Филозофија

Курс:
Хеленистичка филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Хеленистичка филозофија
Предавачи: др Машан Богдановскиванредни професор
Тамара Плећаш
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део курса укључује низ тема у вези са античким скептицизмом: историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије, историјски развој античког скептицизма од Пирона као оснивачке фигуре до Секста Емпиричара као његовог врхунца, разлике између академског скептицизма и пиронизма, темељну анализу Основа пиронизма Секста Емпиричара, критичко преиспитивање његових аргумената у светлу савремених интерпретација, поређење са учењима стоика и епикурејаца, релевантност античког скептицизма за модерну филозофију и филозофију уопште. Део овог курса представља упознавање са основама стоичке и епикурејске етике (како у хеленистичком тако и у римском периоду). Управо због шкрто сачуваних извора о епикурејској и стоичкој филозофији, савременим реконструкцијама и тумачењима тих основа биће посвећена нарочита пажња. На вежбама се, кроз студентска излагања и расправу, анализирају текстови релевантни за теме претходно обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенте, кроз проучавање три супротстављене доминантне традиције у хеленистичкој филозофији, стоицизма, епикурејства и скептицизма, упозна са темељним и најзначајнијим дискусијама које су обележиле ову епоху.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања, вежбе (семинаре) и консултативну наставу.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије
-

1. недеља
вежбе - Историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије
-

2. недеља
предавање - Пирон као оснивачка фигура
-

2. недеља
вежбе - Пирон као оснивачка фигура
-

3. недеља
предавање - Аркесилај и Академија
-

3. недеља
вежбе - Аркесилај и Академија
-

4. недеља
предавање - Карнеад
-

4. недеља
вежбе - Карнеад
-

5. недеља
предавање - Нова академија и енесидемовски пиронизам
-

5. недеља
вежбе - Нова академија и енесидемовски пиронизам
-

6. недеља
предавање - Пиронизам Секста Емпиричара, историјски и проблемски контекст
-

6. недеља
вежбе - Пиронизам Секста Емпиричара, историјски и проблемски контекст
-

7. недеља
предавање - Пиронизам Секста Емпиричара, основни аргументи
-

7. недеља
вежбе - Пиронизам Секста Емпиричара, основни аргументи
-

8. недеља
предавање - Границе уздржавања од суда
-

8. недеља
вежбе - Границе уздржавања од суда
-

9. недеља
предавање - Пиронизам, здрав разум и филозофија
-

9. недеља
вежбе - Пиронизам, здрав разум и филозофија
-

10. недеља
предавање - Живот без веровања
-

10. недеља
вежбе - Живот без веровања
-

11. недеља
предавање - Да ли пирониста може да живи свој скептицизам?
-

11. недеља
вежбе - Да ли пирониста може да живи свој скептицизам?
-

12. недеља
предавање - Цицерон и академски скептицизам
-

12. недеља
вежбе - Цицерон и академски скептицизам
-

13. недеља
предавање - Скептицизам и стоицизам
-

13. недеља
вежбе - Скептицизам и стоицизам
-

14. недеља
предавање - Антички скептицизам и рана модерна филозофија
-

14. недеља
вежбе - Антички скептицизам и рана модерна филозофија
-

15. недеља
предавање - Рекапитулација, закључци и сугестије за даље проучавање
-

15. недеља
вежбе - Рекапитулација, закључци и сугестије за даље проучавање
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Живан Лазовић, Може ли се живети пироновски скептицизам, у зборнику Антика и савремени свет, Друштво за античке студије Србије и Архив Срема, Београд, 2007.
Машан Богдановски, Скептик може да живи свој скептицизам, Филозофски годишњак 20, Београд, 2007.
Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.
Диоген Лаертије, Животи и мишљења истакнутих филозофа, Београд, Дерета, 2003. (7, 9. и 10. књига)
Епиктет (Флавије Аријан), Приручник, Загеб, Крузак, 2006.
Луције Анеј Сенека, Писма пријатељу, 94. и 95. писмо, Београд, Дерета, 2009.
Стивен Еверсон, "Епикурејство" у Историја филозофије 2, од Аристотела до Августина, Београд, Плато, стр. 204-234.
Бред Инвуд, "Стоицизам", у Историја филозофије 2, од Аристотела до Августина, Плато, Београд, стр. 235-263.
Михаел Фреде, "Скептици", у Историја филозофије 2, од Аристотела до Августина, Београд, Плато, 2007, стр. 264-294.
Павел Грегорић и Филип Гргић (прир.), Хеленистичка филозофија: Епикуровци, стоици, скептици, Загреб: Крузак, 2005.
Општа допунска литература
Марко Аурелије, Самом себи, Плато, Београд, 1998.
Тит Лукреције Кар, О природи ствари, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1989.
↑↑↑