Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIa (Средњовековна и модерна филозофија) (осн.)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Оцена ће зависити од два рада (укупно 50% коначне оцене). Први рад ће бити ваш кратак одговор (2-3 стране) на једну од неколико понуђених тема о доказима божјег постојања. Пуно времена ћемо посветити расправи о томе како треба писати радове. После тога имаћете три недеље да предате рад, након чега ћете добити оцену и детаљне коментаре. Ваш следећи рад ће бити исправка првог рада. Оцена за други рад неће зависити од квалитета тог рада, већ искључиво од разлике у квалитету између прве и друге верзије.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти, кроз изучавање теорија и терминологије овог периода развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и критичког разматрања филозофске литературе.
Предуслови за полагање: Историја 1а и 2а
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Anselmo Canterburyjski, Quod vere sit deus, svezak prvi, Demetra, Zagreb, 1997
Dekart: Meditacije
Хјум: Дијалози о природној религији
Лајбниц: Монадологија и Начела природе и милости утемељена на уму, у G W Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980
Хјум: Истраживање о људском раѕзму
Хјум:Расправа о људској природи
ВИНДЕЛБАНД, Вилхелм Istorija filozofije / Vilhelm Vindelband ; [preveli Nada Šašel, Danko Grlić, Danilo Pejović]. - Novi Beograd : Book & Marso, 2007 (Bor : Tercija). - 58
↑↑↑