Етнологија и антропологија

Курс:
Примењена етнологија - општи курс
У оквиру предмета: Примењена антропологија
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Први семестар је посвећен историји и основним поставкама примењене етнологије (антропологије), док се у другом семестру разматрају могућности употребе етнолошког знања у различитим областима друштва (индустрија, право, медицина итд.).
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да упозна студенте с могућностима употребе етнологије у савременом друштву, али и с „класичним“ периодом примењене антропологије (антропологија у служби колонијалне и државне управе, као и акциона антропологија), пошто су у њему дефинисани основни теоријски и методолошки проблеми ове дисциплине. Такође, изузетно је важно да се све могућности примене етнологије ставе у контекст растућег друштвеног тренда професионализације
Предуслови за полагање: Не постоје никакви посебни предуслови за похађање наставе из овог предмета.
Облици наставе: Настава се састоји од 3 часа предавања и 1 часа вежби који се одржавају једном недељно.
Обавезе студената: Обавезе студената су похађање наставе, усмено излагање семинарског рада на часовима вежби и његова предаја у писаној форми до краја наставе у другом семестру.
Начин оцењивања рада и резултата: У коначну оцену улази оцена са испита (у усменој или писаној форми), оцена семинарског рада, као и оцена студентове активности у настави, и то у следећој размери: испит – 70%, семинарски рад – 20%, активност у настави – 10%.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета, начином рада, испитним питањима и литературом.

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са захтевима у вези са израдом семинарских радова.

2. недеља
предавање - Односи етнологије (антропологије) и других научних дисциплина.

2. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Robert Redfild, »Odnosi antropologije prema društvenim i humanitarnim naukama«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 617-628.

3. недеља
предавање - Друштвени положај етнологије и етнолога.

3. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Lidia Sklevicky, “Profession Ethnologist: An Analysis of the Indicators of the Professional Status”, Etnološki pregled 26, Beograd 1990, 151-172.

4. недеља
предавање - Основе примењене етнологије (антропологије)

4. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: John W. Bennet, “Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects”, Current Anthropology, Vol. 37, No. 1, Supplement: Special Issue: Anthropology in Public, February 1996, 23-53.

5. недеља
предавање - Примењена етнологија (антропологија) у 19. веку.

5. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Conrad C. Reining, “A Lost Period of Applied Anthropology”, American Anthropologist, New Series, Vol. 64, No. 3, Part 1, June 1962, 593-600.

6. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у колонијалној управи.

6. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о текстовима: E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology, “The Free Press”, Glencoe, Illinois 1954, 109-129; Deril Ford, »Primenjena antropologija u državnoj upravi – Britanska Afrika«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 711-726.

7. недеља
предавање - Критика колонијалне етнологије (антропологије).

7. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Ian H. Hogbin, “Anthropology as Public Service and Malinowskies Contribution to It”, у: Raymond Firth (editor), Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, “Routledge & Kegan Paul LTD”, London 1970, 245-264.

8. недеља
предавање - Концепти и идеологија примене етнологије (антропологије) у државној управи САД.

8. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Diane Lewis, “Anthropology and Colonialism”, Current Anthropology, Vol. 14, No. 5, December, 1973, 581-601.

9. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у индијанским резерватима и у 2. св. рату.

9. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: John W. Bennet, “Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects”, Current Anthropology, Vol. 37, No. 1, Supplement: Special Issue: Anthropology in Public, February 1996, 23-53.

10. недеља
предавање - Сол Текс и његова концепција акционе антропологије.

10. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Edvard Kenard i Gordon Makgregor, »Primenjena antropologija u državnoj upravi – Sjedinjene države«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 706-710.

11. недеља
предавање - Пројекат Фокс и акциона антропологија после Текса.

11. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Cathie J. Witty, “Ethic and Social Research”, у: Hunter, David E. and Witten, Phillip (eds.), Encyclopedia of Anthropology, “Harper & Row, Publishers”, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 145-146.

12. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у служби Уједињених нација.

12. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о тексту: Sol Tax, “Action Anthropology”, Current Anthropology, Vol. 16, No. 4, December 1975, 514-517.

13. недеља
предавање - Примењена етнологија (антропологија) и домородачко знање.

13. недеља
вежбе - Дискусија
Разговор о текстовима: Karl H. Schlesier, “Action Anthropology and the Southern Cheyenne”, Current Anthropology, Vol. 15, No. 3, September 1974, 277-283; Douglas E. Foley, “The Fox Project: A Reappraisal”, Current Anthropology, Vol. 40, No. 2, April 1999, 171-191.

14. недеља
предавање - Избор тема за семинарски рад.

14. недеља
вежбе - Избор тема за семинарски рад.

15. недеља
предавање - Избор тема за семинарски рад.

15. недеља
вежбе - Избор тема за семинарски рад.

16. недеља
предавање - Клод Леви-Строс о примени етнологије (антропологије)

16. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

17. недеља
предавање - Едвард Хол о примени етнологије (антропологије)

17. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

18. недеља
предавање - Функције и подела етно-паркова.

18. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

19. недеља
предавање - Значај етно-паркова.

19. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

20. недеља
предавање - Антропологија и туризам.

20. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

21. недеља
предавање - Сеоски туризам.

21. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

22. недеља
предавање - Основе примене етнологије (антропологије) у индустрији.

22. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

23. недеља
предавање - Развој примене етнологије (антропологије) у индустрији.

23. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

24. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у медицини.

24. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

25. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у праву.

25. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

26. недеља
предавање - Чикашка социолошка школа и проучавање града.

26. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

27. недеља
предавање - В. Вучинић и Д. Рихтман-Аугуштин о етнолошком проучавању града.

27. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

28. недеља
предавање - Примена етнологије (антропологије) у образовању.

28. недеља
вежбе - Дискусија и презентација семинарских радова.
Презентације семинарских радова и дискусија.

29. недеља
предавање - Припрема за испит.

29. недеља
вежбе - Припрема за испит.
Презентације семинарских радова и дискусија.

30. недеља
предавање - Испит

30. недеља
вежбе - Испит
Презентације семинарских радова и дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Bennet, John W., “Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects”, Current Anthropology, Vol. 37, No. 1, Supplement: Special Issue: Anthropology in Public, February 1996, 23-53. (прочитати и коментаре)
2. Evans-Pritchard, E. E, Social Anthropology, “The Free Press”, Glencoe, Illinois 1954, 109-129.
3. Kenard, Edvard i Makgregor, Gordon, »Primenjena antropologija u državnoj upravi – Sjedinjene države«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 706-710.
4. Clifton James, “Applied Anthropology”, у: Hunter, David E. and Witten, Phillip (eds.), Encyclopedia of Anthropology, “Harper & Row, Publishers”, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 16-17.
5. Kostić, Sofija, »O primeni etnologije kod nas«, Etnoantropološki problemi 1, Beograd 1987, 49-52.
6. Lewis, Diane, “Anthropology and Colonialism”, Current Anthropology, Vol. 14, No. 5, December, 1973, 581-601. (прочитати и коментаре)
7. Metro, Alfred, »Primenjena antropologija u državnoj upravi – Ujedinjene nacije«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 736-744.
8. Николић, Видосава, «Резултати рада секције примењене етнографије на VII међународном конгресу антрополошких и етнолошких наука у Москви 1964. године», Гласник Етнографског института САНУ XI- XV (1962-1966), Београд 1969, 185-194.
9. Redfild, Robert, »Odnosi antropologije prema društvenim i humanitarnim naukama«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 617-628.
10. Reining, Conrad C., “A Lost Period of Applied Anthropology”, American Anthropologist, New Series, Vol. 64, No. 3, Part 1, June 1962, 593-600.
11. Sillitoe, Paul, “The Development of Indigenous Knowledge: A New Applied Anthropology”, Current Anthropology, Vol. 39, No. 2, April 1998, 223-252. (прочитати и коментаре)
12. Sklevicky, Lidia, “Profession Ethnologist: An Analysis of the Indicators of the Professional Status”, Etnološki pregled 26, Beograd 1990, 151-172.
13. Schlesier, Karl H., “Action Anthropology and the Southern Cheyenne”, Current Anthropology, Vol. 15, No. 3, September 1974, 277-283.
14. Tax, Sol, “Action Anthropology”, Current Anthropology, Vol. 16, No. 4, December 1975, 514-517.
15. Foley, Douglas E., “The Fox Project: A Reappraisal”, Current Anthropology, Vol. 40, No. 2, April 1999, 171-191. (прочитати и коментаре)
16. Ford, Deril, »Primenjena antropologija u državnoj upravi – Britanska Afrika«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 711-726.
17. Held, Jan G., “Primenjena antropologija u državnoj upravi – Holandija”, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 684-694.
18. Hogbin, Ian H., “Anthropology as Public Service and Malinowskies Contribution to It”, у: Raymond Firth (editor), Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, “Routledge & Kegan Paul LTD”, London 1970, 245-264.
19. Witty, Cathie J., “Ethic and Social Research”, у: Hunter, David E. and Witten, Phillip (eds.), Encyclopedia of Anthropology, “Harper & Row, Publishers”, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 145-146.
1. Bauzinger, Herman, Etnologija, „Biblioteka XX vek“, Beograd 2002, 174-196.
2. Boselman, Fred P, »Vreme postanja u Ejerz Roku«, Kultura 60-61, Beograd 1983, 111-127.
3. Vujović, Sreten, „Čikaška sociologija grada: ekološki pristup gradskom životu“, у: Sreten Vujović (priredio), Sociologija grada, „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, Beograd 1988, 11-39.
4. Вучинић, Весна, «Антропологија у ‘дивљим’ насељима; поглед на Старо сајмиште», Гласник Етнографског института САНУ XLIV, Београд 1995, 168-184.
5. Drljača, Dušan, Etnoparkovi i njihov značaj (rukopis), Beograd 1965.
6. Drljača, Dušan, »Problemi i perspektive stvaranja etno-parkova u Srbiji«, Etnološke sveske II, Beograd (1978) 1980, 40-43.
7. Drljača, Dušan i Findrik, Ranko, »Etnografski ambijent u Sirogojnu – spoj privrednih i muzeoloških interesa«, Etnološke sveske III, Beograd 1980, 60-66.
8. Ђукић-Дојчиновић, Весна, Сеоски туризам Србије. Туристичко-културна анимација, «Турустичка штампа», Београд 1992.
9. Encesberger, H. M., »Jedna teorija turizma«, Kultura 60-61, Beograd 1983, 11-29.
10. Žakobi, Danijel, »Kulturni turizam u selima odmora«, Kultura 60-61, Beograd 1983, 234-244.
11. Jakovljević, Branka, »Vukova spomen-kuća u Tršiću kao kulturno-istorijski spomenik i turistički motiv«, Etnološke sveske III, Beograd 1980, 67-74.
12. Jović, Ivan, »Zaštita kulturnih dobara radnih organizacija udruženog rada materijalne proizvodnje«, Etnološke sveske III, Beograd 1980, 75-86.
13. Kodil, Vilijam, »Primenjena antropologija u medicini«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 657-683.
14. Levi-Strauss, Claude, Strukturalna antropologija, »Stvarnost«, Zagreb 1977, 386-389.
15. Nash, Dennison, “Tourism as an Anthropological Subject”, Current Anthropology, Vol. 22, No. 5, October 1981, 461-481. (прочитати и коментаре)
16. Nunjes, Teron, “Turizam u antropološkoj perspektivi”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110.
17. Njumen, Rasel, “Primenjena antropometrija”, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 629-636.
18. Радовановић, Миљана, «Традиционално наслеђе и савременост и нека питања примењене етнологије», Симпозијум: Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури (28-30. јануар 1974.), «Етнографски институт САНУ, Београд 1974, 15-21.
19. Ракић, Радомир, Д., «Савремене промене – предмет истраживања или, њихово истраживање аспект?», Симпозијум: Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури (28-30. јануар 1974.), «Етнографски институт САНУ, Београд 1974, 33-51.
20. Ракић, Радомир, «Запостављеност етнологије», Просветни преглед – фотокопија чланка.
21. Rihtman-Auguštin, Dunja, Etnologija naše svakodnevice, »Školska knjiga«, Zagreb 1988, 73-106.
22. Rosen, Lawrence, “The Anthropologist as Expert Witness”, American Anthropologist, New Series, Vol. 79, No. 3, September 1977, 555-578.
23. Stenton, Maks E, “Polinezijski kulturni centar”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 245-255.
24. Tarner, L. i Eš. Dž, “Varvarin i turista”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 62-81.
25. Tarner, L. i Eš, Dž, “Politika sunčanog pojasa”, Kultura 60-61, Beograd 1983.
26. Fadljević, Miljenko, »Važnost etnologije za obrazovanje i odgoj suvremenog čovjeka«, Etnologija i škola, »Etnološko društvo Jugoslavije – Biblioteka Etnološkog društva 3, Beograd 1961, 32-44.
27. Filipović, Milenko S., »Etnologija i naš sistem obrazovanja«, Etnologija i škola, »Etnološko društvo Jugoslavije – Biblioteka Etnološkog društva 3, Beograd 1961, 5-31.
28. Финдрик, Ранко, Златиборска брвнара и музеј народног градитељства «Старо село» у Сирогојну, «Републички завод за заштиту споменика културе, Београд; РО «Инекс – Сирогојно», Сирогојно; «Библиотека Научно-популарне монографије», Београд 1987.
29. Has, Meri R., »Primena lingvistike u jezičkoj nastavi«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 684-694.
30. Hol, Edvard, Nemi jezik, »BIGZ – Biblioteka XX vek«, Beograd 1976.
31. Čepl, Eliot D., „Primenjena antropologija u industriji“, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 695-705.
Рибић, Владимир, „Основе наставе из предмета Примењена етнологија: перспективе развоја“, у: Етнологија и антропологија: стање и перспективе – Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 253-261.
↑↑↑