Историја

Курс:
Европска уметност ренесансе и маниризма (осн.)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Разумевање кључних феномена европске цивилизације ренесасног и маниристичког доба и спознаја њихових основних вредности, као и њиховог постојања данас и утицаја на савремени свет. Оспособљавање студената да упознају уметничко дело путем предавања, посете музејима, на терену и кроз електронске базе података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са настанком, развојем и токовима европске уметности 15. и 16. века. Сагледавање уметничког дела у његовом идејном, теоријском, друштвеном и културном контексту. Разумевање кључних феномена европске цивилизације.
Предуслови за полагање: Неопходно похађање предавања и вежби.
Облици наставе: Предавања и вежбе, 15 предавања и 15 вежби по модулу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Freedberg S. J., Painting in Italy 1500 to 1600, Harmondsworth 1971.
Е. Блант, Уметничка теорија у Италији, Београд 2004.
Општа допунска литература
Panofski E., Umetnost i značenje: Ikonološke studije, Beograd 1975.
↑↑↑