Филозофија

Курс:
Увод у филозофију и критичко мишљење
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Основни филозофски правци, методе и појмови; однос између филозофије и науке; теорија аргументације; филозофија, логика и природни језик.
Циљ изучавања курса: Да се студенти прве године упознају са једним бројем значајних филозофских проблема, праваца и метода, са значењем неких од основних филозофских појмова, као и са критеријумима разликовања исправне и неисправне аргументације.
Предуслови за полагање: За овај курс нема посебних предуслова.
Облици наставе: Курс се одржава у зимском семестру на првој години студија филозофије. Једном недељно држе се два часа предавања и једном недељно два часа вежби. На вежбама се обрађују текстови који прате предавања, што подразумева активно учешће студената у излагању садржаја текстова и дискусији о појединим проблемима.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби су обавезни, а студенти по жељи и уз консултацију са неким од наставника или асистената могу да се одлуче на писање семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит је писмени.
План курса:

1. недеља
предавање - Природа филозофских проблема (проф. др Живан Лазовић)
Уводно предавање
Литература: П. Ф. Стросн, "Аналитичка филозофија (фотокопија);
Г. Рајл, "Философски аргументи" (у: Свест и сазнање, прир. А. Павковић, Београд 1980);
Ф. Вајсман, "Како схватам философију" (у: Свест и сазнање, прир. А. Павковић, Београд 1980);
З. Лазовић, "Бертранд Расел: две прекретнице у савременом емпиризму" (Филозофски годишњак, 10, 1997)

2. недеља
предавање - Филозофија и наука (доц. др Светозар Синђелић)
Литература: Светозар Синђелић, "Стара и нова филозофија науке" (у припреми)

3. недеља
предавање - Домен и обележја индуктивног закључивања (доц. др Александар Гордић)
Литература: А. Н. Приор (уредник), Хисторија логике, Напријед, Загреб, 1970, додатак: Макс Блек, Индукција А. Зорић, (приређивач), Теорије индукције у XX веку, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, 2005, одабрани делови

4. недеља
предавање - Појмови a priori-a posteriori, нужно-контингентно, аналитичко-синтетичко
Литература: И. Кант, Критика чистог ума, Увод, Дерета, Београд, 2003. Г. Фреге, Основе аритметике, Увод и Прво поглавље, Крузак, Загреб, 1995. В. ван О. Квајн, «Две догме емпиризма», Реализам, натурализам и емпиризам (прир. А. Крон и С. Новаковић), Институт за филозофију, Београд, 2004. С. Крипке, «Идентитет и нужност», Огледи о језику и значењу, Филозофско друштво Србије, Београд, 1992. A. Квинтон, «Априорно и аналитичко» (допунска);

5. недеља
предавање - Детерминизам и слобода (доц. др Светозар Синђелић)
Литература: Невен Сесардић, Физикализам и слобода, Београд, 1984.

6. недеља
предавање - Онтолошки доказ и Reductio (проф. др Војислав Божичковић)
Литература: Louis Pojman (ed:), Introduction to Philosophy (1990), odeljci iz poglavlja Philosophy of Religion i tekst Svetog Anselma odatle.

7. недеља
предавање - Декартов став 'Cogito ergo sum' (проф. др Војислав Божичковић)
Литература: Dekart, II Meditacija iz Meditacija o Prvoj Filozofiji, i tekstovi Willliamsa, Hintikke i dr.

8. недеља
предавање - Интуитивно сазнање (проф. др Леон Којен)
Литература: A. Квинтон, "Априорно и аналитичко"; С. Крипке, Именовање и нужност (делови); К. Мекгин, "Априорно и апостериорно сазнање"; П. Богосијан, "Преиспитивање аналитичности"; Џ. Билер, "Интуиција и аутономија филозофије"; Е. Соса, "Минималне интуиције"

9. недеља
предавање - Метод логичке анализе (проф. др Живан Лазовић)
Литература: П. Ф. Стросн, "Аналитичка филозофија (фотокопија);
Г. Рајл, "Философски аргументи" (у: Свест и сазнање, прир. А. Павковић, Београд 1980);
Ф. Вајсман, "Како схватам философију" (у: Свест и сазнање, прир. А. Павковић, Београд 1980);
З. Лазовић, "Бертранд Расел: две прекретнице у савременом емпиризму" (Филозофски годишњак, 10, 1997)

10. недеља
предавање - Дијалектика као филозофски метод (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: М. Арсенијевић, Простор, време, Занон, Београд 2006, парграфи 32,40. М. Арсенијевић, Предговор за Хегелову Феноменологију духа, Београд 2005, стр.VI-VIII

11. недеља
предавање - Reductio ad absurdum као филозофски и научни метод (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: Г. Рајл, "Филозофски аргументи" у зборнику: Свест и сазнање, прир. А Павковић, Београд 1980 Е.Џ. Лемон, Упознавање с логиком, друго издање, Никшић 2002

12. недеља
предавање - Логичке грешке (проф. др Коста Дошен)
Литература: E.Џ. Лемон: Упознавање са логиком, друго издање, Јасен, Никшић, 2002; Чланци о логичким грешкама и парадоксима у P. Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy, MacMillan, London, 1967.

13. недеља
предавање - Парадокси (проф. др Коста Дошен)
Литература: E.Џ. Лемон: Упознавање са логиком, друго издање, Јасен, Никшић, 2002; Чланци о логичким грешкама и парадоксима у P. Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy, MacMillan, London, 1967.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Избор текстова на нашем језику; текстови ће одговарати појединачно темама и бити обрађивани на вежбама.
↑↑↑