Историја

Курс:
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века (master) (мастер)
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о крупним проблемима из историје Срба под турском влашћу – проблему континуитета и дисконтинуитета српског друштва и чиниоцима који су утицали на његово преобликовање, демографским успонима и падовима, миграционим кретањима, условима и могућностима привређивања, чиниоцима који су одредили одређене облике друштвеног самоорганизивања (кнежинска самоуправа у већем делу српских земаља и племенска организација у Херцеговини и Црној Гори), спољним утицајима на свакодневни живот и проблемима акултурације, укључујући и проблем исламизације. Практична настава састоји се од обраде појединих проблема на основу сачуваних објављених и, зависно од предзнања полазника, необјављених историјских извора. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан научни рад, научно аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање са проблемима и приликама у којима је живео српски народ под турском влашћу, пре свега оним који у досадашњој историграфији нису довољно осветљени: привредним, демографским приликама, проблемима акултурације и свакодневног живота.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских обавеза
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад са документима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, III-IV, Београд 1993.
Историја Црне Горе, III-1, Титоград 1975.
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 2002, 277-450.
Душанка Бојанић, Турски закони и законски прописи из XV и XVI века за смедеревску, крушевачку и видинску област, Београд 1974.
Милан Васић, Становништво Крушевачког санџака и његова друштвена структура у XVI веку, /у књизи/: Крушевац кроз векове, Крушевац 1972, 49-73.
Милан Васић, Исламизација на Балканском полуострву, Источно Сарајево 2005.
Душанка Бојанић, Јадар у XVI и XVII веку, Јадар у прошлости, Лозница 1985, 77-191.
Бранислав Ђурђев и други, Кануни и канун-наме за Босански, Херцеговачки, Зворнички, Клишки, Црногорски и Скадарски санџак, Сарајево 1957.
Bruce W. McGowan, Sirem sancağı mufassal tahrir defteri, Ankara 1983.
Општа допунска литература
Напомена: допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и потребама наставе
↑↑↑