Етнологија и антропологија

Курс:
Италијански језик 2
У оквиру предмета: Италијански језик 2
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе италијанског језика током курса Италијански језик 2 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Италијанског језика 2 обрађују се, поред преосталих граматичких партија предвиђених за рад у трећем семестру и ужестручне теме кроз рад на текстовима, што омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора и актуелност.Студенти активно учествују у избору текстова. Уз обнављање научених граматичких структура ,већа пажња усмерена је на : синтаксу (изражавање узрока, последице, намере, времена, начина, хипотезе, поређења, концесије; антериорност, симултаност, постериорност; паратакса и хипотакса) и лексику (грађење речи - деривација и композиција, алитерација; употреба синонима, хипонима, хиперонима) Студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке - стичу основне текстуалне компетенције: (акценат на надреченичном нивоу у анализи текста ,механизми језичке кохерентности ,механизми кохезије текста -конектори, слагање времена) Упознају се са типологијом текстова - дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни – и специфичностима њихове структуре (нпр. организациони обрасци у одређеном тексту ), као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе( тражење информација у тексту струке, резимирање, излагање итд.) У оквиру наставе студенти се упознају са елементима цивилизације.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Италијански језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Италијански језик 2 је одслушани курс Италијански језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и презентације, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит) и резултата писменог и усменог испита, у укупном збиру од 100 поена. Предиспитне обавезе учествују са 30 поена (20 поена-контролни задатак- граматика 2;10 поена - презентација, превод, резиме). Писмени испит (превод - 20-25 редова непознатог стручног текста) носи 30 поена, а усмени 40. Усмени испит: студент припрема 30 страна стручног текста по сопственом избору, а чији превод није објављен на српском језику. Студент је обавезан да наставнику поднесе на увид изабрани текст. На испиту се од студента очекује да: a) у форми усменог приказа интерпретира садржај и проблематику унапред одабраног и прочитаног текста и изрази свој критички став; b) усмено преведе на српски језик део истог текста дужине до 20 редова. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - релативне заменице, основе слагања времена
релативне заменице; употреба партикула ci и nе; основна правила слагања времена

2. недеља
предавање - индикатив прошлог времена passatо remoto
индикатив passatо remoto, именице на –а и на – istа ;

3. недеља
предавање - основи језика струке - обрада и превод општестручног текста
језик струке: превод општестручног текста ( passato remotо);

4. недеља
предавање - конјунктив презента и перфекта
конјунктив- садашње време и перфект (congiuntivo presente, congiuntivo passato) – облици и употреба; безлична форма (“si”passivante)

5. недеља
предавање - стручни језик, обрада и превод општестреучног текста
Стручни језик, превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив

6. недеља
предавање - конјунктив - congiuntivo imperfetto,congiuntivo trapassato
конјунктив - имперфект и давнопрошло време congiuntivo imperfetto,congiuntivo trapassato) – облици и употреба

7. недеља
предавање - Хипотетички период
хипотетички период (periodo ipotetico), magari + конјунктив

8. недеља
предавање - Пасив (грађење и употреба)
пасив (грађење и употреба).Студенти проширују знања која су делимично већ стекли током курса Италијански језик 1 током којег су увежбавали препознавање и превођење једноставнијих пасивних конструкција у тексту струке.

9. недеља
предавање - анализа општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив и пасив
језик струке: анализа и превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив и пасив

10. недеља
предавање - слагање времена и инфинитни глаголски облици
слагање времена; инфинитни глаголски облици (инфинитив, герундиј,партицип)

11. недеља
предавање - сложени инфинитни облици
сложени инфинитни облици( герундиј сложени и прошли инфинитив) апсолутни партицип

12. недеља
предавање - први контролни задатак, анализа резултата

13. недеља
- - систематизација
Систематизација градива, увежбавање слабије савладаних граматичких целина

14. недеља
- - Систематизација
Коментар и анализа евентуалних грешака на преводима стручних текстова.

15. недеља
- - систематизација
Самостални рад студената - систематизација пређеног градива

16. недеља
предавање - рад на тексту струке 16-27
У овом периоду ради се на сложенијим оригиналним текстовима на италијанском језику. Програм по недељама креира се у договору са студентима, и у зависности од њихових потреба и интересовања те га није могуће прецизирати. При избору тема и врста текстова води се рачуна о дисциплинарној хетерорености студената. Критеријум за избор текстова је аутентичност, поузданост извора и актуелност. Студенти активно учествују у избору текстова. Поред морфосинтаксе и лексике,студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке,као и са типологијом текстова (дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни) као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе. Уз видео материјал студенти се упознају са елементима цивилизације.

28. недеља
- - систематизација 28-29
Самостални рад студената - припрема за испит

30. недеља
- - испит
писмени и усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Qui Italia, Corso elementare di lingua italiana per stranieri, Lе Моnnier, Firenze 2002. (од 14.лекције) Д.Ђоровић, Избор текстова за студенте друге године Филизофског факултета , скрипта
Општа допунска литература
С. Модерц: Граматика италијанског језика,Удружење наставника италијанског језика Србије,2004 М.Г.Турkони: Вежбе из италијанског језика (први и други део) скрипта 1996 Dardano-Trifone:La nuova grammatica della lingua italiana, Zanicchelli, Bolognа, 1997 Di Francesco- Naddeo: Bar Italia, articoli sulla vita per leggere, parlare, scrivere, Alma Edizioni, Firenze, 2002 A.Agati: Abilità di lettura, Paravia,Тоrino,1999 F. Mantovano:L’italiano dell’ arte, Guerra, Perugia, 1996
↑↑↑