Историја

Курс:
Историја српског народа у раном средњем веку (мастер)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део (предавања) – упознавање са изворима за историју Срба у раном средњем веку и начинима да се умање последице њихове малобројности. Преглед историје Балкана од 6. краја 11. века, с тежиштем на српском уделу у односима Византије и Бугарске. Српске династије 9–11. века, њихове разгранате везе са европским дворовима, принципи наслеђивања, континуитет територија, као основа наглог успона српских држава од почетка 13. века. Практични део (вежбе) – читање византијских извора, као готово јединих сведочанстава о раној српској историји, анализа њиховог сазнајног домашаја из перспективе византијске перцепције Срба. Анализом извора објашњава се њихова једностраност и ограниченост предубеђењима учених Византинаца и нужном селекцијом догађаја и личности који су улазили у видокруг њихове пажње. Читање и анализа Летописа попа Дукљанина, откривање историјског језгра у његовом претежно легендарном карактеру.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о главним историјским процесима српског раног средњег века – од досељавања Срба на Балкан до краја 11. века. Овладавање знањима и вештинама за рад с одговарајућим изворима.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања, дијалошка метода, подстицање аргументованог и критичког мишљења, читање извора, менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Типологија и основне одлике извора за рани средњи век
-

1. недеља
предавање - Особености раносредњовековне српске историје
-

2. недеља
предавање - Византијски извори 5–10. века
-

2. недеља
предавање - Дела Константина Порфирогенита као основни извор рану српску историју
-

3. недеља
предавање - Летопис попа Дукљанина
Основне одлике и оцена изворне вредности

3. недеља
предавање - Византијски извори 11–12. века
-

4. недеља
предавање - Печати византијских провинцијских намесника и српских архоната
-

4. недеља
предавање - Дубровачке хронике као извор за рану српску историју
Лукаревић, Орбин, Гундулић, Растић, Рањина

5. недеља
предавање - Западни извори – млетачке хронике, немачки писци, италијански анали. . .
-

5. недеља
предавање - Извори папске провенијенције
-

6. недеља
предавање - Мљетски или Локрумски фалсификати као извор за рану историју
-

6. недеља
предавање - Угарски извори (повеље, хронике)
-

7. недеља
предавање - Осврт на резултате аерхеолошких истраживања
-

7. недеља
предавање - Преглед и оцена најважнијих научних радова из раносредњовековне историје Срба
-

8. недеља
предавање - Постојбина и досељавање Словена
-

8. недеља
предавање - Савремена историографија и псеудоисториографија о најстаријој историји Срба
-

9. недеља
предавање - Христијанизација на Балкану
-

9. недеља
предавање - Досељавање Срба – осврт на различита тумачења
-

10. недеља
предавање - Моравска мисија и њен одјек на покрштавање и развитак културе Јужних Словена
-

10. недеља
предавање - Сукоб Цариграда и Рима за духовну власт на Балкану
-

11. недеља
предавање - Постанак и територијални распоред српских држава и области
-

11. недеља
предавање - Србија између Бугарске и Византије 1
-

12. недеља
предавање - Србија између Бугарске и Византије 2
-

12. недеља
предавање - Наслеђе Првог Бугарског царства – Самуило, Петар Одељан, Ђорђе Војтех
-

13. недеља
предавање - Најстарије историја Босне
-

13. недеља
предавање - Дукља у 11. веку
-

14. недеља
предавање - Српски велики жупани и Византија
-

14. недеља
предавање - Династија Вукановића
Родослов, везе с европским дворовима, титуле

15. недеља
предавање - Угарско-византијски односи на Балкану
-

15. недеља
предавање - Библиографски оглед на задату тему
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Византијски извори за историју народа Југославије I–IV, Београд 1955–1970.
Ј. Калић, Европа и Срби, Београд 2006.
Т. Живковић, Портрети српских владара (IX–XII век), Београд 2006.
Т. Живковић, De Conversione Croatorum et Serborum : изгубљени извор Константина Порфирогенита, Београд 2013
Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама : (рани средњи век), Београд 2011
Gesta regum sclavorum, ed. T. Živković, D. Kunčer, Beograd 2009
Đ. Bubalo, K. Mitrović, R. Radić, Jurisdikcija Katoličke crkve u Sremu, Beograd 2010, 13-70
Историја српског народа 1, Београд 1981, 109-211.
Општа допунска литература
Историја Црне Горе 1, Титоград 1967, 281-420.
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959, 70-330
С. Пириватрић, Самуилова држава, Београд 1997
J. W. A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, University of Michigan Press, 1991
T. Живковић, Дукља између Рашке и Византије у првој половини XII века, ЗРВИ 43 (2006) 451-466
Т. Живковић, Јужни Словени под византијском влашћу : 600-1025, Београд 2007
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 2005.
↑↑↑