Историја

Курс:
Зета од 13. до 15. века (осн.)
У оквиру предмета: Зета од 13. до 15. века
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Најважнији извори и литература, с освртом на заблуде и злоупотребе у новијој историографији. Најважнији архиви у којима се чува грађа за историју Зете. Историја Дукље, односно Зете од припајања Немањиној држави до последњих остатака државности у доба Црнојевића. Положај Зете у Немањића држави, постепена промена статуса након смрти цара Уроша, градови, уздизање обласних господара, сукобљавање српских, млетачких и турских интереса. Схватање разлика између Зете као географске и историјске целине и њене политичке подељености на државне творевине различитих традиција и статуса – комуне, територије обласних господара, херцегова земља, млетачки поседи
Циљ изучавања курса: Стицање продубљених знања о главним историјским процесима позносредњовековне Зете. Овладавање знањима и вештинама за рад с одговарајућим изворима.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања, дијалошка метода, подстицање аргументованог и критичког мишљења. фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани рад, извођење power point презентација.Менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам, границе, одлике тла, природа, привреда и друштво, политичке особености
-

1. недеља
вежбе - Типологија извора за историју Зете у позном средњем веку
-

2. недеља
предавање - Млетачки извори – врсте и најважније збирке
-

2. недеља
вежбе - Наслеђе Дукљанске краљевине у држави Немањића
-

3. недеља
предавање - Дубровачки извори – врсте и најважније збирке
-

3. недеља
вежбе - Положај Зете у држави Немањића 1
-

4. недеља
предавање - Италијански извори (Римска курија, Напуљ, Фиренца. . . )
-

4. недеља
вежбе - Положај Зете у држави Немањића 2
-

5. недеља
предавање - Домаћи извори (повеље, житија, натписи, записи, закони. . . )
-

5. недеља
вежбе - Комунална друштва на обалама јужног Јадрана
-

6. недеља
предавање - Грађа Которског архива
-

6. недеља
вежбе - Босна на обалама Зете
-

7. недеља
предавање - Статути приморских градова
-

7. недеља
вежбе - Балшићи 1
-

8. недеља
предавање - Историографија о средњовековној Зети
-

8. недеља
вежбе - Балшићи 2
-

9. недеља
предавање - Црква у Зети 1
-

9. недеља
вежбе - Балша III и Венеција
-

10. недеља
предавање - Црква у Зети 2
-

10. недеља
вежбе - Зета под влашћу српских деспота
-

11. недеља
предавање - Привреда Зете
-

11. недеља
вежбе - Стефан Вукчић Косача и Зета
-

12. недеља
предавање - Култура
-

12. недеља
вежбе - Организација млетачких поседа у Зети
-

13. недеља
предавање - Положај и судбина Боке у историји зетског приморја XV века
-

13. недеља
вежбе - Турско-млетачки сукоби за власт над Зетом
-

14. недеља
предавање - Црнојевићи 1
-

14. недеља
вежбе - Црнојевићи 2
-

15. недеља
предавање - Турско-млетачко разграничење
-

15. недеља
вежбе - Средњовековно наслеђе у потоњим вековима
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја Црне Горе 2/ том 1–2, Титоград 1970.
И. Божић, Немирно Поморје XV века, Београд 1979.
O. J. Schmitt, Das venezianische Albanien (1392–1479), München 2001.
Општа допунска литература
М. Антоновић, Град и жупа у зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, Београд 2003.
И. Стијепчевић, Архивска истраживања Боке Которске, Пераст 2003
И. Божић, О положају Зете у држави Немањића, ИГ 1–2 (1950) 97–122
Средњовјековна историја Црне Горе као поље истраживања, Зборник радова са Округлог стола Историјског института, књига 3, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица 1999.
↑↑↑