Историја

Курс:
Југословенска држава, друштво и култура - општи курс
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о друштвеној и културној историји Југославије са посебним освртом на фазе унутар којих се исказивала југословенска идеја, обликовала идеологија, одигравао друштвени развој, изграђивала држава, уобличавала мисао о друштву, развијала култура, уметност и просвета. Практична настава има за циљ да оспособи студенте да самостално користе историјске изворе различите по типу, пореклу и садржају (записници, законска акта, стенографске белешке, статистике, штампа, фимски материјал...) и историографску литературу, критички мисле, учествују у дискусијама и стечена знања саопштавају у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним процесима који одређују развој југословенске државе, друштва и културе; стицање додатних сазнања о историјским изворима и институцијама у којима се чувају; самостално савлађивање историографске литературе.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених) обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе архивских докумената и литературе.
Обавезе студената: Структура предиспитних обавеза: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених) обавеза: активност на часовима; припрема часова и остале активности на испуњавању семинарских обавеза, семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Структура предиспитних обавеза: Редовност присуствовања и активност на часовима - 10; припреме часова и остале активности на испуњавању семинарских обавеза - 10, семинарски рад - 20 = 40 бодова Структура вредновања испита: Усмени испит – 60 бодова
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљевима.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања и вежби, њиховим садржајем и циљевима.

2. недеља
предавање - Извори за историју југословенске државе, друштва и културе
Упознавање студената са основним типовима историјских извора, њиховом садржајном вредношћу, пореклу, значају и институцијама у којима се чувају.

2. недеља
вежбе - Извори за историју југословенске државе, друштва и културе
Упознавање и рад са историјским изворима различитим по типу, садржају, пореклу.

3. недеља
предавање - Литература за историју југословенске државе, друштва и културе
Упознавање са различитим типовима историографске литературе, посебно са научном литературом и њеним писцима; Кратки пресек кроз развој историографије о Југославији.

3. недеља
вежбе - Литература за историју југословенске државе, друштва и културе
Упознавање са различитим типовима историографске литературе и фазама у сазревању историографије.

4. недеља
предавање - Политички чиниоци и државно-правна питања – оквир за разумевање теме - 1
Политичке идеје и њихови протагоности, идеологије, политички концепти, правна и административна решења; политичке партије, политички и војни покрети 1918-1945.

4. недеља
вежбе - Политички чиниоци и државно-правна питања – оквир за разумевање теме - 1
Рад на релевантним историјским изворима и историографској литератури која обрађује наведену тему.

5. недеља
предавање - Политички чиниоци и државноправна питања – оквир за разумевање теме - 2
Политичке идеје и њихови протагонисти; идеологије, политички концепти, правна и административна решења: политичке партије и политички и војни покрети 1945-1991.

5. недеља
вежбе - Политички чиниоци и државноправна питања – оквир за разумевање теме - 2
Рад на релевантним историјским изворима и одабраној историографској литератури.

6. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 1
Економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалистичког развоја; Социјалне прилике, друштвене структуре и друштвена мобилност у Југославији 1918-1991.

6. недеља
вежбе - Социјално-економски чиниоци - 1
Рад на релевантним историјским изворима и одабраној историографској литератури.

7. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 2
Економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалстичког развоја; Социјалне прилике, друштвене структуре и друштвена мобилност у Југославији 1918-1991.

7. недеља
вежбе - Социјално-економски чиниоци - 2
Рад на релевантним историјским изворима и одабраној историографској литератури.

8. недеља
предавање - Национална и верска питања - 1
Националне идеје и идеологије; југословенство монарходиктатуре; партизанско југословенство; југословенски концепт и републички национализми.

8. недеља
вежбе - Национална и верска питања - 1
Рад на релевантним историјским изворима и изабраној литератури.

9. недеља
предавање - Национална и верска питања - 2
Верски чинилац у југословенској краљевини, Другом светском рату и социјалистичкој Југославији.

9. недеља
вежбе - Национална и верска питања - 2
Рад на релевантним историјским изворима и одабраној литератури.

10. недеља
предавање - Војни чинилац - 1
Војска у светским и грађанским ратовима; Војска у мирнодопским периодима.

10. недеља
вежбе - Војни чинилац - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

12. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 1
Друштво и култура; Економска база културних процеса; Институције; Међународна културна размена, утицаји и прожимања; Национални, верски, политички, идеолошки, партијски утицаји на просвету и културу; Култура као простор у коме се може сагледати однос слободе и ставралаштва, одмерити положај човека и његов свакодневни живот; Богатство форми и садржаја културе.

12. недеља
вежбе - Културно-просветна питања - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури.

13. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 2
Друштво и култура; Економска база културних процеса; Институције; Међународна културна размена, утицаји и прожимања; Национални, верски, политички, идеолошки, партијски утицаји на просвету и културу; Култура као простор у коме се може сагледати однос слободе и ставралаштва, одмерити положај човека и његов свакодневни живот; Богатство форми и садржаја културе.

13. недеља
вежбе - Културно-просветна питања - 2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури.

14. недеља
предавање - Персонални чиниоци
Кључне личности југословенске државе, друштва и културе; Политичари, војници, свештеници, људи науке и културе између јавног и приватног; Улога личности на прекретницама југословенске историје.

14. недеља
вежбе - Персонални чиниоци
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури.

15. недеља
предавање - Завршни час – Историја југословенске државе , друштва и културе
Синтетички поглед на историјске процесе који су обликовали историју југословенске државе, друштва и културе у годинама 1918-1991.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам – идеје и стварност, I-II, Београд 1987.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Никола Пашић и Хрвати (1918-1923), Београд 1995.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941, I-III, Београд 1996-1997.
М. Радојевић, Научник у политици, Београд 2007.
М. Бјелајац, Југословенско искуство са мултиетничком армијом, Београд 2000.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Србија у модернизационим процесима 19. и 20. века, I-II Београд 1994-1998.
↑↑↑