Етнологија и антропологија

Курс:
Урбане и родне студије (мастер)
У оквиру предмета: Урбане и родне студије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Урбане студије - вишеаспектно проучавање града. Појам града и градског простора. Спознаја града. Употреба града. Град и градски догађај. Родне студије - Пол и род. Џендер студије - Родни аспект модерног света. Пол, род и репродукција. Нема практичне наставе.
Циљ изучавања курса: Урбане и родне студије представљају два значајна аспекта/угла посматрања саврeмене истраживачке антропологије и стога је обука студента да аналитички овлада овим истраживањима један од базичних циљева студија антропологије.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит. Предавања. Консултатина индивидуална настава и у групи мањој од 4 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - Антропологија маскулинитета
-

2. недеља
предавање - Културна концептуализација простора
-

3. недеља
предавање - Културно наслеђе и политике идентитета
-

4. недеља
предавање - Сакупљање и колекционарство у потрошачким друштвима
-

5. недеља
предавање - Антропологија женствености

6. недеља
предавање - Антропологија женствености

7. недеља
предавање - New Age религије 1

8. недеља
предавање - New Age религије 2
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Жикић,Неукроћена ’’горопад’’: управљање репродукцијом као културна пракса, Етноантрополошки проблеми Н.с. год. 3 св. 1, 2008, 143-157
И.Ковачевић,Урбани ритуали, Култура,52.Београд, 1982.
И.Ердеи,Симболичка топографија Панчева, у Б.Мрвош (ур.),Архитектура и урбанизам Панчева, Свеске, Ванр.бр, Панчево,1994. 41-52.
Z.Ivanović,.“Antropologija žene” i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u Ž. Papić, L. Sklevicky (ur.),Antropologija žene, drugo izdanje, Beograd,2003,38
Z.Ivanović,O statusu tela u antropologiji, Kultura, br. 105/106, Beograd, 2002, 9-26.
Б.Жикић,Когнитивне "приче за дечаке" : урбани фолклор и урбана топографија. Etnoantropol. probl., 2007, год. 2, св. 1, стр. 73-107.
Matthew C. Gutmann (1997), Trafficking in Men: The Anthropology of Masculinity, Annual Review of Anthropology 26, 385-409
Alan Petersen (2003), Research on Men and Masculinities. Some Implications of Recent Theory for Future Work, Men and Masculinities, Vol. 6 No. 1, 54-69
Richard Schmitt (2001), Proud to Be a Man?, Men and Masculinities Vol. 3 No. 4, 393-404
David Lowenthal,The Heritage Crusade and the Spoils of History,Cambridge University Press,1998,1-54;Marina Simić,Izlaganje narodnosti kao tradicionalne kulture... u:Lj.Gavrilović,M.Stojanovi
Russel Belk, Collecting in a Consumer Society, Routledge,2001,1-21; 139-158.
Hollander, A. 1994. Sex and Suits. The Evolution of Modern Dress. New York: Alfred A. Knopf.
Buckley, C. and H. Fawcett. 2002. Fashioning the Feminine. Representation and Women’s Fashion from Fin de Siecle to the Present. London: I.B. Tauris.
Guy, A. Green, E. and M. Banim (eds.) 2001. Through the Wardrobe. Women’s Relationships with Their Clothes. Oxford: Berg.
Holland, S. 2004. Alternative Femininities. Body, Age and Identity. Oxford: Berg.
S. Kovač. Na životnim raskrsnicama: predstave Beograđana o svojoj starosti. Etnoantropološki problemi n.s. god. 5, sv. 3, 2010, 57-74.
G. Gorunović. Telo, (ne)moć i tekst: antropološka autotanatografija Roberta F. Merfija. Anrtropologija sv. 3, 2012, 183-211.
Kay Alexander (1992), Roots of the New Age, in: James R. Lewis, J. Gordon Melton (eds.), Perspectives on New Age, State University of New York Press, Albany, 30-48.
James R. Lewis (1992), Approaches to the Study of the New Age Movement, in: James R. Lewis, J. Gordon Melton (eds.), Perspectives on New Age, State University of New York Press, Albany, 1-13.
J. Gordon Melton (1992), New Thought and the New Age, in: James R. Lewis, J. Gordon Melton (eds.), Perspectives on New Age, State University of New York Press, Albany, 15-30.
Paul Heelas (1999), Prosperity and the New Age Movement. The efficacy of spiritual economics, in: Bryan Wylson, Jamie Cresswell (eds.), New Religious Movements: Challenge and Response, Routledge, NY,
Весна Вучинић-Нешковић. 1999. Просторно понашање у Дубровнику. Београд, Филозофски факултет у Београду.
V. Vucinic-Neskovic and J. Miloradovic, 2006. Corso as а Total Social Phenomenon: The Case of Smederevska Palanka, Serbia", Ethnologia Balkanica 10, Lit Verlag, Münster: 229-251.
↑↑↑