Историја

Курс:
Владарска идеологија српских династија позног средњег века (мастер)
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Владарска идеологија Немањића, Континуитет владарске идеологије у пост немањићком периоду српске средњовековне државности. Начини остваривања везе са светородном владарском лозом српских династија. Контекст употребе владарске идеологије и династички ривалитети Практична настава: Владарска идеологија према историјским изворима; Владарска идеологија Лазаревића и Бранковића;
Циљ изучавања курса: Стицање проширених знања о владарској идеологији српских династија позног средњег века Разумевање природе владарске идеологије последњих династија њене везе са владарском идеологијом Немањића. Израда истраживачког рада кратке форме
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Менторски рад; индивидуални рад, дијалошка метода, анализа извора и литературе, подстицање аргументованог изношења историјских закључака
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Бојовић, Краљевство и светост, Београд 1999.
С.Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића, Београд 1997.
А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 2006.
Историја српског народа I-II, Београд 1981, 1982.
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995.
М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994.
С.Ћирковић , Сугуби венац, Работници, војници, духовници; Београд 1997, 277-306
О кнезу Лазару, Зборник радова са научног скупа, Београд 1975.
М.Шуица, Моравска Србија на крају XIV века - питање државно-правног континуитета у светлу ограниченог суверенитета, Зборник радова са научног скупа Моравска Србија, Београд-Крушевац 2007, 163-185.
Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 2001.
Р .Михаљчић, Лазар Хребељановић, историја, култ, предање, Београд 1989
Општа допунска литература
М. Благојевић,Стефан Лазаревић и суверенитет српске државе, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004, 407-419
М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978.
Д. Поповић, Раванички гроб кнеза Лазара, Свети кнез Лазар, 171-185.
Р. Михаљчић , Владарске титуле обласних господара, Сабрана дела књ. VI, Београд 2001,
И. Божић, О улози Вука Бранковића, Летопис МС 415 св. 5 (1975) 475-482
Б. Ферјанчић , Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960
И. Ђурић, Сумрак Византије, Београд 1984.
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1990.
Д. Спасић , А.Палавестра, Д.Мрђеновић, Родословне таблице и грбови, Београд 1991.
М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, Београд 2000.
М. Благојевић, Господари Срба и Подунавља, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004, 303-315.
М. Благојевић, «Владаније» кнеза Лазара у приморју, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004, 315-335.
↑↑↑