Историја

Курс:
Историја српског народа у раном средњем веку (мастер)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски треба савладати све оно што из извора знамо о српским династијама у ранофеудално доба, тј. од формирања држава до појаве династије Немањића. Такође, за сваког владајућег члана династије треба изложити о њима све оно што је познато из извора, пратећи и родбинске везе са другим владарским кућама. Практично за ову тему не можемо много дати за вежбање студентима, јер домаћих извора скоро да и нема, па ћемо се претежно позабавити византијским изворима.
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну довољно критичких знања о раном средњем веку, посматрано кроз тему династије као најважније институције државе од 9. до 12. века.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе, активност на часовима, испуњавање предвиђених обавеза.
Облици наставе: Већим делом настава се изводи у облику предавања, а мањим у облику вежбања. Очекује се активно учешће студената као и израда индивидуалних истраживачких радова.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
- упознавање студената са планом и начином рада, обавезама, вредновањем активности и начином оцењивања

2. недеља
предавање - Средњовековне династије
Средњовековне династије, западно-европска и византијска традиција, елементи и основни појмови. Династичка традиција код Срба у раном средњем веку: примогенитура и сениорат.

3. недеља
предавање - Династија Властимировић

4. недеља
предавање - Практични рад: читање и анализа одломака из дела Константина Порфирогенита
Практични рад: читање и анализа одломака из дела Константина Порфирогенита. Задати студентима да обраде расправу Г. Острогорског о овом извору.

5. недеља
предавање - Династија Воислављевића у Дукљи од краја 10. до краја 12. века
- Јован Владимир, Стефан Војислав, краљ Михаило, Константин Бодин, краљ Ђорђе и кнез Михаило

6. недеља
предавање - Практични рад са студентима: одломци из византијских извора о Воислављевићима
Практични рад са студентима: одломци из византијских извора о Воислављевићима (Скилица, Кекавмен, Ана Комнина) и Летопис попа Дукљанина.

7. недеља
предавање - Вукановићи, рашка династија од краја 11. века до времена Немањића

8. недеља
предавање - Српски велики жупани Урош I и Урош II и династије из Угарске и Чешке
- о династичким везама српских великих жупана Уроша I и Уроша II са династијама из Угарске и Чешке

9. недеља
предавање - Практични рад: одломци из византијских и других извора о Вукановићима.

10. недеља
предавање - Појава нове династије – Немањићи
Појава нове династије – Немањићи; о родбинским везама Вукановића и Немањића.

11. недеља
предавање - Практични рад: читање и анализа извора о Немањи и његовим синовима.

12. недеља
предавање - Наставак анализе одломака из житија Светог Симеона и византијских извора.

13. недеља
предавање - Наставак анализе одломака из житија Светог Симеона и византијских извора.

14. недеља
предавање - Колоквијум

15. недеља
предавање - Завршни час, поправни колоквијум и оцењивање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
К. Јиречек, Историја Срба I, II, Београд 1952.
Историја српског народа I, Београд 1981. 1982.
Историја Црне Горе I, Титоград 1967.
Општа допунска литература
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995.
А. Ивић, Родословне таблице српских династија и властеле, Београд 1928.
Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице српских династија и властеле, Београд 1991.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад – Београд, 2001, друго издање 2008.
Т. Живковић, Портрети српских владара (9-12век), Београд 2006.
↑↑↑