Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Одевање (осн.)
Предавачи: др Данијела Велимировићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет се бави освајањем знања из области моде XX века стављајући акценат на модну продукцију Србије у свим фазама њеног државно-правног развоја. Такође, садржај предмета подразумева анализу и дискусију кључних питања везаних за моду, као што су: цикличност моде, однос моћи, идеологије и моде, технике женствености и маскулинитета, егзотизација модних форми, антимода, мода и филм, кич, потрошња и сл.
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ да упозна студенте са досадашњим резултатима истраживања феномена моде у националним оквирима, као и са новим теоријским приступима.
Предуслови за полагање: За похађање овог курса нису потребни претходни предуслови.
Облици наставе: Предавања и вежбе уз употребу визуелних техника.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са тематиком курса.

2. недеља
предавање - Етимологија и дефиниције моде
Етимологија и дефиниције моде. Теорије о пореклу моде. Одређење специфичних разлика између појмова одећа, мода и анти-мода. Одређење термина haute couture, ready to wear (pret-a-porter), diffusion и bridge.
Литература: Svensen, L. Filozofija mode, Beograd, 2005, s. 11-21.
Velimirović, D. Modna produkcija Aleksandra Joksimovića kao društveni i kulturni fenomen, magistarski rad odbranjen na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2006, s. 5-8.
Липовецки, Ж. Царство пролазног. Мода и њена судбина у модерним друштвима, Сремски Карловци, 1992, с. 22-64, 65-70.

3. недеља
предавање - Мода као циклус
Анализа савремене појаве рециркулисања модних трендова. Дискусија о томе да ли је логика моде измењена.
Литература: Svensen, L. Filozofija mode, Beograd, 2005, s. 22-35.

4. недеља
предавање - Етнографија западне моде 20. века
Кратка историја западне моде у првој половини 20. века.
Литература: Webber-Hanchett, T. The Modern Era: 1910-1960, in The Fashion Reader (eds. Linda Welters and Abby Lillethun), Oxford, 2007, pp. 46-58.

5. недеља
предавање - Етнографија западне моде 20. века
Кратка историја западне моде у другој половини 20. века.
Литература: Blanco, J. The Postmodern Age: 1960-2006, in The Fashion Reader (eds. Linda Welters and Abby Lillethun), Oxford, 2007, pp. 59-72.

6. недеља
предавање - Мода у социјализму: конституисање "официјелне социјалистичке одеће"
Кратка историја модне продукције у социјалистичким земљама, у којима се њен развој креће у смеру од непожељне друштвене праксе ка идеолошком конструкту "официјелне социјалистичке одеће".
Литература: Velimirović, D. Aleksandar Joksimović. Moda i identitet, Beograd, 2008, s. 17-23, 75-83, 138-141.
Bartlett, Dj. Let them Wear Beige: The Petit-bourgeois World of Official Socialist Dress, Fashion Theory, Volume 8, Issue 2, 2004, pp. 127-164.

7. недеља
- - Мода у југословенском филму: "Љубав и мода"
Дискусија о филму "Љубав и мода".

8. недеља
предавање - Модни дизајнер у социјализму: прича о Александру Јоксимовићу
Успон модних дизајнера у социјалистичкој Југославији и процес њихове персонализације. Културна биографија дизајнираних модних продуката. Life story Александра Јоксимовића.
Литература: Velimirović, D. Kulturna biografija grandiozne mode: priča o kolekciji Vitraž Aleksandra Joksimovića, ЕАП (нова серија), год. 1, св. 2, Београд, 2006, s. 91-105.
Velimirović, D. Aleksandar Joksimović. Moda i identitet, 2008, с. 13-32, 69-75, 147-151.

9. недеља
предавање - Мода и егзотизам: југословенска мода у "националном стилу"
Модна продукција у "националном стилу" карактеристична за југословенски модни систем 1960-их година биће посматрана у дискурсу аутентичности и егзотизма.
Литература: Velimirović, D. Aleksandar Joksimović. Moda i identitet, Beograd, 2008, s. 36-56.
Velimirović, D. Region, Identity and Cultural Production: Yugoslav Fashion in the "National Style", Ethnologia Balkanica 12, Berlin, 2008, pp. 59-77.

10. недеља
пројекат - Жудња за модом: шопинг туре Југословена до Трста
Презентација грађе сакупљене у оквиру пројекта "Жудња за модом: шопинг туре Југословена до Трста".
Литература: Luthar, B. Remembering Socialism. On desire, consumption and surveillance, Journal of Consumer Culture, vol. 6(2), 2006, pp. 229-259.

11. недеља
предавање - Мода, моћ и идеологија: одевање Марије Карађорђевић и Јованке Броз
Однос идеологије, моћи и одевања на примеру одеће супруга југословенских владара.
Литература: Velimirović, D. Moda, ideologija i politika: odevanje Jovanke Broz, Antropologija, sv. 1, Beograd, 2006, 50-69.
Velimirović, D. Aleksandar Joksimović. Moda i identitet, Beograd, 2008, s. 88-99.
Поповић, Б. Мода у Београду (1918-1941), Београд, 2000, с. 67-72.

12. недеља
предавање - Мода, моћ и идеологија: одевање поткултурних група
Одевање поткултурних група као вид контра-културе.
Литература: Barnard, M. Fashion as Communication, London, 2005, s. 39-46.
Hebdidž, D. Potkultura – značenje stila, Beograd, 1980. или Прица, И. Омладинска поткултура у Београду: симболичка пракса, Београд, 1991. (одабрати одећу поткултурне групе по слободном избору).
Svensen, L. Filozofija mode, Beograd, 2005, s. 72.
Kronja, I. Smrtonosni sjaj. Masovna psihologija i estetika turbo folka (1990-2000), Beograd, 2001, s. 84-92.

13. недеља
предавање - Мода и технике женствености
Дискусија о начину на који модни системи XIX и XX века одражавају технике рода.
Литература: Craik, J. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion, London, 2000, pp. 44-70.

14. недеља
предавање - Мода и технике маскулинитета
Дискусија о начину на који модни системи XIX и XX века одражавају технике рода.
Литература: Craik, J. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion, London, 2000, pp. 176-204.

15. недеља
предавање - Мода и потрошња
Тезе о симболичкој димензији потрошње и улози коју она има у стварању идентитета група/индивидуа.
Литература: Svensen, L. Filozofija mode, Beograd, 2005, s. 110-133.
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Петровић, Ј. Љубав и мода: почеци и развој југословенске модне индустрије 60-их година XX века, Годишњак за друштвену историју, год. 11, св. 1, 2004.
Čejni, D. Životni stilovi, Beograd, 2003.
Gronow, J. Sociologija ukusa, Zagreb, 2000.
Moda: povijest, sociologija i teorija, Zagreb, 2002.
O’Hara, G. The Encyclopaedia of Fashion: from 1840 to 1980s, London, 1989.
Bodrijar, Ž. Moda ili čarolija koda, Polja, год. 37, бр. 394, Novi Sad, 1991.
Todorović, A. Sociologija mode, Niš, 1980.
Велимировић, Д. Мода и идеологија: ка новој политици стила, у Приватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио Милан Ристовић, Београд, 2007, с. 342-362.
Prošić Dvornić, M. Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka, Beograd, 2006.
↑↑↑