Филозофија

Курс:
Историја филозофије Ib (Античка филозофија - II део) (осн.)
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Овај курс представља критичко преиспитивање темељних аспеката Платонове филозофије, почевши од раних преко средњих дијалога до позног дијалога Софист. Посебну ћемо се усредсредити на Платонову Теорију идеја, као и на његова етичка промишљања
Циљ изучавања курса: Припремити студенте за критичко, детаљно и пажљиво читање Платонових дијалога, као и за разумевање средишних појмова, кључних поставки и аргументацији Платонове теорије идеја. Нарочито ћемо тежити ка што активнијем учешћу студената у настави. Student
Предуслови за полагање: Упис на факултет.
Облици наставе: Предавања и вежбе. Консултације после предавања, кабинет 361.
План курса:

1. недеља
предавање - Теорија идеја и хипотетичка метода у дијалогу Федон

1. недеља
предавање - Увод у Платоново учење о идејама
Увод у Платоново учење о идејама: значење речи ἰδέα и εἶδος, εἶδος и Сократовска дефиниција (дијалози Еутифрон, Менон, Кратил).

2. недеља
предавање - Покушај телеолошког објашњења: Есхатолошки мит о другом свету у дијалогу Федон

2. недеља
предавање - Дијалог Гозба. Теорија идеја и питање о суштини Ероса

3. недеља
предавање - Највише учење о идеји Добра и аналогија са сунцем (VI књига Државе)
-

3. недеља
предавање - Увођење Теорије идеја у Држави (V)
-

4. недеља
предавање - „Највише учење“ о идеји Добра и аналогија са линијом (VI књига Држава)
-

4. недеља
предавање - Мит о пећини (VII књига Државе)
-

5. недеља
предавање - Платонова критика „пријатеља идеја“ у дијалогу Софист
-

5. недеља
предавање - - Постојање (идеје) небића и могућност лажног говора у дијалогу Софист

6. недеља
предавање - Учење о највишим родовима у дијалогу Софист
-

7. недеља
предавање - Увод у Платонову етику
-

7. недеља
предавање - Мит о настанку човека и врлине. Филозофске импликације (Протагора)
-

8. недеља
предавање - Есхатолошки мит о суђењу душама после смрти и његове етичке импликације, Горгија

8. недеља
предавање - Каликлово разумевање односа physis-nomos. Платонова критика

9. недеља
предавање - Питање о праведности као централној врлини

9. недеља
предавање - Глауконова одбрана Трасимаховог иморализма

10. недеља
предавање - Мит о крилатој души и Платонова психологија у дијалогу Федар

11. недеља
предавање - Платонова психологија и учење о три дела душе (IV књига Државе)

12. недеља
предавање - Аналогија полис-душа. Платоново учење о кардиналним врлинама

13. недеља
предавање - Зашто врлина нема господара: Есхатолошки мит о Еру (X књига Државе)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Платон, Држава, прев. Албин Вилхар, напомене Бранко Павловић, Београд, више издања, књиге I-II (почетка до 368e), IV, V (472c-480), VI-VII и X (596a-599b, 614b-621d).
Платон, „Еутифрон“, у: Дијалози, превео Слободан Благојевић, Графос, Београд, 1987, стр. 117-137;
Платон, „Менон“, у: Дијалози, прев. Албин Вилхар, Култура, Београд, 1970, стр. 359-382, 413-422;
Платон, „Федон“, у: Дела, превод, напомене Милош Н. Ђурић, Дерета, Београд, 2002, стр. 175-245, (више издања)
Платон, „Гозба“ и „Федар“ у: Ијон. Гозба, Федар, превод, напомене Милош Н. Ђурић, BIGZ, Београд, 1985.
Платон, Протагора. Горгија (нарочито 481b-513c), прев. М. Драшковић, А. Вилхар, Београд, 1968.
Платон, „Кратил“ (383а-392а), и “Софист” (240a-264c) Кратил. Теетет. Софист. Државник, Плато, Београд, 2000.
Општа допунска литература
Т.А. Слезак, Читати Платона, Загреб, 2000.
Вернер Јегер, Paideia - Обликовање грчког човека, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1991, стр.289-343;
Platonova filozofska metodologija (knjiga se nalazi u štampi)
Ирина Деретић, Логос, Платон, Аристотел, Plato Books, Београд, 2009, стр. 19-194;
Ирина Деретић, Из Платонове филозофије, Plato Books, Београд, 2010.
↑↑↑