Филозофија

Курс:
Етика (осн.)
У оквиру предмета: Етика
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Курс се састоји из три основне целине које су функционално повезане: 1) елемената историје етике (до 30%) 2) разматрања сличности и разлика различитих нормативно-етичких теорија (до 40%) 3) разматрања основних праваца и проблема у метаетици (до 30%).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је презентовање релевантих филозофских учења из историје етике, презентација елемената главних нормативно-етичких теорија и приказ основних праваца и проблема из области метаетике.
Предуслови за полагање: Положен испит из Увода у етику; одслушан 6. семестар.
Облици наставе: 1) Усмена предавања 2) Семинарска саопштења 3) Расправа о главним питањима која су била предмет предавања и саопштења.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Павићевић, Основи етике, 2. део.
А. Макинтајер, Кратка историја етике, поглавља: 1-5,7,8,12,16
Platon, Država: knjiga II (374a – 383c);knjiga III (u celosti);knjiga IV (od 424a do kraja knjige); knjiga V (od 471c do kraja knjige);knjiga VI (od 508a do kraja knjige);knjiga VII (cela)
Платон, Одбрана Сократова
Аристотел, Никомахова етика (делови књига 1-7 и 10)
И. Кант, Заснивање метафизике морала
И.Кант, Критика практичког ума
И.Кант, "О наводном праву да се лаже из човекољубља" (чланак)
Ј. Бабић, “Категорички императив и универзализација” (чланак)
Ј. Бабић, “Кантова концепција дужности” (чланак)
Ј. Бабић, “Произвољност и слобода: Кантово заснивање моралног критерија као категоричког императива” (чланак)
Ј. Бабић, Морал и наше време, поглавља I и IV
Џ.С. Мил, Утилитаризам
Џ.С. Мил, О слободи
А. Донаган, “Утилитаризам и фактор незнања” (чланак)
И.Приморац, “Казна и опште добро: Бентамова теорија казне” (делови 2 и 3)
И.Приморац, “Утилитаризам и кажњавање невиних”, одељак у књизи Преступ и казна.
И.Приморац, “Утилитаристичка грешка” (чланак)
Дон Лок, “ Зашто су утилитаристи убили председника Кенедија?” (чланак)
С. Стојановић, Савремена мета-етика, гл. 1-3, 5-11 и Закључак
Џ. Е. Мур, Принципи етике, главе 1-4
Џ.Ролс, "Два појма правила" (чланак)
Ч. Стивенсон, "Природа етичког разилажења" (чланак)
Ч. Стивенсон, "Убеђивачке дефиниције" (чланак)
Ј. Бабић, “Серлова теорија говорних аката и јесте-треба питање" (чланак)
Ј. Бабић, "Метаетика" (чланак)
Џ. Меки, Етика, поглавље 1 (Субјективност вредности), одељак "аргумент необичности" (стр 34-38); поглавље 6 (Утилитаризам), одељци "утилитаризам поступака" и "утилитаризам правила"
Општа допунска литература
П.Сингер, Увод у етику, поглавља 17, 18, 21, 22, 35-40 и 42
↑↑↑