Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија савремености (мастер)
У оквиру предмета: Антропологија савремености
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Љубица Милосављевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Антропологија савремености обухвата и настоји да проучи тоталитет савременог света. Услед немогућности презентације таквог тоталитета нужна је селекција мањег броја феномена као огледних поља за овладавање анализом савремености. Таква огледна поља су антропологија ’’постсоцијализма’’, антропологија материјалне културе, проучавање сиве економије, анализа урбаних легенди, проучавање спортских ритуала, анализа урбаних ритуала града (корзо), градских простора и градских форми, поимања и дефинисања економских карактеристика. Нема практичне наставе.
Циљ изучавања курса: Овладавање истраживањем и тумачењем сaвременог друштва.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит. Предавања. Консултативна индивидуална настава и у групи мањој од 4 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - Антропологија научне фантастике и хорора 1: културна комуникација жанром
-

2. недеља
предавање - Антропологија научне фантастике и хорора 2: жанр и идентитет
-

3. недеља
предавање - Антропологија потрошње - теорија шопинга
-

4. недеља
предавање - Антропологија потрошње - потрошња и национални идентитет
-

5. недеља
предавање - Материјална култура и социјална промена

6. недеља
предавање - Материјална култура и социјални идентитети

7. недеља
предавање - НЛО религије 1

8. недеља
предавање - НЛО религије 2
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
И.Ковачевић,Антропологија транзиције, Београд, 2007. 11-35, 37-50, 81-107.
B-Žikić,Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u Srbiji, u Vladimir Ribić (ur.), Antropologija postsocijalizma, Beograd 2007, 52-74.
V.Vučinić,Prostorno ponašanje u Dubrovniku, Antropološka studioja grada sa ortogonalnom strukturom, Beograd, 1999.
И.Ердеи,Богатство у транзицији - концептуализација богатства на примеру два књажевачка предузетника у С.Ковач(ур.),Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије,Београд,2005.205-228.
I.Kovačević,Urbane legende - američki i/ili globalni folklor. Etnoantropol. probl., 2007, god. 2, sv. 2, str. 11-23.
И.Ердеи,"Очи зелене као долари" : антропологија потрошње у Србији у транзицији,Љ.Гавриловић-Д.Радојичић,(ур.),Етнологија и антропологија:стање и перспективе,ЗборникЕИСАНУ,21.Београд,2005.173-186.
J.Thomas, What is the Informal Economy Anyway, SAIS Review, Vol.XXI, No.1.2001.
Б.Жикић,Антропологија геста,2. Савремено друштво, Београд,2002.
Б-Жикић,Гест у егзотеричном контесту. Глас. Етногр. инст., 2004, књ. 52, стр. 17-28.
Иван Ђорђевић (2008), Страх, отпор и идентитет, у Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван Ђорђевић, Страх и култура, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета и Српски генеалошки центар, Е
Бојан Жикић (2006), Страх и лудило: пролегомена за антрополошко проучавање савремене жанр-књижевности, Етноантрополошки проблеми н.с. год. 1 св. 2, 27-43
Daniel Miller, A Theory of Shopping, Polity Press, 1998, 111-155. Deniel Miller, The Dialectics of Shopping, Chicago University Press, 2001, 1-16; 111-148.
Robert J.Foster,Materializing the Nation,Commodities,Consumption and Media in Papua New Guinea,Indiana University Press,2002,1-24;36-62;109-130;Orvar Lögfren,Consuming nterests,in:J.Friedman(ed.)
Sofaer, D. (ed.) 2007. Material Identities. Oxford: Blackwell Publishing.
Gell, A. 1998. Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
Buchli, V. (ed.) 2002. The Material Culture Reader. Oxford: Berg.
Jones, S. 1997. The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in Past and Present. London: Routledge.
D. Velimirović. Aleksandar Joksimović: moda i identitet. Beograd: Utopija: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2008.
С. Ковач. Сретење: нови државни празник у јавном дискурсу, Београд: Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2011.
G. Gorunović. Sećanje na Omladinske radne akcije kao element jugoslovenskog nasleđa:iz perspektive učesnika i aktiviste.U:I.Kovačević(ur.)Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu. Bgd, 2012,159-192.
Žikić, Bojan (2010), Antropologija i žanr: naučna fantastika – komunikacija identiteta, Etnoantropološki problemi n.s. god. 5, sv. 1, 17-34
Žikić, Bojan (2010), We are Me, and They are Hive. Individual and Collective Identity as a Relational Characteristic of Humans and Aliens in Science Fiction, Antropologija Vol. 10, No. 1, 111-122
James R. Lewis (2000), UFOs and Popular Culture: an Encyclopedia of Contemporary Myth , ABC-CLIO, Santa Barbara.
John A. Saliba (1995), Religious Dimensions of UFO Phenomena, in: James R. Lewis (ed), The Gods Have Landed, State University of New York Press, Albany, 15-65.
Thomas E. Bullard (1989), UFO Abduction Reports: The Supernatural Kidnap Narrative Returns in Technological Guise, The Journal of American Folklore, Vol.102., No. 404, 147-170.
J. Gordon Melton (1995), A Contactees: a Survey, in: James R. Lewis (ed), The Gods Have Landed, State University of New York Press, Albany,1-14.
СИНАНИ, Данијел. Технологија. Теозофија. Теологија: религијски карактер НЛО покрета. Етноантропол. пробл., 2010, год. 5, св. 3, стр. [117]-131.
SINANI, Danijel. Flying but unidentified! A brief introduction to UFO phenomena. Antropologija, 2010, knj. 10, sv. 1, str. [9]-26.
Aleksandar Bošković, Antropološke perpektive. Institut društvenih nauka, Beograd, 2014.
↑↑↑