Археологија

Курс:
Етницитет, етногенеза и варварство у археологији
Предавачи: др Моника Милосављевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Идеја о варварима је једна од кључних концептуалних основа за замишљање и третирање Другог у европској прошлости. Курс прати историју дугог трајања идеје о варварима, почевши од античке Грчке, Рима, до средњовековног и византијског схватања овог појма. Посебна пажња ће бити скренута на идеолошку употребу прошлости кроз националистичке и колонијалистичке визуре, нарочито у спрези са злоупотребом идеје континуитета и етногенезе.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената са теоријским основама за интерпретирање етницитета у прошлости, уз дискусије засноване на студијама случаја етницитета у различитим културним контекстима.
Предуслови за полагање: Неопходно је радно знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, семинари, самостални рад.
Начин оцењивања рада и резултата: -
План курса:

1. недеља
предавање - Генерални увод. Идентитет. Етницитет. Постоколонијални приступ.

2. недеља
предавање - Настанак појма варвари.

3. недеља
предавање - Колико је етницитет стар? Етницитет, варвари и питање границе.

4. недеља
предавање - Историја концепта нације. Конструкција мита о пореклу. Друштвена меморија.

5. недеља
предавање - Концепт археолошке културе. Историја (зло)употребе.

6. недеља
предавање - Критичко читање извора. Античке етнографије.

7. недеља
предавање - Етницитет и материјална култура.

8. недеља
предавање - Критика концепта (етничког) континуитета у археологији.

9. недеља
предавање - Келтска дебата.

10. недеља
предавање - Варвари из угла романизације.

11. недеља
предавање - Словени као варвари. Модели словенске етногенезе – историја идеја.

12. недеља
предавање - Социјална еволуција и етногенза.

13. недеља
предавање - Биологизације идентитета у археологији. Етногенеза и ДНК анализа.

14. недеља
предавање - Примери злоупотребе појмова етницитета и етногенезе у српској археологији.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бабић, Сташа. 2008. “Грци, варвари и археолози – карте контаката”. У: Грци и Други: Античка перцепција и перцепција антике, 71-88. Београд: Клио.
Babić, Staša. 2010. Arheologija i etnicitet. Etnoantropološki problemi 5(1): 139‒147.
Brather, Sebastian. 2002. “Ethnic Identities as Constructions of Archaeology: The Case od Alamanni”. In On Barbarian Identity – Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages, 149‒175.
Curta, Florin. 2002. “From Kossinna to Bromley: Ethnogenesis in Slavic Archaeology”. In On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages, 201–218.
Džino, Danijel. 2014. Constructing Illyrians: Prehistoric Inhabitants of the Balkan Peninsula in Early Modern and Modern Perceptions. Balkanistica 27: 1‒39.
Geary, Patrik. 2007. Mit o nacijama: srednjovekovno poreklo Evrope. Novi Sad: Cenzura.
Jones, Siân. 1997. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. London: Routledge (1-14).
Kuzmanović, Zorica. 2013. Repozicioniranje uloge antičkih pisanih izvora u arheologiji. Etnoantropološki problemi 8(3): 763‒778.
Mac Sweeney, Naoise. 2009. Beyond Ethnicity: The Overlooked Diversity of Group Identities. Journal of Mediterranean Archaeology 22: 101-126.
Mihajlović, Vladimir, D. 2014. “Tracing ethnicity backwards: the case of the ‘Central Balkan Tribes’”. In Fingerprints the Iron Age, 97–107. Oxford: Oxbow Books.
Putinja, Filip i Žoslin Stref-Fenar. 1997. Teorije o etnicitetu. Beograd: Biblioteka XX vek.
Smit, Entoni. 1999. „Zlatno doba” i nacionalni preporod. Reč, časopis za književnost, kulturu, i društvena pitanja 56: 93‒110.
Voss, B. 2015. What’s new? Rethinking Ethnogenesis in the Archaeology of Colonialism. American Antiquity 80 (4): 655-670.
Општа допунска литература
Anderson, Benedikt. 1990. Nacija: zamišljena zajednica ‒ Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma. Zagreb: Školska knjiga.
Inđić, Trivo. 2002. „Uvod: Las Kasas i zajednica slobodnih i jednakih”. U Kratak izveštaj o uništavanju Indija, ur. Jagoš Đuretić, 5‒12. Beograd: Filip Višnjić.
Lucy, Sam. 2005. Ethnic and Cultural Identities. In: The Archaeology of Identity: Approaches to Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion, , 86-109. London: Routledge.
Mihajlović, Vladimir, D. 2015. Problem kulturnih odnosa lokalnih zajednica i rimske države: studija slučaja na prostoru pripisanom Skordiscima, doktorska disertacija. Beograd: Filozofski fakultet.
↑↑↑