Историја

Курс:
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века - општи курс
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о основним проблемима и токовима историје Срба под хабзбуршком влашћу. Тежиште ће бити на проблему сеоба, структуре друштва и акултурације, као и демографским приликама, националним и друштвеним институцијама, аграрним односима и утицају аустро-турских ратова на прилике на нашем простору. Практична настава састоји се од две целине- консултација са мањим групама студената ради припрема њихових самосталних радова о појединим проблемима и, потом, саопштавања резултата пред осталим полазницима наставе, као и расправе о њима. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан рад, научно аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање са најважнијим проблемима и приликама у којима је живео српски народ под аустријском влашћу под коју је доспео добровољним или принудним сеобама, али и ширењем Хабзбуршке монархије на делове јужнословенског простора. Посебна пажња биће посвећена проблему укључивања Срба у хабзбуршки одбрамбени систем (Војна крајина), облицима друштвеног (кнежинска самоуправа) и верског организовања (Карловачка митрополија) и прошлости аустријске Краљевине Србије (1718-1739).
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад са документима. План вежби усклађен је са планом предавања.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и испуњавање школских обавеза: два (2) семинарска рада, активно учешће у наставном процесу, усмени испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Структура предиспитних обавеза: - два (2) семинарска рада 20 бодова - активно учешће у наставном процесу 10 бодова - усмени испит 70 бодова
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

2. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век

3. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век

4. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век

5. недеља
предавање - Велика сеоба и Београдски сабор 1690.

6. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

7. недеља
предавање - Крушедолски сабор и стварање Карловачке митрополије

8. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

9. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

10. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

11. недеља
предавање - Привреда

12. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славнији, Срему, Бачкој и Банату

13. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

14. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

15. недеља
предавање - Свакодневни живот
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, III-IV, Београд 1993.
Дејан Микавица, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад 2007, 9-139.
Војин С. Дабић, Војна крајина. Карловачки генералат (1530-1746), Београд 2000, 9-140, 258-264.
Војин С. Дабић, Банска крајина (1688-1751), Београд-Загреб 1984, 9-61, 149-175.
Сеобе Срба у Хрватску и Славонију од краја XVI до почетка XVIII века /у зборнику:/ Catena Mundi, I, Beograd - Kraljevo 1991, 265-281.
Славко Гавриловић, Исаија Ђаковић, архиманддрит гргетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник МС за историју, 74, 2006, 7-34.
Славко Гавриловић, Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја XVII до средине XIX века, Н. Сад 2006.
Karl Kaser, Slobodan seljak i vojnik, II, Zagreb, 1997.
Akoš Koroknai, Problemi zadruge u Podunavskoj i Potiskoj granici (1686-1723), Istraživanja 3, 1974, 41-143.
Општа допунска литература
Допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и потребама наставе.
↑↑↑