Филозофија

Курс:
Нормативна политичка теорија (мастер)
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Иван Младеновићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Главни задатак курса јесте испитивање различитих типова нормативног оправдања у политичкој теорији. Први део курса биће посвећен разматрању појмова легитимности, ауторитета и политичких дужности. Најпре ће бити истражено Разово схватање разлога за покоравање ауторитету, као и његова концепција легитимног ауторитета. У другом делу курса посебна пажња биће посвећена замисли да се легитимни политички поредак заснује на идеји сагласности. Овај део курса започињемо разматрањем класичних теорија друштвеног уговора, док ће потом тежиште истраживања бити на савременим уговорним теоријама, пре свега Ролсовој и Бјукенановој. У завршном делу курса бавићемо се данас доминантним гледиштем о демократским основама легитимности. Главни циљ биће да се истражи шта је то што демократију чини нормативно оправданом.
Циљ изучавања курса: Основни циљ курса јесте да пружи смернице за разумевање неких од најважнијих токова у савременим дискусијама везаним за филозофију политике. Курс има за циљ да припреми студенте за самостално истраживање у нормативној политичкој теорији.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bjukenan, Džejms, Granice slobode, Beograd: Dereta, 2002.
Raz, Joseph, Moralnost slobode, Zagreb: Kruzak, 2007.
Rols, Džon, Teorija pravde, Beograd, Podgorica: JP Službeni list SRJ, CID, 1998.
Stupar, Milorad, Filozofija politike: Antičko i moderno shvatanje političke zajednice, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip Višnjić“ a. d., 2010.
Svift, Adam, Politička filozofija, Beograd: Clio, 2008.
Dal, Robert, Demokratija i njeni kritičari, Podgorica: CID, 1999.
Estlund, David, „The Democracy/Contractualism Analogy“, Philosophy & Public Affairs, Vol. 31, No. 4, 2003, pp. 387-412.
↑↑↑