Филозофија

Курс:
Шпански језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Шпански језик 2
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржаји наставе предмета Шпански језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на нивоу Б1 – Б2 и језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста струке. Обрађују се и одређене ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да је група студената који уче шпански језик дисциплинарно хетерогена и да је чине студенти свих десет одељења Филозофског факултета. У настави се примењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, меморисања и преношења информација, писања белешки, резимеа итд.
Циљ изучавања курса: Циљ наставе је овладавање основама језика струке овладавање комплекснијим граматичким структурама, стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области развијајући: читање, разумевање стручних текстова; писменo и усменo изражавања; превођење стручног текста.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Шпански језик 1.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - релативне заменице, презент субјунктива
Превод ужестручног текста; релативне заменице; презент субјунктива.

2. недеља
предавање - имперфекат субјунктива
Превод ужестручног текста; имперфекат субјунктива.

3. недеља
предавање - перфекат субјунктива
Превод ужестручног текста; перфекат субјунктива.

4. недеља
предавање - основе слагања времена
Превод ужестручног текста; основе слагања времена.

5. недеља
предавање - основе слагања времена
Превод ужестручног текста; основе слагања времена.

6. недеља
предавање - глаголске перифразе, коњунктив
Стручни језик, превод општестреучног текста у ком је коришћен коњунктив.

7. недеља
предавање - глаголске перифразе
Стручни језик, превод општестреучног текста у ком је коришћен коњунктив.

8. недеља
предавање - пасив - грађење и употреба
Превод ужестручног текста и вежбање пасивне форме.

9. недеља
предавање - пасив, језик струке
Језик струке: анализа и превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив и пасив.

10. недеља
предавање - језик струке
Језик струке: анализа и превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив и пасив.

11. недеља
предавање - проста и сложена реченица
Превод ужестручног текста са применом основа синтаксе.

12. недеља
предавање - проста и сложена реченица
Превод ужестручног текста са применом основа синтаксе.

13. недеља
предавање - текст и резиме
Примери резимеа, граматика у контексту.

14. недеља
предавање - Хипотетички период
Превод текста и употреба хипотетичког периода.

15. недеља
предавање - Хипотетички период II
Превод текста и употреба хипотетичког периода.

16. недеља
предавање - усмена продукција
Уче писање резимеа и оспособљавају се за усмену продукцију.

17. недеља
предавање - Први контролни задатак
Први контролни задатак, анализа резултата.

18. недеља
предавање - Сложени инфинитни облици
Превод текста. Сложени инфинитни облици.

19. недеља
предавање - Систематизација градива
Систематизација градива, увежбавање слабије савладаних граматичких целина.

20. недеља
предавање - Рад на тексту струке 20-29
У овом периоду ради се на сложенијим оригиналним текстовима на шпанском језику. Програм по недељама креира се у договору са студентима, и у зависности од њихових потреба и интересовања. При избору тема и врста текстова води се рачуна о дисциплинарној хетерорености студената. Критеријум за избор текстова је аутентичност, поузданост извора и актуелност. Поред морфосинтаксе и лексике,студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке, као и са типологијом текстова (дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни) као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе. Уче писање резимеа и оспособљавају се за усмену продукцију. Уз видео материјал студенти се упознају са елементима цивилизације.

30. недеља
предавање - систематизација
Систематизација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
"Избор текстова са уже стручним текстовима за другу годину Филозофског факултета" (Скрипта), М. Николић
Шпанско-хрватски речник В. Виње
Општа допунска литература
Raquel Pinilla, ESPAÑOL MÁS CLARO, SGEL, 2002, Madrid
Једнојезични речник CLAVE
↑↑↑