит
Повезаност климатских промена са технолошким и економским променама на прелазу из плеистоцена у холоцен.

11. недеља
предавање - Природни оквири, насеља и станишта у мезолиту
Климатске и еколошке промене на Балкану у раном холоцену; дистрибуција налазишта; систем насељавања и начин снабдевања ресурсима.

12. недеља
предавање - Мезолитске индустрије
Технолошке промене и регионална диференцијација индустрија у мезолиту Балкана.

13. недеља
предавање - Мезолит Ђердапа
Општи осврт на мезолит Ђердапа и културу Лепенског вира.

14. недеља
семинар - Главни проблеми у проучавању палеолита и мезолита на Балкану
Дискусија о отвореним питањима у проучавању палеолита и мезолита на Балкану.

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mihailović, D., Mihailović, B., Milošević, S. & Lopičić, M. 2011. Tehnološka varijabilnost u ranom srednjem paleolitu centralnog Balkana. Glasnik Srpskog arheološkog društva, 25, 7–23.
Tourloukis, E. 2010. The Early and Middle Pleistocene Archaeological Record of Greece – current status and future prospects. Leiden: Leiden University Press.
Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor – Michigan.
Mihailović, D. 2009. Upper Palaeolithic and Mesolithic chipped stone industries from Crvena stijena. Filozofski fakultet, Faculty of Philosophy, Center for Archaeological Research, Belgrade
Komšo, D. 2006. Mezolitik u Hrvatskoj, Opuscula Archaeologica 30, 55-92.
Karavanić, I., Smith, F. 1998, The Middle/Upper Paleolithic interface and the relationship of Neanderthals and early modern humans in the Hrvatsko Zagorje,Croatia. Journal of Human Evolution 34,223-48
Tsanova, T. 2008. Les débuts du Paléolithique supérieur dans l’Est des Balkans. BAR International Series 1752. Oxford: Archaeopress.
Mihailović, D., Mihailović, B., Lopičić, M. 2011. The Palaeolithic in Northern Serbia. In The Prehistory of Banat I – The Palaeolithic and Mesolithic, Bucharest, 77-101.
Г. Bailey, P. Spikins (eds.), Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
Bailey, G., P. Spikins (eds.)2008, Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
Bailey, G., P. Spikins (eds.)2008, Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
Đ. Basler (ed.), 1979. Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom I – Paleolitsko i mezolitsko doba, Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka istraživanja, Sarajevo.
Општа допунска литература
F. Djindjian, J. K. Kozlowski, M. Otte 1999. Le Paléolithique superieur en Europe, Armand Colin, Paris
Bailey, G., P. Spikins (eds.)2008, Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
Gamble, C. 1999. The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
↑↑↑