Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија распада Југославије (докт.)
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет се бави релевантним проблемима у вези са распадом Југославије, али и различитим виђењима и ставовима антрополога који су писали о узроцима и манифестацијама нестанка те државе. То значи да се анализирају друштвени феномени настали процесом распада Југославије, као и антрополошке полемике настале поводом различитих разумевања тих феномена.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да, из антрополошке перспективе, обради релевантне проблеме у вези са распадом Југославије.
Предуслови за полагање: Нема никаквих посебних услова за похађање наставе из овог предмета.
Облици наставе: Разматрање релевантних проблема и литературе, уз активно учешће студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета, начином рада, испитним питањима и литературом

2. недеља
предавање - Национална политика у Југославији

3. недеља
предавање - Анализа интегралистичког и партикуларистичког националистичког идиома

4. недеља
предавање - Континуитет и ескалација етничког национализма у Југославији
Литература: Denich, Bette, Dismembering Yugoslavia, Nationalist Ideologies and the Symbolic Revival of Genocide, American Ethnologist, Vol. 21, No. 2, May 1994, 367-390.
Denič, Beti, Rasturanje multietničnosti u Jugoslaviji: mediji i metamorfoza, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 60-81.
Hemel, E. A., Pouke iz jugoslovenskog lavirinta, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 34-59.
Petrović, Edit, Etnonacionalizam i raspad Jugoslavije, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 213-227.

5. недеља
предавање - Конституционална заснованост етничког национализма и југословенски сукоби
Литература: Hayden, Robert M., Imagined Communities and Real Victims: Self-Determination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia, American Ethnologist, Vol. 23, No. 4, November 1996, 783-801.
Hejden, Robert M., Skice za podeljenu kuću. Ustavna logika jugoslovenskih sukoba, Samizdat B92, Beograd 2003.

6. недеља
предавање - Антропологија антинационализма
Литература: Jansen, Stef, Antinacionalizam. Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu, Biblioteka XX vek, Beograd 2005.
Prošić-Dvornić, Mirjana, „Druga Srbija“ – mirovni i ženski pokreti, u: Mirjana Prošić-Dvornić (urednik), Kulture u tranziciji, Plato, Beograd 1994, 179-199.

7. недеља
предавање - Етнографија рата и заступање жртава
Литература: Rihtman-Auguštin, Dunja, People Cheated by History Live On Both Banks of the Drina River, in: Renata Jambrešić Kirin; Maja Povrzanović, War, Exile, Everyday Life, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb 1996, 275-277.
Čale Feldman, Lada; Prica, Ines; Senjković, Reana (Editors), Fear, Death and Resistance. An Ethnography of War: Croatia 1991-1992, Institute of Ethnology and Folklore Research; Matrix Croatica, X-Press, Zagreb 1993.
Jambrešić Kirin, Renata, Narrating War and Exile Experiences, in: Renata Jambrešić Kirin; Maja Povrzanović, War, Exile, Everyday Life, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb 1996, 63-82.
Povrzanović, Maja, Ethnography of a War: Croatia 1991-1992, Anthropology of East Europe Review (Special Issue: War among the Yugoslavs), Vol. 11, Nos. 1-2, Autumn 1993.
Povrzanović, Maja; Jambrešić Kirin, Renata, Negotiating Identities? The Voices of Refugees between Experience and Representation, in: Renata Jambrešić Kirin; Maja Povrzanović, War, Exile, Everyday Life, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb 1996, 3-19.

8. недеља
предавање - Антропологија и етичка одговорност
Литература: Baskar, Bojan, Anthropologists Facing the Collapse of Yugoslavia, Diogenes, No. 188, Vol. 47/4, 1999, 51-63.

9. недеља
предавање - Антрополози заступају етнички национализам
Литература: Muršič, Rajko, Jugoslovenska mračna strana ljudske prirode: pogled iz slovenačke slepe mrlje, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 82-108.

10. недеља
предавање - Антрополози против етничког национализма
Литература: Prošić-Dvornić, Mirjana, Srbija: priča iznutra, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 396-421.
Čolović, Ivan, Vreme i prostor u savremenoj političkoj mitologiji, u: Mirjana Prošić-Dvornić (urednik), Kulture u tranziciji, Plato, Beograd 1994, 121-128.
Čolović, Ivan, Politika simbola. Ogledi o političkoj antropologiji, Radio B92, Beograd 1997.
Čolović, Ivan, Dubina. Članci i intervjui 1991-2001, Samizdat B92, Beograd 2001.

11. недеља
предавање - Национална идентификација антрополога
Литература: Bošković, Aleksandar, Distinguishing “Self” and “Other”. Anthropology and National Identity in Former Yugoslavia, Anthropology Today, Vol. 21, No. 2, April 2005, 8-13.
Наумовић, Слободан, Национализација националне науке? Политика етнологије/антропологије у Србији и Хрватској током прве половине деведесетих година двадесетог века, у: Сенка Ковач (уредник), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд 2005, 17-60.
Prica, Ines, Autori, zastupnici, presuditelji. Hrvatska etnologija u paralelizmima postsocijalističkog konteksta, у: Љиљана Гавриловић (уредник), Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Етнографски институт САНУ, Зборник 21, Београд 2005, 29-43.
Povrzanović Frykman, Maja, Balkan Anthropology. A Response to Aleksandar Bošković, AT 21(2), Anthropology Today, Vol. 21, No. 4, August 2005, 18.

12. недеља
предавање - Анализа стратегија национализма
Литература: Naumović, Slobodan, Upotreba tradicije. Politička tranzicija i promena odnosa prema nacionalnim vrednostima u Srbiji 1987-1990., u: Mirjana Prošić-Dvornić (urednik), Kulture u tranziciji, Plato, Beograd 1994, 95-119.
Рибић, Владимир, Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији, Етноантрополошки проблеми, год. 3, св. 1 (н. с), 2008, 229-242.
Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16), Београд 2005.

13. недеља
предавање - Оријентализам и распад Југославије
Литература: Bakić-Hayden, Milica; Hayden, Robert M., Orientalist Variations on the Theme „Balkans“: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics, Slavic Review, Vol. 51, No. 1, Spring 1992, 1-15.
Bakić-Hayden, Milica, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review, Vol. 54, No. 4, Winter 1995, 917-931.
Jansen, Stef, Svakodnevni orijentalizam: Doživljaj „Balkana“/“Evrope“ u Beogradu i Zagrebu, Filozofija i društvo XVIII, 2001, 33-71.
Hejden, Robert M., Muslimani kao “Drugi” u srpskoj i hrvatskoj politici, u: Džoel Halpern i Dejvid A. Kajdikel (priredili), Susedi u ratu. Jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa, Samizdat B92, Beograd 2002, 154-164.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ribić, Vladimir, Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka, u: Saša Nedeljković (uredio), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Srpski genealoški centar – Etnološka biblioteka (Knjiga 23), Beograd 2007, 150-171.
Ribić, Vladimir, Antropologija raspada Jugoslavije: o etničkom nacionalizmu, u: Vladimir Ribić (uredio), Antropologija postsocijalizma, Beograd 2007, 216-243.
Рибић,Владимир, Национализам хрватских комуниста у време „Маспока“, Antropologija, sv. 6, 2008, 54-74.
Рибић,Владимир, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у Србији, Етноантрополошки проблеми, год. 4, св. 1 (н. с), 2009, 185-212.
Đilas, Aleksa, Osporavana zemlja. Jugoslovenstvo i revolucija, Izdavačka kuća "Književne novine", Beograd, 1990.
Jović, Dejan, Jugoslavija - država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije (1974 - 1990.), Prometej, Zagreb; Samizdat B92, Beograd, 2003.
↑↑↑