Историја

Курс:
Увод у историјске студије (осн.)
У оквиру предмета: Увод у историјске студије
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Кроз предавања и вежбе студенти се упознају са основним поставкама историјске науке, најважнијим појмовима, научним поступцима, историјском грађом, научном историографијом и њеним хронолошким развојем до савременог доба. Практични део обухвата рад у архиву, анализу извора и претраживање релевантних страница на интернету.
Циљ изучавања курса: Усвајање начелног критичког става и развијање способности самосталног размишљања, израженогу усменом и писаном облику, уз поштовање другачијег мишљења; вежбање вођења стручних дијалога; вештина вођења бележака и прављења исписа из литературе и извора
Предуслови за полагање: Упис на студије Историје.
Облици наставе: Предавања - 2 часа недељно - доц. др Чедомир Антић Вежбе - 2 часа недељно - асистенти Архивска пракса Практичан рад у рачунарским учионицама
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
1. недеља предавање - Уводно предавање 3. октобар 2013. - Историја, историографија, историчар, основни појмови ; упознавање са садржајем и предметом курса, структуром оцењивања, приручницима Нема вежби.

2. недеља
предавање - Српска историографија
2. недеља предавање – Српска историографија, прошлост, установе, часописи... 10.октобар 2013. 2. недеља вежбе: Упознавање са садржајем и предметом курса, начин одвијања вежби. Примери историографског рада у Србији.

3. недеља
предавање - Методологија историјских истраживања
3. недеља предавање - Методологија историјских истраживања – од избора теме до њене презентације 17. октобар 2013. вежбе: Примери и примена.

4. недеља
предавање - Периодизација и хронологија
4. недеља предавање - Периодизације историје, хронологија – појмови, намена и начин формирања 24. октобар 2013. вежбе: примери у историји. Рачунање времена. Проблем календара. Значај периодизације и календара у историографији.

5. недеља
предавање - Преглед развоја светске историографије
Историографија - Преглед развоја историографије 31 октобар 2013. Вежбе: Анализа дела која могу послужити као пример. Разговор о најважнијим правцима у историографији.

6. недеља
предавање - Извори и критика извора
Извори и критика извора - Појам, принципи анлизе... 07. новембар 2013. Вежбе- рад на изворима

7. недеља
предавање - Писање историје
предавање – Писање историје 14. новембар 2013. Вежбе: примери

8. недеља
предавање - Архивска пракса
Предавање, вежбе – Архивска пракса: претходна припрема прављење исписа и извора 21. новембар 2013. – Предаја приказа

9. недеља
предавање - Гост предавач
„Модернoст и историја“ 28. новембар 2013. Вежбе - историја и модернизација

10. недеља
предавање - Историографија и нове технологије
предавање: Историографија и нове технологије, базе података, нове теме. 05. децембар 2013. вежбе: пракса - први приказ - анализа

11. недеља
предавање - Колоквијум
Уместо предавања – Колоквијум 12. децембар 2013 вежбе - Завршни час – анализа

12. недеља
предавање - Поправни колоквијум
Уместо предавања - Поправни колоквијум Уместо вежби - Анализа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Џон Тош, У трагању за историјом, Циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене историје, Clio, Београд, 2008,9-50,83-174, 175-203 (грађа, коришћење извора, историјска проучавања, писање, тумачење историје) Martha Boeglin, Akademsko pisanje korak po korak, Od haosa ideja do strukturisanog teksta, Akademska knjiga, Novi Sad 2010, 27-66, 119-178 (planiranje vremena, studiranje, učenje, akademsko pisanje) (ukupno 59)
Општа допунска литература
ПРЕДЛОГ МОНОГРАФИЈА ЗА ПРИКАЗ 1. F. Arijes, Vekovi detinjstva, Beograd 1973. 2. М. Blok, „Apologija istorije ili zanat istoričara“, Treći program Radio Beograda, 2–2 (proleće 1970), 329–460. 3. Ј. Huizinga, Homo Ludens. O podrijetlu kulture u igri,
Џон Тош, У трагању за историјом, Циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене историје, Clio, Београд, 2008. Рихард ван Дилмен (Приређ.), Историја, Лексикон појмова, Clio, Београд, 2010. Вероника Сал (Приређ.), Историчари, Clio, Београд, 2008.
↑↑↑