Етнологија и антропологија

Курс:
Етнолошке и антрополошке теорије - општи курс - 2007/2008
Предавачи: др Александар Бошковићредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Одређења етнолошких и антрополошких парадигми, перспектива, теорија и школа Приступи тумачењу историје етнологије и антропологије Оријентације, школе, парадигме Научне биографије водећих представника главних праваца у историји етнолошких и антрополошких теорија и метода на општем плану.
Циљ изучавања курса: Основни циљеви предмета су: да студент стекне потребна знања о историји антропологије и етнологије; да овлада формалним језиком и појмовним апаратом дисциплине и њених парадигми; да развија способност читања и тумачења изворне литературе; да савлада вештину писања мањих радова (семинарски рад на одабрану тему); да развија вештину вербалне комуникације, презентације сопствених и туђих ставова, као и аргументоване дискусије.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, семинара и вежби.
Обавезе студената: Студент је обавезан да у току школске године уради један приказ или мањи семинарски рад, што је и услов да би изашао на испит. Овај рад се излаже, по правилу, на вежбама усмено и предаје наставнику или асистенту у штампаној форми.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит из предмета се полаже по завршетку наставе у летњем семестру. Обавља се усменим или писменим путем. Усмена презентација приказа неке јединице литературе, односно семинарског рада је услов да би се изашло на испит. Семинарске радове треба предати у току трећег семестра, најкасније до последње недеље у истом семестру. Семинарски рад (приказ литературе, превод и сл.) носи 30%, активно учешће на часовима (дискусије на вежбама и семинарима)10%, а завршни испит 60% укупне оцене. Коначна оцена се добија сабирањем свих наведених елемената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање студената са оквиром и садржајем предмета, начином рада и литературом. Начини писања историје антропологије: приступи историји дисциплине, њених теоријских парадигми и школа. Терминолошка и појмовна одређења. Теорија и етнографија Парадигме и перспективе.

1. недеља
вежбе - Избор тема за семинарске радове
Подела приказа и семинарских радова и договор о динамици њихове израде и презентације. Најава штива које треба прочитати за наредни час: ''Socijalna antropologija: prošlost i sadašnjost'', у књизи Е. Е. Evans-Pričard, Socijalna antropologija, 41-65; H. Bauzinger, Etnologija: od proučavanja starine do kulturologije (3. Romantizam, 4. Mitologizam i pozitivizam, 5. Etnologija kao konzervativna društvena nauka, 6. Dosledna krajnost: nacionalna nauka), 29-78.

2. недеља
предавање - Предакадемско раздобље антропологије и њено конституисање у 19. веку
Претече антропологије на Западу и утицај великих географских открића. Просветитељство и Романтизам. Омиљене теме филозофске рефлексије у 18. веку. Романтичарски покрет и културни национализам у Немачкој (концепти народа, geist, културе и цивилизације). Хердеровски релативизам и волтеровски универзализам. Стање у 19. веку: класичне теорије еволуције. Стање крајем 19. века, теренске експедиције и дифузионизам.

2. недеља
семинар - Зачеци антропологије сродства
Теорије о првобитном матријархату/гинекократији (Бахофен, Морган, Енгелс). "Lewis Henry Morgan (1818-1881)" u: М. Godelier, Marksizam i antropologija, 212-219; "Mrtvi dijelovi i žive ideje u Marksovoj misli o primitivnim društvima, 1. Pokušaj kritičke bilance", у: М. Godelier, Marksizam i antropologija, 177-211.

3. недеља
предавање - Историјски контекст настанка модерне антропологије
Оснивачи модерне антропологије и заснивање водећих националних традиција (америчка, британска, немачка и француска). Франц Боас и заснивање модерне америчке антропологије.

4. недеља
предавање - Боасовско наслеђе: правац "култура и личност" и психолошка антропологија
Бенедикт, Мид, Бејтсон, Кардинер и Линтон, Џон и Беатрис Витинг.

4. недеља
семинар - Правац "култура и личност" и психолошка антропологија
М. Мid, Spol i temperament u tri primitivna društva; "Nacionalni karakter" у: Antropologija danas (ур. А. Л. Кребер), 555-574; М. Миленковић, Проблем етнографски стварног: полемика о Самои у кризи етнографског реализма (Редескрипција полемике о Самои: методолошки аспекти), 88-150. J. And B. Whiting, A Strategy for Psychocultural Research, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology,181-198; James Weiner, Psychoanalysis and Anthropology: On the Temporality of Analysis, у: H. L. Moore, (Ed.), Anthropological Theory Today, 235-261.
Литература: J. and B. Whiting, A Strategy for Psychocultural Research, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology,181-198.
R. Benedikt, Obrasci kulture,''Prosveta'', Beograd 1976.

5. недеља
предавање - Боасовско наслеђе: културна историја и етнолингвистика
Кребер, лингвистика и културна историја. Етнолингвистика Е. Сапира и Б. Ли Ворфа.

5. недеља
вежбе - Културна историја и етнолингвистика
А. L. Kreber, у: Е. Hač, Antropološke teorije, I, 125-153; A. L. Kroeber, 3. The Superorganic; 18. Reality Culture and Value Culture; 45. Three Centuries of Women’s Dress Fashions: A Quantative Analysis, u: The Nature of Culture, 22- 56; 152-166; 358-372.
Литература: Heri Hojdžer, Odnos jezika prema kulturi, u: Kreber (ur.), Antropologija danas, 491-509.

6. недеља
предавање - Kласична социологија и њен утицај
Ф. Тениес, Г. Зимел, Е. Диркем и М. Вебер. Чикашка школа социологије и антропологије: Р. Парк, Ф. Знањецки и В. Томас; Р. Редфилд; В. Лојд Ворнер. Поређење са истраживачким концепцијама Ливингстон института и касније Манчестерске школе (Г. Вилсон и М. Х. Вилсон, М. Глукман). Микросоциологија и симболички интеракционизам (Е. Гофман, Р. Бирдвисл).

6. недеља
семинар - Е. Диркем
Е. Диркем, Елементарни облици религијског живота, (књ. 1: гл. 4; књ. 2: гл. 1, 2, 3, 4, 7): 81-89, 93-117, 118-130, 131-145,146-155,191-221. Диркемов Увод "Предмет истраживања", 3-20.

7. недеља
предавање - Социјална антропологија: психобиолошки функционализам
Главне теоријско-методолошке поставке. Критике, нова читања и тумачења; рецепција у савременој пољској науци.

7. недеља
вежбе - Б. Малиновски
B. Malinovski, Argonauti Zapadnog Pacifika (Uvod, III Suština Kule, XXII Značenje Kule), 1-23, 72-93, 454-462; Магија, наука и религија и друге студије (Секс и потискивање у примитивном друштву, Психоанализа и антропологија, Функционална теорија), 135-172, 200-219, 361-377.

8. недеља
предавање - Структуро-функционализам и проучавaња сродства
Редклиф-Браун, Еванс-Причард, М. Фортес, М. Глукман и други.

8. недеља
вежбе - Редклиф-Браунов позитивизам
Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu (6. погл. Sociološka teorija totemizma, 164-184; 9. O pojmu funkcije u društvenim naukama и 10. погл. O društvenoj strukturi, 248-284.). "Redklif-Braun (1881-1955)" у: Е. Е. Evans-Pričard, Socijalna antropologija, 135-138.

9. недеља
предавање - Антропологија у 1930-тим и 1940-тим
Ширење и институционализација. Главни универзитетски центри; националне традиције дисциплине; сличности и разлике.

9. недеља
семинар - Еванс-Причардов заокрет у 1950.
Отклон од позитивизма и заокрет на "хуманистички", херменеутички приступ. Е. Е. Evans-Pričard, Socijalna antropologija; Predavanje Maret.

10. недеља
предавање - Конституисање антропологије у Француској
Мосов допринос. Eкспедиција Дакар – Џибути; Гриол, Лерис, Ленар, Дима, Ван Генеп и антропологија "код куће". Леви-Строс - рани радови из бразилске фазе.

10. недеља
семинар - Француска антропологија до средине 20. века
М. Mos, "Jedna kategorija ljudskog duha: pojam ličnosti, pojam ja"; "Ogled o daru", у: М. Мos, Sociologija i antropologija, (I): 317-357, (II): 7-212. Разговор о тексту М. Моsa "Stvarni i praktični odnosi psihologije i sociologije", нав. д, (I): 254-286; "Моs (1872-1950)" у. Е. Е. Evans-Pričard, Socijalna antropologija, 121-127. Eduardo P. Archetti, How many ‘centers’ and ‘peripheries’ in anthropology? A critical view on France. Интернет документ.

11. недеља
предавање - Средина 20. в.: обнављање интереса за еволуцију, адаптацију, екологију
Материјалистичке и адапатационистичке парадигме. Неоеволуционизам, културна екологија и културни материјализам (Џ. Стјуард, Л. Вајт, М. Салинс, Е. Сервис, М. Харис, Р. Ли, И. Девор, Р. Рапапорт).

11. недеља
семинар - Неоеволуционизам, културна екологија и културни материјализам
Dž. Stjuard, Teorija kulturne promene. Metodologija višelinijske evolucije. "Развој сложених друштава: културна узрочност и законитост: једна пробна формулација развоја раних цивилизација", н. д 299-351. Л. Вајт, Наука о култури. A. L. Kroeber, White’s View of Culture u Kroeber, у: The Nature of Culture, 110-117.
Литература: M. Harris, Theoretical Principles of Cultural Materialism. The Struggle for a Science of Culture, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 301-306.
P. Magnarella, Cultural Materialism and the Problem of Probabilities, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 307-314.

12. недеља
предавање - Структурализам у Француској и Британији
К. Леви-Строс: биографија, преглед идеја и радова. Теорија и структурална анализа сродства. Рецепција у Великој Британији: Р. Нидем и Е. Лич.

12. недеља
семинар - Леви-Строс и Лич
K. Levi-Stros, Tužni Tropi; Strukturalna antropologija. К. Gerc, "Cerebralni divljak: о delu Klod Levi-Strosa" у: К. Gerc, Tumačenje kultura, 2, 127-146. Б. Жикић, Антропологија Едмунда Лича.
Литература: C. Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija, “Stvarnost”, Zagreb 1989. K. Levi-Strauss, Tužni tropi, ''Zepter'', Beograd 1999.
E. Leach, Levi-Strauss in the Garden of Eden: An Examination of Some Recent Developments in the Analysis of Myth, у: C. Levi-Strauss: The Anthropologist as Hero, (E. Nelson Hayes and Tanya Hayes, Eds.), 1972, 47-60.

13. недеља
предавање - Симболичка антропологија у Великој Британији и САД
В. Тарнер, М. Даглас, К. Герц, Д. Шнајдер.

13. недеља
семинар - Драмски и текстуални приступ у анализи и интерпретацији културе
К. Gerc, Tumačenje kultura, 1-2. V. Tarner, Od rituala do teatra.

14. недеља
предавање - Марксистичка антропологија
Француски и британски структуро-марксизам (К. Мејасу, М. Годелије, П. Ворсли, М. Блох, Џ. Фридман). Политичка економија и теорија светског система (Е. Волф и С. Минц у америчкој антропологији). Постмарксизам из 1980-тих (Е. Саидова деконструкција дискурса оријентализма).

14. недеља
семинар - Структуро-марксизам
М. Godelier, Marksizam i antropologija (1 део: погл. 1, 2, 3). М. Godelier, "Baze, društva i istorija", 13-27.

15. недеља
предавање - Рекапитулација тема

15. недеља
семинар - Презентација преосталих семинарских радова

16. недеља
предавање - Увод у други семестар, упознавање са курикулом

17. недеља
предавање - Клифорд Герц
Наставак предавања из првог семестра. Однос према релативизму. Човек као симболичко биће.

17. недеља
вежбе - Клифорд Герц
Kliford Gerc, "Аnti-antirelativizam", Kultura br. 118-119, str. 58-84. Kliford Gerc, "Upotrebe različitosti", Kultura br. 118-119, str. 87-107.

18. недеља
предавање - Клифорд Герц и савремена америчка антропологија
Герцов утицај на развој америчке антропологије током 1970-тих. Интерпретативна антропологија. Почеци правца "Писање култура".

18. недеља
вежбе - К. Герц и савремена америчка антропологија
Aleksandar Bošković, "Kliford Gerc: od teorije kulture ka tumačenju sveta", Kultura br. 118-119, str. 9-16. Beograd, 2007. Edmund Lič, "Pisati antropologiju", Kultura broj 118-119, str. 33-40. Kliford Gerc, "Biti tamo: antropologija i pozornica pisanja", Kultura br. 118-119, str. 41-57.

19. недеља
предавање - "Писање културе" и "постмодернизам" – нека отворена питања
Критика савремене америчке антропологије. Наслеђе различитих "пост" праваца и покрета.

19. недеља
вежбе - Дискусија о овим темама и питањима
Aleksandar Bošković, "Postmodernizam, antropologija i zdrav razum", Sociologija XL, 2, str. 211-232. Beograd, 1998. George Marcus i Michael Fischer, Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Breza, Zagreb, 2003.

20. недеља
предавање - “Писање културе” и “постмодернизам” – нека отворена питања
Друштвени контекст. Развој антрополошких теорија изван центра. Однос центра и периферије.

20. недеља
вежбе - Наставак дискусије
George Marcus i Michael Fischer, Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Breza, Zagreb, 2003.

21. недеља
предавање - Регионалне антрополошке традиције и наслеђе колонијализма
Употребе антропологије у политичке сврхе. Немачка и Други светски рат. Однос немачких антрополога према немачком национализму, односно нацизму.

21. недеља
вежбе - Регионалне антрополошке традиције и наслеђе колонијализма: Немачка
Herman Bauzinger, Etnologija – od proučavanja starine do kulturologije, XX vek, Beograd, 2002. [poglavlja o nemačkoj etnologiji]

22. недеља
предавање - Регионалне антрополошке традиције: Бразил и Јужна Африка
Развој антрополошких традиција у некадашњим колонијама. Бразил као пример аутохтоне традиције која се развија из социолошког модела, у комбинацији са потребом да се изгради нација. "Етничка фрикција" Roberta Cardose de Oliveire. Кад су "други" међу "нама". Јужна Африка као пример различитих методолошких парадигми, са озбиљним идеолошким последицама.

22. недеља
вежбе - Дискусија
Tibor Sekelj, Kroz brazilske prašume: do divljih indijanskih plemena, Glas rada, Zagreb, 1953.

23. недеља
предавање - Феминистичка антропологија
Настанак и развој "феминистичке антропологије". Утицај приматологије и физичке антропологије на настанак и развој нових теорија. Зашто је "феминистичка антропологија" немогућа.

23. недеља
вежбе - Феминистичка антропологија
Marilyn Strathern, "Out of Context: Persuasive Fictions of Anthropology", Current Anthropology 28, 3, 1987, str. 251-281.

24. недеља
предавање - Од феминистичке антропологије до антропологије односа међу половима
Промена научних парадигми. Неодарвинизам и његова ограничења. Утицај Marilyn Strathern и Henriette L. Moore. "Феминизација" друштвених наука.

24. недеља
вежбе - Од феминистичке антропологије до антропологије односа међу половима
Žarana Papić i Lydija Sklevicky (priredile), Antropologija žene, Prosveta, Beograd, 1983. [pročitati poglavlje po izboru]

25. недеља
предавање - Политичка антропологија и антропологија политичког
Место и улога антрополога у постколонијалном свету. Антропологија политичких и националних покрета. "Проблем" расе крајем XX века. Однос антропологије према етницитету.

25. недеља
вежбе - Политичка антропологија и антропологија политичког
Žorž Balandije, Politička antropologija, XX vek, Beograd, 1983, str. 17-40, 111-136.

26. недеља
предавање - Антропологија институција
Конструкције различитих идентитета. Употребе антропологије у политичке сврхе. Питања представљања другог и другачијег. Антропологија рационалности Paula Rabinowa. "Имагинативни хоризонти" Vincenta Crapanzana.

26. недеља
вежбе - Антропологија институција
Mark Ože, Prilog antropologiji savremenih svetova, XX vek, Beograd, 2003. Stef Jansen, "Svakodnevni orijentalizam: doživljaj 'Balkana' / 'Evrope' u Beogradu i Zagrebu", Filozofija i društvo XVIII, str. 33-71. Beograd, 2001. Marko Živković, "Nešto između: simbolička geografija Srbije", Filozofija i društvo XVIII, str. 73-106. Beograd, 2001. Božidar Jakšić, "SANU o nacionalnim i državnim interesima: Akademija na mlakoj vatri (ne)podnošljive klonulosti", str. 215-238.

27. недеља
предавање - Антропологија, национално и конструкција савремених идентитета
Још о конструкцијама идентитета. Економска антропологија. Антропологија транзиције и антропологија у тразницији. Антропологија и технологија.

27. недеља
вежбе - Антропологија, национално и конструкција савремених идентитета
Maja Petrović-Šteger, "Anatomizacija konflikta i telesnih ostataka kao strategija pomirenja?", Reč 76/22, Beograd, 2008, str. 119-148. Ines Prica, "Na tlu trivijalnog: pismo iz tranzicije", Narodna umjetnost 41, 2, Zagreb, 2004, str. 141-156. Vjekoslav Perica, "Genetika ili revolucija? O fenomenu južnoslavenske škole košarke", Reč 70/16, Beograd, 2003, str. 171-193.

28. недеља
предавање - Савремена антропологија – неке теме и правци
Кратак преглед основних праваца развоја антрополошких теорија у последњих век и по. Шест основних праваца развоја антропологије у XXI веку. "Холистичка антропологија". Антрополошко сагледавање савремене светске историје.

28. недеља
вежбе - Савремена антропологија – неке теме и правци
Aleksandar Bošković, "Socio-kulturna antropologija danas", Sociologija XLIV, 4, Beograd, 2002, str. 329-342. Thomas Hylland Eriksen, "Rebuilding ship at sea: An anthropologist’s attempt to make sense of contemporary world history". Eric Wolf Lecture, 2008, str. 1-19. [kopija teksta u biblioteci Odeljenja]

29. недеља
предавање - Рекапитулација тема

29. недеља
вежбе - Наставак дискусије о савременој антропологији
Miloš Milenković, "Idealni etnograf", u Istorija postmoderne antropologije. Teorija etnografije, Srpski genealoški centar, Beograd, 2007, str. 41-66. Miloš Milenković, "Posle postmoderne teorije etnografije", u Istorija postmoderne antropologije. Posle postmodernizma, Srpski genealoški centar, Beograd, 2007, str. 137-160.

30. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T. H. Eriksen и F. Sivert Nielsen, A History of Anthropology, London, Sterling: Pluto Press 2001, 5-122 (превод у Библиотеци Одељења за етнологију и антропологију).
N. F. Pavković, "Osvrt na francusku etnologiju marksističke orijentacije", Uvodna studija, u: Francuska antropologija danas, Marksistička misao, 5, Beograd 1986, 3-13.
A. Bošković, Kratak uvod u antropologiju, Službeni glasnik, Beograd, 2009. (Poglavlja 5, 6 i 7 – ukupno 75 strana)
Kliford Gerc. Posebno izdanje časopisa Kultura broj 118-119. Priredio Aleksandar Bošković. Beograd, 2007, str. 7-201.
Mark Ože, Prilog antropologiji savremenih svetova, XX vek, Beograd, 2005. 186 str.
Општа допунска литература
Fredrik Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin, and Sydel Silverman, One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. University of Chicago Press, Chicago, 2005.
Aleksandar Bošković, Mit, politika, ideologija. Ogledi iz komparativne antropologije, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006.
James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literture, and Art, Harvard University Press, Cambridge, 1988.
Meri Daglas, Kako institucije misle, B92, Beograd, 2001.
Thomas Hylland Eriksen, “Rebuilding ship at sea: An anthropologist’s attempt to make sense of contemporary world history”. Eric Wolf Lecture, 2008. [kopija teksta u biblioteci Odeljenja]
Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. Drugo izdanje. Pluto Press, London, 2002.
George Marcus i Michael Fischer, Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Breza, Zagreb, 2003.
Žarana Papić i Lydija Sklevicky (priredile), Antropologija žene, Prosveta, Beograd, 1983; друго издање 2003, Поговор З. Ивановић.
Maja Petrović-Šteger, “Anatomizacija konflikta i telesnih ostataka kao strategija pomirenja?” Reč 76/22, Beograd, 2008 , str. 119-148.
Ines Prica, “Na tlu trivijalnog: pismo iz tranzicije”, Narodna umjetnost 41, 2, Zagreb, 2004, str. 141-156.
Marksizam i strukturalizam; istorija, struktura, Delo-Argumenti, Nolit, Beograd 1974.
Bridget O' Laughlin, „Marxist Approaches in Anthropology“, Annual Review of Anthropology, Vol. 4 (1975): 341-370.
James Weiner, Psychoanalysis and Anthropology: On the Temporality of Analysis, у: H. L. Moore, (Ed.), Anthropological Theory Today, 235-261.
Claude Levi-Strauss: The Anthropologist as Hero, (E. Nelson Hayes i Tanya Hayes, eds.), M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 1972.
T. H. Eriksen and F. Sivert Nielsen, A History of Anthropology, London, Sterling: Pluto Press 2001.
S. Silverman, (Ed.), 1981:Totems and Teachers. Perspectives on the History of Anthropology, New York: Cambridge University Press.
H. Applebaum, Ed., Perspectives in Cultural Anthropology, State University of New York, 1987.
A. Barnard, History and Theory in Anthropology, Cambridge University Press, 2000.
C. Todorov, Mi i drugi. Francuska misao o ljudskoj raznolikosti, Beograd, Biblioteka XX vek, 1994, 257-272, 339-349.
H. Bauzinger, Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije, Izdanje Biblioteke XX vek, Beograd 2002.
M. Godelier, Marksizam i antropologija, “Školska knjiga”, Zagreb 1982.
L. Vajt, Nauka o kulturi, Beograd 1970 (Predgovor Z. Pešić-Golubović, "Kulturologija i marksizam").
K. Gerc, Tumačenje kultura I-II, Bibl. XX vek i Čigoja štampa, Beograd 1998.
M. Palmer, Frojd i Jung o religiji, Beograd, Alfa, Narodna knjiga, 2002.
H. L. Moore, (Ed.) Anthropological Theory Today, Cambridge: Polity Press 1999.
L. Nencel and P. Pels, (Eds.), Constructing Knowledge: Authority and Critic in Social Science, London: Sage Publications 1991.
L. Dimon, Ogledi o individualizmu. Antropološki pristup modernoj ideologiji, Clio, Beograd, 2004, 104-130, 131-149, 191-213, (N. Sekulić, Na granicama individualizma), 304-314.
M. Ože, Prilog antropologiji savremenih svetova. Biblioteka XX vek, Beograd 2005, 7-28, 29-62. Isti, Nemesta. Uvod u antropologiju nadmodernosti, Biblioteka XX vek, Beograd 2005, 11-42.
G. Berthoud, Genetic Epistemology, Marxism, and Anthropology, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 324-338.
I. C. Jarvie, Epistle to the Anthropologists, u: H. Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 527-534.
I. Halovel, Kultura, ličnost i društvo, u: Antropologija danas (ur. A. L. Kreber), 520-534.
Ž. Pijaže, Strukturalizam, BIGZ, Beograd 1978.
Dž. Kaler, Sosir osnivač moderne lingvistike, BIGZ, Beograd 1980.
E. Ardener, Some Outstanding Problems in the Analysis of Events, u: E. Schwimmer, (Ed.)The Yearbook of Symbolic Anthropology, I, Montreal 1978.
K. Hastrup, The Post-Structuralist Position of Social Anthropology, u: E. Schwimmer, The Yearbook of Symbolic Anthropology, I, 123-147.
H. L. Moore, Whatever Happened to Women and Men. Gender and Other Crisis in Anthropology, u: H. L. Moore, (Ed.) Anthropological Theory Today, Cambridge: Polity Press 1999, 151-171.
V. Turner, Od rituala do teatra, Zagreb, 1989.
И. Ковачевић, Историја српске етнологије, I, Прoсветитељство, Београд 2001, 11-20.
Dž. Stjuard, Teorija kulturne promene: metodologija višelinijske evolucije, BIGZ, Bibl. XX vek, Beograd 1981.
Б. Малиновски, Магија, наука и религија, “Просвета”, Београд 1971. B. Malinovski, Argonauti zapadnog Pacifika, BIGZ, Bibl. XX vek, Beograd 1979.
M. Panof, Bronislav Malinovski, BIGZ, Bibl. XX vek, Beograd 1979. Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislav Malinowski (R. Firth, ed.), Routledge and Kegan Paul, London 1970.
A, R. Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, “Prosveta”, Beograd 1982.
M. Mos, Sociologija i antropologija I-II, ''Prosveta'', Bibl. XX vek, Beograd 1982.
E. E. Evans-Pričard, Socijalna antropologija, “Prosveta”, Beograd 1983.
M. Mid, Sazrevanje na Samoi, ''Prosveta'', Beograd 1978. M. Mid, Spol i temperament u tri primitivna društva, ''Naprijed'', Zagreb 1968.
M. Миленковић, Проблем етнографски стварног. Полемика о Самои у кризи етнографског реализма, Београд 2003, 88-150.
J. Friedman, “Tribes, States, and Transformations”, u: Maurice Bloch (Ed.), Marxist Analyses and Social Anthropology, ASA Studies, 2, Malaby Press, London 1975, 161-202.
K. Levi-Stros, Divlja misao, Nolit, Beograd 1978, drugo izdanje. K. Levi-Stros, Totemizam danas, BIGZ, Bibl. XX vek, Beograd 1979.
E. Lič, Klod Levi-Stros, ''Prosveta'', Bibl. XX vek, Beograd 1982. E. Lič, Kultura i komunikacija, ''Prosveta'', Bibl. XX vek, Beograd 1983.
Б. Жикић, Антропологија Едмунда Лича, Пос. Издања ЕИ САНУ, Београд 1997.
M. Daglas, Čisto i opasno: analiza pojmova prljavštine i tabua, Bibl. XX vek, Beograd 1993. M. Daglas, Prirodni simboli: istraživanje o kosmologiji, ''Svetovi''/ ''Oktoih'', Novi Sad /Podgorica 1994.
F. Boas, Um primitivnog čoveka, ''Prosveta'', Bibl. XX vek, Beograd 1983. F. Boas, Anthropology and Modern Life, Dover Publications, New York 1986.
L. H. Morgan, Drevno društvo. Istraživanja čovekovog razvoja od divljaštva i varvarstva do civilizacije, “Prosveta”, Beograd 1981. F. Engels, Poreklo porodice, privatne svojine i države, “Prosveta”, Beograd 1979.
J. J. Bahofen, Matrijarhat, Izd. knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci 1990.
E. Dirkem, Elementarni oblici religijskog života, ''Prosveta'', Beograd 1982, (Predgovor A. Mimica, "Sociologija religije Emila Dirkema", VII-XLI).
E. Gidens, Dirkem, Čigoja, Izdanje Bibl. XX vek, Beograd 1996.
P. Burdije, Nacrt za jednu teoriju prakse, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1999.
S. Frojd, O seksualnoj teoriji. Totem i tabu, “Matica srpska”, Novi Sad 1979. S. Frojd, Mojsije i monoteizam, “Grafos”, Beograd 1983.
Kuper, A. 2001. Culture. The Anthropologists’ Account. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Ortner, Sherry B., 1984 Theory in Anthropology since the Sixties. Comparative Studies in Society and History, Vol. 26, no 1.(Jan., 1984), pp. 126-166.
↑↑↑