Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија света: глобализација и мултикултурализам (мастер)
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
др Владимир Рибићредовни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Слободан Наумовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у антропологију глобализације. Увод у антропологију мултикултурализма. Глокални феномени. Етнички односи. Савремена антрополошка истраживања релевантних феномена.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета јесте да упути студенте у савремена антрополошка истраживања глобалних процеса и феномена, као и у специфичнија поља транснационалности и мултикултурализма.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова. Уобичајени предуслови дефинисани Статутом, правилницима и сл.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, радионице.
План курса:

1. недеља
предавање - Ковач,

2. недеља
предавање - Ковач,

3. недеља
предавање - Ковач,

4. недеља
предавање - Миленковић, Антропологија и мултикултурализам 1
Мултикултурализам као препознавање/признавање културних разлика, као политика идентитета и као моћно средство подучавања антропологије. Антропологија и мултикултурализам - природно савезништво или природно непријатељство? Критика конституционализације мултикултурализма. Мултикултурализам као плодна интердисциплинарна тема.
Литература: Scott, David 2003 Culture in Political Theory. Political Theory 31, 1: 92-115
Wright, Susan 1998. The Politicization of ’Culture’. Anthropology Today 14, 1: 7-15
Stolcke, V. (1995) Talking culture: New boundaries, new rhetoric's of exclusion in Europe. Current Anthropology, 36, 1: 1-24
Turner, Terence 1993 Anthropology and Multiculturalism: What Is Anthropology That Multiculturalists Should Be Mindful of It? Cultural Anthropology 8: 411-29
Grillo, Robert D. 2003 Cultural essentialism and cultural anxiety. Anthropological Theory 3, 2: 157-173
Roseberry, William 1992 Multiculturalism and the Challenge of Anthropology. Social Research 59: 841-58

5. недеља
предавање - Миленковић, Антропологија и мултикултурализам 2
Антрополошка критика мултикултурализма има за циљ да изложи студенте основним апоријама конструкције колективног идентитета. Да ли подржавати есенцијализацију идентитета мултикултурним политикама? Или жртвовати антрополошку критику постварења културе путем политике идентитета зарад исправљања историјских неправди? Увод у политичку проблематизацију улоге антрополога у друштву.
Литература: Kuper, Adam 1994 Culture, Identity and the Project of a Cosmopolitan Anthropology. Man 29, 3: 537-54
Kahn, Joel S. 2003 Anthropology as Cosmopolitan Practice? Anthropological Theory 3, 4: 403-415
MILENKOVIĆ, Miloš. Paradoks postkulturne antropologije : postmoderna teorija etnografije kao teorija kulture. Antropologija, 2007, br. 3, str. 121-143.
MILENKOVIĆ, Miloš. Посткултурна антропологија и мултикултурне политике. У: KOVAČ, Senka (ur.). Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, (Етноантрополошки проблеми). Београд: Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, 2005, стр. 61-74.
MILENKOVIĆ, Miloš. Problemi konstitucionalizacije multikulturalizma - pogledi iz antropologije : deo prvi: o "očuvanju identiteta". Etnoantropol. probl., 2008, god. 3, sv. 2, str. 45-57.
Čarna Brković 2007 Upravljanje osećanjima pripadanja : antropološka analiza "kulture" i "identiteta" u Ustavu Republike Srbije. Etnoantropološki problemi 3,2: 59-76.
Brubejker, Rodžers i Frederik Kuper 2003 S onju stranu "identiteta". Rec 69/15: 405-451

6. недеља
предавање - Миленковић, Антропологија у/о глобализацијским процесима
Како глобализација мења наш осећај идентитета? У каквој су вези културна промена и индивидуализација? Да ли антропологија може да ми помогне да разумем сопствено место у свету? Импликације по истраживање културне промене у Србији.
Литература: Friedman, Jonathan 2007 Globalization, u: Nugent, David and Joan Vincent (eds.) A Companion to the Anthropology of Politics. Oxford: Blackwell
Appadurai, A. 2001 Globalization, Anthropology of, IESBS 6266-6271
Tsing, Ana 2000 The Global Situation. Cultural Anthropology 15, 3: 327-360
Inda, Jonathan and Renato Rosaldo 2002. A World in Motion, u: The Anthropology of Globalization. A Reader. Oxford: Blackwell, 1-34

7. недеља
предавање - Рибић, О глобализацији, њеним димензијама и антропологији глобализације
Литература: Vladimir Vuletić, Globalizacija. Aktuelne debate, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin, 2006, 15-87. Kejt Neš, Savremena politička sociologija. Globalizacija, politika i moć, JP Službeni glasnik, Beograd, 2006, 59-115.
M. Kearney, The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism, Annual Review of Anthropology, Vol. 24, 1995, 547-565.

8. недеља
предавање - Рибић, Џонатан Фридман против Арџуна Ападураја
Литература: Vladimir Vuletić, Globalizacija. Aktuelne debate, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin, 2006, 224-233.
Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 1996, 1-85; 139-199.
Jonathan Friedman, Globalization, у: David Nugent and Joan Vincent (Editors), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2007, 179-197.
Jonathan Friedman, Global Systems, Globalization and Anthropological Theory, у: Ino Rossi (Editor), Frontiers of Globalization Research: Theoretical and Methodological Approaches, Springer, 2007, 109-132.

9. недеља
предавање - Рибић, Глобални капитализам, империјална хегемонија и национализам
Литература: RIBIĆ, Vladimir. O ekonomskoj tranziciji iz makroistorijske perspektive. У: RIBIĆ, Vladimir (ur.). Antropologija postsocijalizma : zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 34). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, str. [6]-22.
Рибић, Владимир. 2011. Политичка антропологија и модерни светски систем. Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду - Српски генеалошки центар.

10. недеља
предавање - Наумовић, Социо-економска култура Србије у времену транзиције
Студија једног не баш сасвим успешног случаја социо-економске транѕиције
Литература: Naumović, Slobodan, “On the heaviness of feathers, or what has culture got to do with the failure to establish an organic poultry production in contemporary Serbia”, Etnoantropološki problemi, Nova serija, Vol. 1, 2006, 103-124.

11. недеља
предавање - Наумовић, Твининг пројекти или како европеизовати српску администрацију
Анализа "незавршене транзиције" српске администрације
Литература: Eriksen, Svein, “Unfinished Transition – Public Administration Reform in Serbia 2001-2004”, Paper presented to the 13th NISPAcee Annual Conference Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries Moscow, May 19 – May 21, 2005.
Naumović, Slobodan, “Institutionalizing EU-Integration Related Hopes: A Case Study of the First Twinning Project in the Serbian Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management”, рад представљен на Међународном конгресу „Европа унутар, преко и изван граница“, (International Conference “Europe at, across and beyond the Borders”, Panteion University, Athens, Greece, November 27 th -29 th), 2008.

12. недеља
предавање - Наумовић, Глобализација и рађање транснационалног филма.
Литература: Ezra, Elizabeth and Terry Rowden, “General Introduction: What is Transnational cinema”, in: Ezra, Elizabeth and Terry Rowden, Eds.,Transnational Cinema: the Film Reader, London and New York: Routledge, 2006,1-12.
Higson, Andrew, “The Concept of National Cinema”, Screen,1989, 30(4): 36-47.
Tim Bergfelder, “National, transnational or supranational cinema? Rethinking European film studies”, Media, Culture and Society, 27, 3, 2005, 315-331.
Imanuel Volerstin, Opadanje američke moći, CID, Podgorica, 2004, 19-95; 253-271. Imanuel Valerštajn, Posle liberalizma, JP Službeni glasnik, Beograd, 2005, 17-61; 95-105; 125-149.
Vladimir Ribić, O ekonomskoj tranziciji iz makroistorijske perspektive, u: Vladimir Ribić (uredio), Antropologija postsocijalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Srpski genealoški centar – Etnološka biblioteka (knj, 34), Beograd, 2007, 6-22.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Миленковић, Милош 2003 Антропологија као мултикултурна пропедеутика у Србији: »Национална наука«, културна политика и друштвена надања. Посебна иyдања ЕИ САНУ 49. Београд: САНУ, 133-148
Миленковић, Милош 2004 Посткултурна антропологија и мултикултурне политике. Етно-антрополошки проблеми – Зборник радова »Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије«. Београд: Филозофски факултет, 61-74
S. Naumović, M. Jovanović, (Eds.): Childhood in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century, Zur Kunde Südosteuropas - Band II/28, Udruženje za društvenu istoriju - Posebna izdanja / Ideje 2, Graz-Belgrade, 2001.
"Otpor!" kao postmoderni Faust : društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i "izborna revolucija" u Srbiji. Filozofija i društvo 3(31) (2006), str. 147-194.
Жива традиција у афричкој урбаној средини: на примеру Дакара. Етнолошке свеске 9, стр. 175-180.
Senka Kovač, Les signes du vieillissement. Antropologija 1 (2006), 19-26
Рибић, Владимир. 2011. Политичка антропологија и модерни светски систем. Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
↑↑↑