Етнологија и антропологија

Етнолошке и антрополошке теорије
Предавачи: др Александар Бошковићредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: После 4.семестра усмени или писмени.
Садржај предмета: Одређења етнолошких и антрополошких парадигми, перспектива, теорија и школа Приступи тумачењу историје етнологије и антропологије Посебне националне традиције дисциплине, одн. дисциплина (етнологије, социјалне и културне антропологије) Оријентације, парадигме и школе Научне биографије најважнијих представника главних праваца у историји етнолошких и антрополошких теорија и метода на општем плану
Циљ изучавања предмета: Основни циљеви предмета су: да студент стекне потребна знања о историји антропологије и етнологије; да овлада формалним језиком и појмовним апаратом дисциплине и њених парадигми; да развија способност читања и тумачења изворне (основне и секундарне) литературе; да савлада вештину писања мањих радова (семинарски рад на одабрану тему); да развија вештину вербалне комуникације, презентације сопствених и туђих ставова, као и аргументоване дискусије.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања и вежби. Она траје два семестра, односно једну школску годину. Има недељно 3 часа предавања и 1 час вежби.
Обавезе студената: Студент има обавезу да у току школске године уради један приказ или мањи семинарски рад, што је и услов да би изашао на испит. Овај рад се излаже, по правилу, на вежбама усмено и предаје наставнику или асистенту у штампаној форми.
Постојећи курсеви:
↑↑↑