Филозофија

Курс:
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 (осн.)
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
др Воин Милевскидоцент
изборни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Улога филозофије у постизању врлине и среће код Платона и Аристотела; улога филозофије у заснивању наука (нови век); циљеви филозофије у оквирима аналитичке филозофије; циљеви филозофије и однос филозофије и наука изван аналитичке филозофије (20. век)
Циљ изучавања курса: Да се студенти четврте године упознају са историјски значајним позицијама у погледу циљева филозофије. Основни циљ овог предмета је да студенти као будући професори филозофије развију своје сопствене наставне циљеве и методе.
Предуслови за полагање: За овај предмет потребно је имати положене следеће предмете: Историја филозофије 1а, Увод у филозофију и критичко мисљење, Логика, Историја филозофије 1б, Изборни филозофски 1, Изборни филозофски 2, Естетика 1, Историја филозофије 2а, Естетика 2, Историја филозофије 2б, Теорија сазнања 1, Теорија сазнања 2, Историја филозофије 3а, Општа методологија 1, Етика, Филозофија политике, Историја филозофије 3б, Општа методологија 2, Филозофија језика, Изборни филозофски 3, Изборни филозофски 4.
Облици наставе: Курс се одржава у јесењем семестру на четвртој години студија филозофије. Једном недељно држе се два часа предавања и једном недељно четири часа вежби. На вежбама се обрадјују текстови који прате предавања, што подразумева активно учесће студената у излагању садржаја текстова и дискусији о појединим проблемима.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби су обавезни.
Начин оцењивања рада и резултата: Један семинарски рад (30%); једна презентација (30%). Завршни испит (испит је писмени) (40%)
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje

2. недеља
предавање - Platon, “Protagora”, Platon, “Država”, knjiga 6

3. недеља
предавање - Aristotel, “Nikomahova etika”, knjiga 6

4. недеља
предавање - F. Bacon, “Novi organon”, kniga 1

5. недеља
предавање - R. Descartes, “Rasprava o metodi” (1, 2, 3), “Meditacije” (1,2)

6. недеља
предавање - I. Kant, “Kritika čistog uma” (Uvod)

7. недеља
предавање - R. Carnap, “Prevladavanje metafizike logičkom analizom jezika”.

8. недеља
предавање - Russell, “Granice filozofske spoznaje”, B. Russell, “Vrijednost filozofije”

9. недеља
предавање - L. Wittgenstein, “Filozofska istraživanja”, (1-17)

10. недеља
предавање - F. Waismann, “Kako shvatam filozofiju”

11. недеља
предавање - K. Popper, “Kako vidim filozofiju”, P. Frank, “Lanac koji povezuje znanost s

12. недеља
предавање - E. Husserl, P. Feyerabend
E. Husserl, “Kriza evropskih nauka” (1. poglavlje), P. Feyerabend, “Kako zaštiti društvo od nauke”

13. недеља
предавање - Priprema za ispit
↑↑↑