Филозофија

Курс:
Филозофија перцепције
У оквиру предмета: Филозофија перцепције
Предавачи: др Милош Вулетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: -Чулно искуство нам омогућује најнепосреднији контакт са сопственом околином. Вид, слух, додир, мирис и укус нам пружају широк спектар богатих информација о свету. Уз то, чулно искуство игра кључну улогу у стицању, оправдавању и рационалном заснивању многих наших фундаменталних појмова и веровања, као и у омогућавању и вођењу свесних поступака. Међутим, свет каквим га путем чула (наизглед) сазнајемо у великој мери се разликује од тога какав заиста јесте и каквим га природне науке описују. Ово доводи у питање фундаменталну рационалну и епистемолошку улогу чулног опажања, пре свега као извора оправдања и рационалног заснивања наших веровања и отвара низ важних филозофских проблема. На овом курсу ћемо се превасходно бавити следећим питањима: како треба објаснити однос искуства и судова/веровања које доносимо на основу искуства; шта су објекти којих смо свесни у искуству; да ли и у ком смислу искуство има садржај; како плаузибилно схватање искуства треба да објасни илузије и халуцинације.
Циљ изучавања курса: -Циљ курса је упознавање студената са кључним филозофским проблемима и позицијама које се тичу природе чулног искуства и његовог односа са мишљењем и когницијом у ширем смислу, као и припремање студената за самостално бављење овим филозофским темама.
Предуслови за полагање: - Завршене основне студије
Облици наставе: - Предавања и вежбе
Начин оцењивања рада и резултата: -
↑↑↑