Историја

Курс:
Историја српског народа у средњем веку 1 (осн.)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Дејан Јечменицаванредни професор
др Марија Копривицадоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Теоријски део, у форми предавања, има за циљ да упозна студенте са најновијим историјским знањима о историји Срба у раздобљу од краја 11. до средине 14.века. Тежиште је на простору историјских збивања, преломним догађајима и питањима око којих не постоји општа сагласност у историјској науци. Градиво обухвата време династија Вукановић и Немањић у Србији и од бана Борића до доласка Твртка на власт у Босни (раносредњовековна српска историја, веома слабо позната и практично интегрални део византијске историје, предаје се на посебном курсу на мастер студијама). Градиво које се излаже на предавањима, практично се проверава радом са изворима на вежбама. Посредством узорака у виду посебних проблема или личности, студенти читањем и анализом извора настоје да дођу до чињеница, претпоставки и тумачења о градиву које су слушали на предавањима. Тиме уче етапе откривања и релативност историјске истине, методологију историјских истраживања, правила експозиције и примењивост историјских знања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о главним процесима, догађајима и личностима историје Срба 12-14. века. Примена основних начела историјске методологије. Овладавање знањима и вештинама за рад са изворима.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, презентације, тимски рад, дебата, читање и тумачење извора, менторски рад, настава на историјским локалитетима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа I, Београд 1981, 1994 (2. изд), 2000 (3 изд), 197–211, 251–272, 297–327, 341–356, 372–388, 437–475, 496-602
Историја Црне Горе 2/1, Титоград, 1970, 3–93
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 46–69, 72–80, 84-121
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995, 1997 (2. изд), 2005 (3. изд), 53–112, 123-162
Д. Оболенски, Шест византијских портрета, (биографија Св. Саве), Београд 1991, 121-173
Б. Ферјанчић, Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261), Зборник радова Византолошког института 27-28 (1989) 103–148.
Ђ. Бубало, Српска земља и поморска у доба владавине Немањића, Књига 1, Од Сабора у Расу до Сабора у Дежеву, Филип Вишњић, Београд 2016.
Општа допунска литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959 (и каснија издања), 353–435, 446-495
John V. A. Fine, Jr., The Late Medieval Balkans, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, 1-366
Б. Ферјанчић и С. Ћирковић, Стефан Душан краљ и цар, Београд 2005.
С. Ћирковић, Срби међу европским народима, Београд 2004, ΧΙΙ-ΧΧV, 3-79
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
↑↑↑