Историја

Курс:
Историја српског народа (16. – 18. века) (осн.)
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.50
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о основним проблемима и токовима историје Срба под турском и хабзбуршком влашћу. Тежиште ће бити на проблему структуре друштва, демографским приликама, миграционим кретањима, националним и друштвеним институцијама, утицају аустро-турских и млетачко-турских ратова на прилике на нашем простору, привредним приликама и свакодневном животу. Практична настава састоји се од две целине – консултација са мањим групама студената ради припрема њихових самосталних радова о појединим проблемима и, потом, саопштавања резултата пред осталим полазницима наставе, као и расправе о њима. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан рад, научно аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање са најважнијим проблемима и приликама у којима је живео српски народ под турском и аустријском влашћу, проблемима интеграције и акултурације на простору на коме су се додиривали и сучељавали хришћански и исламски културни круг.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад са документима
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

1. недеља
вежбе - Уводно предавање

2. недеља
предавање - Турска освајања и управна подела јужнословенског простора

2. недеља
вежбе - Турска освајања и управна подела јужнословенског простора

3. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

3. недеља
вежбе - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

4. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

4. недеља
вежбе - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

5. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

5. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

6. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

6. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

7. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

7. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

8. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

8. недеља
вежбе - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

9. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

9. недеља
вежбе - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

10. недеља
предавање - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата

10. недеља
вежбе - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата

11. недеља
предавање - Бечки рат (1683-1699)

11. недеља
вежбе - Бечки рат (1683-1699)

12. недеља
предавање - Велика сеоба и Београдски сабор 1690

12. недеља
вежбе - Велика сеоба и Београдски сабор 1690.

13. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

13. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

14. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

14. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

15. недеља
предавање - Кочина крајина

15. недеља
вежбе - Кочина крајина

16. недеља
предавање - Црна Гора у 18. веку

16. недеља
вежбе - Црна Гора у 18. веку

16. недеља
вежбе - Црна Гора у 18. веку

17. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској у 18. веку

17. недеља
вежбе - Срби у Јужној Угарској у 18. веку

18. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век

18. недеља
вежбе - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век

19. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

19. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

20. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

20. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

21. недеља
предавање - Ракоцијев устанак и Срби

21. недеља
вежбе - Ракоцијев устанак и Срби

22. недеља
предавање - Крушедолски сабор

22. недеља
вежбе - Крушедолски сабор

23. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

23. недеља
вежбе - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

24. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

24. недеља
вежбе - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

25. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славнији, Срему, Бачкој и Банату

25. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату

26. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату

26. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату

26. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату

27. недеља
предавање - Кнежинска самоуправа на српском етничком простору

27. недеља
вежбе - Кнежинска самоуправа на српском етничком простору

28. недеља
предавање - Штампање и издавање књига на српском језику и трговина књигама

28. недеља
вежбе - Штампање и издавање књига на српском језику и трговина књигама

29. недеља
предавање - Дисконтинуитет српске друштвене елите

29. недеља
вежбе - Дисконтинуитет српске друштвене елите

30. недеља
предавање - Закључно предавање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, III-IV, Београд 1993.
Историја Црне Горе, 3, Титоград 1975.
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 2002, 277-450.
Душанка Бојанић, Турски закони и законски прописи из XV и XVI века за смедеревску, крушевачку и видинску област, Београд 1974.
Дејан Микавица, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад 2007, 9-139.
Војин С. Дабић, Војна крајина. Карловачки генералат (1530-1746), Београд 2000, 9-140, 258-264.
Глигор Станојевић, Југословенске земље у млетачко-турским ратовима XVI-XVIII вијека, Београд 1970.
Војин С. Дабић, Банска крајина (1688-1751), Београд-Загреб 1984, 9-61, 149-175.
Славко Гавриловић, Исаија Ђаковић, архимандрит гргетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник МС за историју, 74, 2006, 7-34.
Општа допунска литература
Напомена: допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и потребама наставе
↑↑↑