Филозофија

Курс:
Методологија и филозофија науке (мастер)
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру овога курса предвиђене су две опције/проблематике: однос реализма и антиреализма у савременој методологији и теорије индукције и вероватноће. Тематика прве опције обухватала би следеће проблеме: одређење и кључни ставови научног реализма, варијанте антиреализма (конвенционализам, прагматизам, релативизам итд), антиреалистички аргументи, реалистичко и антиреалистичко тумачење централних методолошких појмова (прогрес, објашњење, теорија итд), конвергенција реализма и антиреализма и различити правци савременог реализма и антиреализма. Друга опција укључује следеће теме: историја теорије индукције и вероватноће (од антике до тридесетих година 20. века), савремене теорије индукције и вероватноће (Кејнз, Карнап, Рајхенбах, Хемпел итд), варијанте оправдања индукције, епистемолошки проблеми различитих одређења индукције и вероватноће, функције индукције у научном истраживању, индукција и савремени проблеми методологије и философије науке итд.
Циљ изучавања курса: Сврха курса је да се студенти додатно усаврше у одређеним подручјима методологије и философије науке, нарочито у вези са специјализацијом коју су изабрали. Утолико ће се курс прилагођавати индивидуалним интересовањима студената.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом (да је студент уписан на мастер-студије).
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На часовима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lari Laudan, Progres i njegovi problemi
↑↑↑