Историја

Курс:
Француски језик 1
У оквиру предмета: Француски језик 1
Предавачи: др Милица Мирићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Страни језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру облсти које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: Услов да се студент определи за изучавање енглеског, руског, француског и немачког језика јесте најмање 8 година учења језика током претходног школовања (између 670 и 880 часова у зависности од типа школе и статуса језика), тј. ниво Б1 одређен Заједничким европским референтним оквиром за учење страних језика (Савет Европе). Овај ниво знања подразумева да студент влада: основним лексичким фондом, најважнијим граматичким структурама, основним комуникативним вештинама, основним социо-културним знањима о земљама чији језик изучава, способношћу да језик схвата као систем комуникације, способношћу да анализира процес сопственог учења страног језика.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит)и које, у укупном збиру поена од 100, учествују са 60 поена(у форми два контролна теста и носе 40 и 20 поена) и на основу резултата писменог испита (у форми теста) који носи 40 поена. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Студирање
Текст 1: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара

2. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
. Текст 2: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Придеви: а) показни, присвојни, неодређени – облици и употреба; б) квалификативи Заменице: а) показне, присвојне, неодређене – облици и употреба;

3. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 3: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Личне заменице: ненаглашене, наглашене, у функцији директног и индиректног објекта; неутрум – облици; en и y у адвербијалној употреби;

4. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 4: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Релативне заменице: прости и сложени облици, у комбинацији са показним заменицама; наглашавање реченичних делова ; релативна реченица;

5. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 5: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Начини, времена и стања глагола – општи преглед. Индикатив: présent, futur simple, futur antérieur, futur proche - употреба

6. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 6: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Индикатив : passé composé, imparfait, plus-que-parfait – употреба

7. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 7: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Индикатив : passé simple, passé antérieur, passé récent - употреба

8. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 8: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Кондиционал : conditionnel présent, conditionnel passé - употреба

9. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 9: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Субјунктив : subjonctif présent, subjonctif passé – формирање и употреба

10. недеља
предавање - Студирање / Морфосинтакса
Текст 10: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Пасив: морфологија и конструкција агенса.

11. недеља
вежбе - Систематизација
Усмена и писмена везбања; припрема за контролни задатак.

12. недеља
- - Контролни задатак
I контролни задатак у форми теста. Тестира се разумевање текста на француском језику, познавање вокабулара и граматичких структура (морфологија и морфосинтакса)

13. недеља
предавање - Морфологија
Анализа резултата постигнутих на контролном задатку и анализа грешака. Грађење речи: а) деривација помоћу префикса, суфикса и неправа деривација; б) композиција

14. недеља
- - Морфосинтакса
Самостални рад студената на даљем увежбавању пређеног градива.

15. недеља
- - Морфосинтакса
Самостални рад студената - систематизација пређеног градива

16. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 11: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Инфинитив : infinitif présent, infinitif passé. Инфинитивска реченица.

17. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 12: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Партиципи : participe présent – simple et composé, gérondif, adjectif verbal; participe passé. - Употреба партиципа и њихова вредност у реченици. - Партиципска реченица.

18. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 13: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара. Индиректни говор, слагање времена, комплетивна реченица.

19. недеља
предавање - Француска цивилизација / синтакса
Текст 14: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање узрока: а) зависном реченицом; б) координацијом; ц) партиципима и герундивом; д) конструкцијом предлог + инфинитив; е) конструкцијом предлог + именица.

20. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 15: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање последице: а) зависном реченицом (индикатив или субјунктив); б) координацијом; ц) конструкцијом предлог + инфинитив

21. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 16: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање времена: а) зависном реченицом; б) партиципима и герундивом; ц) конструкцијом предлог + инфинитив; д) конструкцијом предлог + именица (антериорност, постериорност и симултаност)

22. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 17: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање намере и циља: а) зависном реченицом; б) конструкцијом предлог + инфинитив; ц) конструкцијом предлог + именица.

23. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 18: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање хипотезе: а) зависном реченицом; б) партиципима и герундивом; ц) конструкцијом предлог + инфинитив; д) конструкцијом предлог

24. недеља
предавање - систематизација
Систематизација пређеног градива - усмена и писмена вежбања

25. недеља
- - Контролни задатак
II контролни задатак у форми теста. Тестира се разумевање текста на француском језику, познавање вокабулара и граматичких структура (синтакса)

26. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 19: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање поређења: а) зависном реченицом; б) компаратив и суперлатив; ц) посебним придевима за поређење; (поређење по једнакости и неједнакости)

27. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација градива - припрема за контролни тест

27. недеља
предавање - Француска цивилизација / Синтакса
Текст 20: разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара Изражавање концесије, опозиције и рестрикције: а) зависном реченицом; б) координацијом; ц) партиципима и герундивом; д) конструкцијом предлог + инфинитив; е) конструкцијом предлог + именица.

29. недеља
- - Припрема за испит
Самостални рад студената на систематизацији градива - припрема за испит

30. недеља
- - Испит
Писмени испит у форми теста
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Основна Ј. Видић, Améliorez votre français – exercices de grammaire - 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998. Ј. Видић, Избор текстова за студенте I године Филозофског факултета, скрипта
↑↑↑