Етнологија и антропологија

Курс:
Етнолошке и антрополошке теорије (осн.)
Предавачи: др Александар Бошковићредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређења етнолошких и антрополошких парадигми, перспектива, теорија и школа Приступи тумачењу историје етнологије и антропологије Оријентације, школе, парадигме Научне биографије водећих представника главних праваца у историји етнолошких и антрополошких теорија и метода на општем плану.
Циљ изучавања курса: Главни циљ предмета је да студент стекне потребна знања о историји антропологије и етнологије и њихових теоријских парадигми.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, семинара и вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Терминолошка и појмовна одређења
Теорија, парадигма, перспектива. Приступи у тумачењу историје етнологије/антропологије и антрополошких теорија. Начини писања дисциплинарне историје (на примерима – Хач, Мур, Еплбаум, Барнард, Ериксен и Нилсен, Купер).

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са начином рада на вежбама

2. недеља
предавање - Доминантне теоријске перспективе од средине 20. века
Структурализам у Француској и Британији. К. Леви-Строс: теорија и структурална анализа митова, примитивних класификација и дивље мисли. Рецепција у британској социјалној антропологији - Р. Нидем, Е. Лич.

2. недеља
вежбе - К. Леви-Строс и Е. Лич
Текстови за читање и дискусију на часу Е. Lič, "Ljudska životinja i njeni simboli", Struktura mita, u: Kultura i komunikacija, 43-64, 65-100. Бојан Жикић, "Личова антропологија", у: Антропологија Едмунда Лича, 31-111, 113-120.

3. недеља
предавање - Етнонаука, етнографија комуникације и когнитивна антропологија
Одређење термина и појмова - етнонаука и "нова етнографија", етнографија комуникације, компоненцијална анализа. Подручја примене.

3. недеља
вежбе - Когнитивни приступи
Del Hajmz, Etnografija komunikacije, XX vek, Beograd 1980. From relativism to cognitive science, Barnard, History and Theory in Anthropology, 99-119. Michael H. Agar, Whatever Happened to Cognitive Anthropology: A Partial Review, u: Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 425-433. William C. Sturtevant, Studies in Ethnoscience, American Anthropologist, New Series, Vol. 66, No. 3, Part 2: Transcultural Studies in Cognition (Jun., 1964), pp. 99-131.

4. недеља
предавање - Симболичка и интерпретативна антропологија
Теоријски приступи и "школе" у САД и Великој Британији.

4. недеља
вежбе - Приступи Герца, Тарнера и др.
Литература за читање и дискусију К. Gerc, Podroban opis: ka interpretativnoj teoriji kulture; u: Tumačenje kultura, 1, 9-46; Duboka igra: beleške o balinežanskoj borbi petlova, u: Tumačenje kultura, 2, 221-281. Frank A. Dubinskas, Leaders and Followers: Cultural Pattern and Political Symbolism in Yugoslavia, u: Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 513-519. V. W. Turner, Symbols in African Ritual, u Applebaum, Perspectives in Cultural Anthropology, 488-501.

5. недеља
предавање - Симболичка и интерпретативна антропологија
Приступи у европској антропологији, британској и француској. Симболички приступ етницитету Фредрика Барта.

5. недеља
вежбе - Приступ М. Даглас
M. Daglas, Čisto i opasno: analiza pojmova prljavštine i tabua; Prirodni simboli: istraživanje o kosmologiji; Кako institucije misle, B92, Beograd, 2001.

6. недеља
предавање - Марксистичка антропологија
Француски и британски структуро-марксизам (К. Мејасу, М. Годелије, П. Ворсли, М. Блох, Џ. Фридман). Структурално тумачење класичног марксизма у филозофској и економској литератури. Марксистичка економска антропологија.

6. недеља
вежбе - Теме за дискусију
Концепти детерминација и доминација; теорија нивоа/инстанци или хијерархија функција друштвених односа/установа, инфраструктура и суперструктура; сродство као доминантан однос у примитивним и традицијским друштвима? М. Godelier, Marksizam i antropologija (1 део: поглавља 1, 2, 3.) М. Godelier, ''Baze, društva i istorija'', 13-27.

7. недеља
предавање - Марксизам у америчкој антропологији
Политичка економија и теорија светског система у америчкој антропологији (Е. Волф, С. Минц, М. Салинс и др).

7. недеља
вежбе - Струје под утицајем марксизма
Bridget O' Laughlin, „Marxist Approaches in Anthropology“, Annual Review of Anthropology, Vol. 4 (1975): 341-370. Маrcus i Fischer, Antropologija kao kritika kulture, (4. Uzimanje u obzir političke ekonomije svjetske povijesti: spoznatljive zajednice u obuhvatnijim sustavima), 95-130.

8. недеља
предавање - Други трендови
Догађаји и трендови у 1970-им и 1980-им: етницитет, феминизам, теорија праксе. Феминистичка перспектива и рефлексивизација теренског рада.Антропологија жене и антропологија рода.

8. недеља
вежбе - Феминизам и рефлексивност у теренском раду
Текстови за читање и дискусију (по избору) Ž. Papić, L. Sklevicky, Antropologija žene; pogovor Z. Ivanović. Šeri Ortner, Žena spram muškarca kao priroda spram kulture? Dž. Bemberdžer, Mit o matrijarhatu: zašto u primitivnom društvu vladaju muškarci?

9. недеља
предавање - Теорија праксе
Приступи Пјера Бурдијеа и Шери Ортнер.

9. недеља
вежбе - Теоретичари праксе
Главни аналитички концепти: пракса, praxis, деловање, интеракција, актер, појединац, субјект, селф, итд. Sherry B. Ortner, Theory in Anthropology Since the Sixties, 144-157. Pjer Burdije, Nacrt za jednu teoriju prakse: Tri studije o kabilskoj etnologiji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1999, 139-220.

10. недеља
предавање - Значајни кризни догађаји и полемике у дисциплини
Криза етнографског реализма - Дебата о Самои (Фриман vs. Мид). "Демон" социобиологије и његове антрополошке критике.

10. недеља
вежбе - Полемика о Самои
Миленковићева редескрипција полемике и интерпретација са методолошког аспекта М. Миленковић, Проблем етнографски стварног: Полемика о Самои у кризи етнографског реализма, Српски генеалошки центар, Београд 2003, 88-157.

11. недеља
предавање - Крај колонијализма и модернизма?
Постколонијална ситуација антропологије: критике колонијалног наслеђа британске социјалне антропологије. Утицај постколонијалне теорије у књижевној теорији и историји (Е. Саид).

11. недеља
вежбе - Постколонијални критички дискурси
T. Asad, ed., Anthropology and the Colonial Encounter, New York, Humanities Press, [1973]1998, 9-19; 24-38, 41-69, 72-100, 104-118. E. V. Said, Orijentalizam, Biblioteka XX vek, Beograd, 2000.

12. недеља
предавање - Преиспитивања традиционалних приступа у антропологији
Постструктурална ситуација антропологије. Критике формализма, позитивизма и есенцијализма функционализма и структурализма. Утицај постструктурализма и теорија деконструкције на антрополошку теорију. Тренд постмодернизације у америчкој културној антропологији. Рефлексивни и текстуално оријентисани интерпретативни приступи.

12. недеља
вежбе - Криза репрезентације
Barnard, History and Theory in Anthropology, (Poststructuralist, feminists, and (other) mavericks), 139-157. K. Hastrup, The Post-Structuralist Position of Social Anthropology, u: E. Schwimmer, (ed.), The Yearbook of Symbolic Anthropology, I, Montreal 1978, 123-147. "Kriza prikazivanja u humanističkim znanostima", у: G. E. Marcus i Michael M. J. Fischer, Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Naklada Breza, Zagreb, 2003, 21-91.

13. недеља
предавање - Постструктурална и постмодерна антропологија

13. недеља
вежбе - Ново критичко и етнографско писање у 1980-им
Clifford, James, Introduction: Partial Thruts, u J. Clifford, G. E. Marcus, eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, 1986, 1-26. Peter Pels and Lorraine Nencel, Introduction, Critique and Deconstruction of Anthropological Authority, у: L. Nencel and P. Pels, (eds.), Constructing Knowlegde: Authority and Critic in Social Science, 1-21. Јoke Schrijvers, Dialectics of a Dialogical Ideal: Studying Down, Studying Sideways and Studying Up, 163-179.

14. недеља
предавање - Рецепција и критике постмодерне антропологије
Гелнерова и Џарвијева критика. Е. Gelner, Postmodernizam, razum i religija.

14. недеља
вежбе - Постмодернизам и после њега
Miloš Milenković, “Idealni etnograf”, u Istorija postmoderne antropologije. Teorija etnografije, str. 41-66. Srpski genealoški centar, Beograd, 2007. Aleksandar Bošković, “Postmodernizam, antropologija i zdrav razum”, Sociologija XL, 2, str. 211-232. Beograd, 1998. Miloš Milenković, “Posle postmoderne teorije etnografije”, str. 137-160 u: Istorija postmoderne antropologije. Posle postmodernizma, Srpski genealoški centar, Beograd, 2007.

15. недеља
предавање - Савремене антрополошке теорије
Доминантне преокупације: конструкција идентитета, културне разлике и значења. Глобализација и локални идентитети; мултикултурализам и студије културе. Kuper, Culture: The Anthropologists' Account (Culture, Difference, Identity), 226-247.

15. недеља
вежбе - Савремена антропологија – неке теме и правци
Henrietta L. Moore, Anthropological Theory at the Turn of the Century, у: H. L. Moore, (Ed.) Anthropological Theory Today, Cambridge: Polity Press 1999, 1-23. Aleksandar Bošković, “Socio-kulturna antropologija danas”, Sociologija XLIV, 4, str. 329-342. Beograd, 2002. Thomas Hylland Eriksen, “Rebuilding ship at sea: An anthropologist’s attempt to make sense of contemporary world history”, str. 1-19. Eric Wolf Lecture, 2008. [kopija teksta u biblioteci Odeljenja]
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kliford Gerc. Posebno izdanje časopisa Kultura broj 118-119. Priredio Aleksandar Bošković. Beograd, 2007, str. 7-201.
A. Bošković, Kratak uvod u antropologiju, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
M. Mead, Spol i temperament u tri primitivna društva. Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
Општа допунска литература
A. Bošković, Mit, politika, ideologija. Institut društvenih nauka, Beograd, 2006.
Е. Gellner, Postmodernizam, razum i religija, Jesenski i Turk, Zagreb 2000.
M. Ože, Prilog antropologiji savremenih svetova, Biblioteka XX vek, Beograd 2003.
Thomas Hylland Eriksen, “Rebuilding ship at sea: An anthropologist’s attempt to make sense of contemporary world history”. Eric Wolf Lecture, 2008. [kopija teksta u biblioteci Odeljenja]
Bošković, Aleksandar, 1998. Postmodernizam, antropologija i zdrav razum. Sociologija XL (2), str. 211-242.
A. Bošković, "Socio-kulturna antropologija danas", Sociologija, Vol. XLIV (2002), N° 4, Beograd, str. 329-342.
Miloš Milenković, “Posle postmoderne teorije etnografije”, str. 137-160 u Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma, Srpski genealoški centar, Beograd, 2007.
Miloš Milenković, “Idealni etnograf”, u Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije, str. 41-66. Srpski genealoški centar, Beograd, 2007.
J. Clifford and G. E. Marcus, eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, 1986.
Asad, Talal, ed., Anthropology and the Colonial Encounter, Humanity Books, New York 1973.
Ortner, S. B. „Theory in Anthropology since the Sixties“, Comparative Studies in Society and History, Vol. 26, no 1.(Jan., 1984), pp. 126-166.
Barnard, A. History and Theory in Anthropology, Cambridge University Press, 2000.
Eriksen, T. H., F. Sivert Nielsen, A History of Anthropology, London, Sterling, Pluto Press 2001.
Kuper, А., Culture: The Anthropologists’ Account, Cambridge, Mass., London, Harvard Universtity Press, 2001.
Todorov, C., Mi i drugi: Francuska misao o ljudskoj raznolikosti, Beograd, Biblioteka XX vek, 1994, 257-272, 339-349.
Миленковић, M., Проблем етнографски стварног: Полемика о Самои у кризи етнографског реализма, Београд 2003, 88-150.
Milenković, M. Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije, Beograd, Srpski genealoški centar: Etnološka biblioteka, 2007.
Milenković, M., Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma. Beograd, Srpski genealoški centar: Etnoloska biblioteka, 2007.
Levi-Strauss, C., Tužni tropi, Zepter, Beograd 1999.
Hayes, N. E., Tanya Hayes, eds., Claude Levi-Strauss: The Anthropologist as Hero, M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 1972.
Lič, E., Kultura i komunikacija, Prosveta, Bibl. XX vek, Beograd 1983.
Жикић, Б., Антропологија Едмунда Лича, Пос. Издања ЕИ САНУ, Београд 1997.
Daglas, M., Prirodni simboli: istraživanje o kosmologiji, Svetovi/Oktoih, Novi Sad /Podgorica 1994.
Gerc, K., Tumačenje kultura I-II, Izdanje Bibl. XX vek i Čigoja štampa, Beograd 1998.
Moore, H. L., Anthropological Theory at the Turn of the Century, u: H. L. Moore, ed., Anthropological Theory Today, Cambridge: Polity Press 1999, pp. 1-23.
Weiner, J., Psychoanalysis and Anthropology: On the Temporality of Analysis, u: H. L. Moore, ed., Anthropological Theory Today, 235-261.
Ковач, С., Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају двадесетог века, Београд: Музеј Афричке уметности, 2007.
Marcus,G. E., M. J. Fischer, Antropologija kao kritika kulture: Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Naklada Breza, Zagreb 2003.
J. D. Moore, Uvod u antropologiju. Teorije i teoretičari kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2002: E. B. Leakok, 265-276; Levi-Strauss, 285-299; V. Turner, 303-314; C. Geertz, 317-329; M. Douglas, 331-347; J. Fernandez, 349-360; 363-368.
G. E. Marcus i Michael M. J. Fischer, Antropologija kao kritika kulture: eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Naklada Breza, Zagreb, 2003, 21-223.
↑↑↑