Етнологија и антропологија

Курс:
Историја антропологије (докт.)
У оквиру предмета: Историја антропологије
Предавачи: др Александар Бошковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Историја антропологије је одавно проблематизована као антрополошки проблем, тако да ће овај курс бити посвећен комбинацији синхроничких и дијахроничких принципа у истраживању тема којима се антропологија традиционално бавила. Основни акценат ће бити на конкретним условима настајања и развоја одређених теоријских концепата и модела, као и њиховој примени у пракси. Избор концепата (односно „кључних термина“) који ће бити анализирани ће зависити од конкретних интересовања студената, а у складу са темама које намеравају да обрађују у својим докторским тезама. Курс ће се бавити и настанком и развојем антропологије изван такозваних традиционалних „центара“ (односно, изван англоамеричке, француске и немачке традиције), као и њиховим међусобним утицајима и комуникацијом. Тиме ће се студенти још више приближити идеји једне полицентричне антропологије, прилагођене савременом свету. Такође ће се инсистирати на присутности и савремености неких тема за које се мислило да припадају историји наше дисциплине.
Циљ изучавања курса: Основни циљ предмета је да студенте наведе на проблематизовање историје антропологије и одређених појмова као саставног дела антропологије. У идеалном смислу, ово ће онда они бити у стању да уврсте у своју докторску тезу – у зависности од конкретне теме којом намеравају да се баве.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова, мада се од студената очекује да буду у стању да читају литературу на страним језицима (пре свега енглеском и француском).
Облици наставе: Предавања, семинари, дискусије – прилагођени конкретним темама којима се студенти баве у оквиру својих теза.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Barth, Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin, i Sydel Silverman. 2005. One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. Chicago: University of Chicago Press
Bošković, Aleksandar (ed.) 2008. Other People’s Anthropologies: Ethnographic Practice on the Margins. Oxford i New York: Berghahn.
Bošković, Aleksandar. 2010. Kratak uvod u antropologiju. Beograd: Službeni glasnik.
Dilley, Roy (ed.) 1999. The Problem of Context. New York i Oxford: Berghahn.
Ingold, Tim. 2007. The trouble with “evolutionary biology”. Anthropology Today 23, 2, str. 13-17.
--. 2008. Anthropology is not Ethnography. Proceedings of the British Academy 154, str. 69-92. [srpskohrvatski prevod u časopisu Treći program broj 141/ 142, 2009.]
Lowie, Robert H. 1937. A History of Ethnological Theory. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Moore, Henrietta L. 2007. The Subject of Anthropology. Cambridge: Polity Press.
Rapport, Nigel, i Joanna Overing. 2007. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. Drugo izdanje. London i New York: Routledge.
Parkin, David, i Stanley Ulijaszek (eds.) 2007. Holistic Anthropology: Emergence and Convergence. New York i Oxford: Berghahn Books.
Segalen, Martine (ur.). 2002. Drugi i sličan: pogled na etnologiju suvremenih društava. Zagreb: Jesenski i Turk.
Stocking, George W. 1995. After Tylor: British Social Anthropology, 1888-1951. Madison: University of Wisconsin Press.
Strathern, Marilyn. 1987. Out of Context: Persuasive Fictions of Anthropology. Current Anthropology 28, 3, str. 251-281.
Johler, Reinhard, Christian Marchetti i Monique Scheer (eds.). 2010. Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe. Bielefeld: transcript.
Born, Georgina. 1998. Anthropology, Kleinian psychoanalysis, and the subject of culture. American Anthropologist 100(2): 373-386.
Општа допунска литература
Herzfeld, Michael. 2010. Purity and power: Anthropology from colonialism to global hierarchy of value. Reviews in Anthropology 39(4): 288-312.
Sperling, Susan. 1991. Baboons with Briefcases: Feminism, Functionalism, and Sociobiology in the Evolution of the Primate Gender. Signs 17, 1, str. 1-27.
Pulman, Bertrand. 2003. Malinowski et la liberté sexuelle des Trobriandais. L’Homme 166, str. 7-30.
Roscoe, Paul. 2007. Intelligence, Coalitional Killing, and the Antecedents of War. American Anthropologist 109, 3, str. 485-495.
Runciman, W. G. 2005. Stone Age Sociology. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 11, str. 129-142.
Scott, Joan. 2001. Fantasy Echo: History and the Construction of Identity. Critical Inquiry 27 (Winter 2001), str. 284-304.
Mos, Marsel. 1998. Sociologija i antropologija. 2 knj. Beograd: XX vek.
Oppenheim, Robert. 2010. Revisiting Hrdlička and Boas: Asymmetries of Race and Anti-Imperialism in Interwar Anthropology. American Anthropologist 112, 1, str. 92-103.
Milenković, Miloš. 2003. Problem etnografski stvarnog. Polemika o Samoi u krizi etnografskog realizma. Beograd: Srpski genealoški centar.
Ingold, Tim (ed.) 1994. Companion Encyclopedia of Anthropology. London i New York: Routledge.
Kultura. 2008. Posebno izdanje časopisa Kultura posvećen Klifordu Gercu, broj 118-119, Beograd.
Leach, Edmund R. 1984. Glimpses of the Unmentionable in the History of British Social Anthropology. Annual Review of Anthropology 13, str. 1-23.
Leiris, Michel. 1996. Miroir de l’Afrique. Priredio Jean Jamin. Paris: Quarto, Gallimard.
Geertz, Clifford. 1988. Recollections of an Itinerant Career. Bulletin of Indonesian Economic Studies 24, 3, str. 31-51.
--. 1999. The Introduction into Anthropology of a Genuinely Historical Eye. Journal of Victorian Culture 4, str. 305-310.
Hastrup, Kirsten. 2004. Getting it right: Knowledge and evidence in anthropology. Anthropological Theory 4,4, str. 455-472.
Cardoso de Oliveira, Roberto. 2000. Peripheral Anthropologies “versus” Central Anthropologies. Journal of Latin American Anthropology 4,2 / 5,1, str. 10-30.
Celestin, Roger. 1990. Montaigne and the Cannibals: Toward a Redefinition of Exoticism. Cultural Anthropology 5, 3, str. 292-313.
Clifford, James T. 1988. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press.
--. 2009. Hau’ofa’s Hope: Association for Social Anthropology in Oceania 2009 Distinguished Lecture. Oceania 79, 3, str. 238-249.
Dilley, Roy. 1999. Ways of Knowing, Forms of Power. Cultural Dynamics 11, 1, str. 33-55.
↑↑↑