Археологија

Курс:
Античка топографија нашег простора у светлу средњовековне картографије - општи курс
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: На средњовековним картама бројни су топоними наслеђени из античке баштине нашег простора; неки од њих су овде убицирани по први пут, негде су називи надограђени истицањем муниципијалног статуса или епитета, негде је положај инверзан у односу на традиционално лоцирање неког насеља. Картографи средњег века преузимају материјал од античких картографа, и тако преносе одређено знање о томонимима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса јесте да се стденти упознају са могућностима да се тезаурус средњовековних карата искористи при пубицирању античких градова и утврђивању њиховог муниципијалног положаја, као и са материјалом који пружа средњовековна карта до времена настанка.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују основна предзнања из физичке географије југоисточне Европе и Медитерана да би могли да прате курс.
Облици наставе: Предавања - 2 часа недељно Вежбе - 2 часа недељно
Обавезе студената: Уредно похађање предавања и вежби, учешће у дискусији на часу.
Начин оцењивања рада и резултата: Вредноваче се активно учешће у настави и на вежбама, као и успех на завршном усменом испиту на крају курса
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са садржајем, планом и програмом курса, њиховим предиспитним обавезама, начином оцењивања
Литература: С. Мишић, Хидрографија српских земаља на старим географским картама, Гласник ИА 34, Ваљево 2000, 41-52;

2. недеља
предавање - Увод у историју картографије
Упознавањ са развојем картографије од Птолемеја до половине 16. века

3. недеља
предавање - Птоломејева Географија
Птоломеј и његов утицај на средњовековну картографију
Литература: Monumenta cartographica Jugoslaviae I, Београд 1974, 35-37;

4. недеља
предавање - Појтингерова Табла
Литература: Monumenta cartographica Jugoslaviae I, Београд 1974, 35-37; (Појтингерова карта);

5. недеља
предавање - Идриси
Арапски географ Идриси
Литература: Monumenta cartographica Jugoslaviae II, Београд 1979, 11, 27. (Идризи, фра Мауро, Франческо Роселини и др.)

6. недеља
предавање - Фра Мауро
Литература: Monumenta cartographica Jugoslaviae II, Београд 1979, 11, 27. ( фра Мауро, Франческо Роселини и др.)

7. недеља
предавање - Портолани - поморске карте 1
Поморске карте - портолани
Литература: Г. Томовић, Поморска карта Ангелина Дулцерта из 1339, ИЧ 19 (1972), 79-99;

8. недеља
предавање - Портолани - поморске карте 2

9. недеља
предавање - Карте 14. и 15. века
Преглед картографије 14. и 15. века
Литература: Ј. Калић, Најстарија карта Угарске, ЗРВИ (1986), 423-434; М. Николић, Карта Балканског полуострва из прве половине 15. века, ИЧ 29-30 (1983), 63-76; С. Ћирковић, Сведочење карте, у: Србија и суседне земље на старим географским картама,Београд 1991.

10. недеља
предавање - Венецијанске карте

11. недеља
предавање - Угарске и бечке карте 1

12. недеља
предавање - Угарске и бечке карте 2

13. недеља
предавање - Антички топоними на средњовековним картама - рекапитулација

14. недеља
предавање - Карте до половине 16. века
Карте до половине 16.
Литература: Г. Томовић, Територија Србије на картама до 1600. године, у: Србија и суседне земље, Београд 1991.

15. недеља
предавање - Завршни час курса
↑↑↑